Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark

Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 skal vise retning for arbeid med kompetanseutvikling i Vestfold og Telemark og bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidslivet, utdanningssektoren, virkemiddelaktører, samt kunnskaps- og forskningsmiljøer. Ved å jobbe strategisk med kompetanseutvikling skal virksomheter og innbyggere i fylket få kompetanse som er nødvendig for å dekke nåværende og fremtidige behov i arbeidslivet.

Les strategidokumentet her.

Hva er kompetanse?

Regional kompetansestrategi legger et bredt kompetansebegrep til grunn. Det vil si at kompetanse omfatter mer enn utdanning. Kompetanse kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Videre inkluderer kompetansebegrepet personers kunnskap, ferdigheter og holdninger, og hvordan disse brukes i samspill.

Overordnet mål

Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 skal bidra til å:

  1. styrke kompetanseutviklingen i fylket
  2. bedre balansen mellom etterspørsel og tilbud etter relevant kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet
  3. øke inkluderingen i arbeidslivet.

For å lykkes, må ulike ansvarsområder innen opplæring, integrering og næringsutvikling sees i sammenheng. Det omfatter utdanningstilbydere og virksomheter, men også personer som skal gjennomføre kompetanseheving.

Fire innsatsområder

Arbeidet med å legge til rette for å utvikle og bedre tilgangen på kompetent og relevant arbeidskraft, som møter det regionale arbeidsmarkedets behov, fordeles på fire innsatsområder. 

De fire innsatsområdene i strategien henger sammen, men skal på hver sin måte skal bidra til å løfte og utvikle kompetanse i fylket:

1. Regionalt kunnskapsgrunnlag
Formålet er et felles, samordnet og oppdatert kunnskapsgrunnlag for kompetanse, som fundament for arbeidet med alle innsatsområdene i strategien.

2. Kompetansehevingstiltak som sikrer livslang læring
Formålet er å opprettholde og videreutvikle enkeltpersoners kompetanse og omstillingsevne, og gi økte muligheter i et stadig skiftende arbeidsmarked.

3. Fleksible utdanningstilbud som møter arbeidslivets behov
Formålet er å legge til rette for kompetanseutvikling som svarer opp arbeidslivets behov.

4. Omstilling og kvalifisering til arbeidsliv og utdanning
Formålet er å forberede enkeltpersoner til å gjennomføre utdanning og varig tilknytning til arbeidslivet.

Utfordringsbildet

Mismatchen mellom næringslivets behov for (kvalifisert) arbeidskraft og den tilgjengelige
kompetansen, er i Vestfold og Telemark utfordrende innenfor flere bransjer. Fylkeskommunens utviklingsenhet, Vestfold og Telemark +, har utarbeidet kunnskapsgrunnlaget til den regionale kompetansestrategien. Rapporten peker på de endrede kompetansebehovene fylket står overfor både som følge av den demografiske og teknologiske utviklingen. 

Du kan lese mer om befolkningsutvikling, arbeidsliv, fremtidens kompetansebehov, tilgang på utdannet arbeidskraft, og frafall, utenforskap og inkludering i rapporten Kompetanse i Vestfold og Telemark.

I oppfølgingen av stratgien jobber vi videre med et samordnet og oppdtatert kunnskasgrunnlag. Du finner mer på siden Kunnskap om regionen - Opplæring og kompetanse.

Oppfølging

Den regionale kompetansestrategien utgjør en ramme for samordning og koordinering i fylket. Samarbeidsaktører inviters til verksteder og møteplasser for å konkretisere og følge opp tiltak i handlingsprogrammet. 

Verksted 1 fredag 10. desember 2021

Presentasjon verksted 1

Sammendrag gruppe 1 Regionalt kunnskapsgrunnlag

Sammendrag gruppe 2 Kompetansehevingstiltak som sikrer livslang læring

Sammendrag gruppe 3 Fleksible utdanningstilbud som møter arbeidslivets behov

Sammendrag gruppe 4 Omstilling og kvalifisering til arbeidsliv og utdanning

Verksted 2 torsdag 17. februar 2022

Presentasjon verksted 2

Oppsummering gruppearbeid verksted 2

Samling 1. september 2022

Regionen mangler kompetent arbeidskraft – hva gjør vi?

Næringslivet har økende behov for arbeidskraft og kompetanse, og mangfold i arbeidslivet har fått større betydning. Det er viktig at vi klarer å se mulighetene og inkludere flere i arbeidslivet, men det kommer ikke av seg selv. Hvordan utnytter vi mulighetene og sikrer best mulig samhandling mellom aktørene? 

 

Igangsatte tiltak og tilbud

Her er noen relevante lenker til tiltak og tilbud som bidrar til å nå målene i strategien:

Les mer om opplæringstilbud for voksne

Les mer om fleksibel fagopplæring

Les mer om karriereveiledning

Les mer om fagskoletilbud

Les mer om kompetansepilot

Har du spørsmål?

For spørsmål, ta kontakt med rådgiver Karen Anne Kjendlie,  e-post karen.anne.kjendlie@vtfk.no

Publisert: 06.05.2021 Oppdatert: 01.12.2023 kl.13:27