OT-råd

I fylkestinget sak 175/20 i desember 2020 ble det vedtatt at Vestfold og Telemark ungdomsråd skal ha en representant fra Oppfølgingstjenesten (OT). For å sikre en god representasjon og legge til rette for bredere medvirkning av ungdom i OT ble det etter en tid satt i gang et arbeid for å etablere et eget OT-råd. Rådet kom for alvor i gang våren 2023 og besto da av medlemmer fra alle avdelingene i Vestfold og Telemark. Fra våren 2024 er OT-rådet delt i egne OT-råd for Vestfold og for Telemark. OT-rådet skal sikre medvirkning fra målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Hva skal OT-rådet gjøre? 

 • OT-rådet skal samarbeide med og gi råd til Oppfølgingstjenesten og fylkeskommunen om saker av betydning for målgruppen. 
 • OT-rådsmedlemmene er valgt for å representere ungdom i Vestfold. OT-rådet skal representere og uttalelse seg på vegne av alle ungdommene i OT. OT-rådet må derfor sørge for å ha god kontakt med ulike grupper av ungdom, og skape møteplasser der OT-rådet kan få innspill fra ungdommene de representerer. 
Bred, åpen og tilgjengelig medvirkning 

OT-rådet skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i fylket. 

Med bred medvirkning menes blant annet at
 • OT-rådet skal kunne uttale seg om ulike saker i Oppfølgingstjenesten og fylkeskommunen
 • OT-rådet kan uttale seg om alle saker som gjelder ungdom i OT
 • Medlemmer i OT-rådet bør ha ulik alder og erfaringsbakgrunn, og alle avdelingene bør være representert
Med åpen og tilgjengelig medvirkning menes at
 • Oppfølgingstjenesten må sikre at OT-rådet mottar alle relevante saker hvor OT-rådet kan gi uttalelse 
 • OT-rådet kan også ta opp saker på eget initiativ
 • Møtene i OT-rådet skal være åpne og tilgjengelige for alle som ønsker å være tilstede 
 • Uttalelsene fra OT-rådet skal være offentlige, og referater og møter publiseres på den fylkeskommunale nettsiden til Oppfølgingstjenesten. 
Hva kan OT-rådet bestemme?

OT-rådet skal gi råd til Oppfølgingstjenesten og fylkeskommunen. 

Oppfølgingstjenesten kan gi OT-rådet i oppgave å bestemme hvordan de skal bruke en pott tildelte penger.

Hvilke saker kan OT-rådet jobbe med?

OT-rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i fylket. Dette kan f.eks. være kultur- og fritidstilbud, skolesaker, helsetilbud, samferdsel og kollektivtilbud, miljøsaker, planer og tilbud i Oppfølgingstjenesten. 

Oppfølgingstjenesten/fylkeskommunen skal sikre at ungdomsrådet høres så tidlig i prosessen at de har mulighet til å påvirke avgjørelsene som skal tas.

Aktiviteter og arbeidsoppgaver

OT-rådet skal sette seg inn i saker som angår ungdom i fylket og behandle sakene i møtene sine. I tillegg til dette kan medlemmene av OT-rådet for eksempel 

 • bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger
 • arrangere samlinger for ungdom i fylket
 • prøve å påvirke politikerne ved å fremme synet sitt i medier eller andre steder
Rollefordeling i OT-rådet

Ved oppstart av OT- året skal det velges hvem som skal ha de ulike rollene i rådet:

 • Leder og nestleder
 • Sekretær
 • Økonomiansvarlig
 • Ansvarlig for sosiale medier.

 OT-rådet kan bestemme at det skal tildeles andre roller.

Endringer i mandat

OT-rådet eller Oppfølginsgtjenesten kan foreslå endringer i mandatet. Forslagene skal drøftes i samarbeidsmøter og vedtas i fellesskap. 

 

Publisert:

22.12.2023

Oppdatert:

09.04.2024 kl.14:38

Kontaktinformasjon

Siri Lien, leder av rådet
tlf. 401 62 005

Emily Hanssen Otervik, nestleder
tlf. 955 20 835

Rebecca Boijort Brevik, sekretær
tlf. 902 96 274

Murphy Staurset, medlem
tlf. 465 14 375

Patrick Villandseie, medlem
tlf. 462 99 453

Cassandra Skahjem, medlem
tlf. 985 44 876

Medvirkning

Mandat