Oppfølgingstjenesten

Jente som blåser tyggegummiboble

Målgruppen til Oppfølgingstjenesten (OT) er all ungdom i Vestfold mellom 15 og 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid, men med rett til videregående opplæring. OT jobber frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning.

Oppfølgingstjenesten har fire avdelinger som tilbyr oppfølging, veiledning og ulike opplæringstiltak. Vi har avdelinger i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. 

Hva gjør Oppfølgingstjenesten?

Har oversikt over og tar kontakt med ungdom i målgruppen

Oppfølgingstjenesten skal kontakte all ungdom i målgruppen som er tilmeldt tjenesten. Når kontakten er opprettet skal ungdommen orienteres om tilbudet, og det skal avklares om det ønskes bistand fra Oppfølgingstjenesten.

Oppfølging og veiledning

Ungdom i målgruppen skal få tilbud om oppfølging og veiledning, både når det gjelder karriere og sosialfaglige behov. Oppfølgingen og samtalene skal inneholde kartlegging av ressurser og mål, og i samarbeidet mellom ungdom og rådgiver skal det utarbeides en plan for videre oppfølging.

Oppfølgingstjenestens rådgiver benytter ulike metoder og verktøy som skal hjelpe den enkelte til økt bevissthet rundt egne interesser, ressurser og ferdigheter.

Ungdom som får oppfølging fra Oppfølgingstjenesten skal bli bedre rustet til å mestre eget liv, se muligheter, samt kunne ta valg når det gjelder utdanning og arbeid.

Opplæringstilbudene

Opplæringen skal fremme demokrati og medborgerskap, livsmestring og folkehelse. Målet med opplæringen er å forberede og motivere for opplæring i skole, bedrift, eller for ordinært arbeid. Ungdommene skal utvikle kunnskap og innsikt som setter dem i stand til å mestre livene sine. I opplæringstilbudet skal det legges vekt på grunnleggende ferdigheter, sosial læring, refleksjon og forståelse.

Ungdom kan få tilbud om opplæring og veiledning i ulike videregående fag, og mulighet til å gå opp som privatist.

Ungdom som ønsker ordinært arbeid, uten å benytte seg av tilbud på avdeling eller utplassering i bedrift, skal få bistand til dette. Det å hjelpe ungdom med å finne jobb kan være en fortsettelse av veiledningssamtalene.

Frafallsforebyggende arbeid i skole og bedrift

Oppfølgingstjenesten kan arbeide frafallsforebyggende på skoler og i bedrifter. Formålet er å hindre frafall for elever, lærekandidater og lærlinger, og bistå til økt andel gjennomført og bestått.

Oppfølgingstjenestens rådgiver kan bistå med sin sosialpedagogiske kompetanse. Ved avbrudd og fare for avbrudd skal Oppfølgingstjenesten delta på avklaringsmøter.

Koordinerer tjenester og hjelpetiltak rundt ungdom i målgruppen

Oppfølgingstjenesten har et lovpålagt koordinerende ansvar for ungdom i målgruppen. Mange ungdommer har behov for samtidige og koordinerte tjenester fra ulike deler av hjelpeapparatet og Oppfølgingstjenesten skal bidra til å sikre det tverretatlige samarbeidet. Ungdom skal oppfordres til å være aktivt medvirkende. Oppfølgingstjenesten skal etterstrebe å ha god dialog med foresatte.

 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 01.03.2024 kl.15:49