Klage

Vedtak om voksenrett og realkompetansevurdering kan påklages.
Fristen for å klage er tre (3) uker fra du har blitt kjent med resultatet.
 

Klage på avslag om rett

En klage med dokumentasjon må sendes til den som har avgjort retten. Nye opplysninger i saken vil være viktig, og ny dokumentasjon må vedlegges som kopi til klagen. Om nødvendig skal den som har avgjort retten være behjelpelig med å formulere klagen.

Etter klagen er sendt:

Dersom klagen er berettiget, får klageren et nytt vedtak i klagers favør, og saken avsluttes. 
Dersom fylkeskommunen ikke finner klagen berettiget, sendes klagen til Statsforvalteren som gjør et vedtak og meddeler dette til partene. 
Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages. 

Klage på realkompetansevurdering

Klagen skal sendes til den skolen som har hatt ansvaret for realkompetansevurderingen.

Hva kan det klages på?

 • Resultatet av realkompetansevurderingen
 • Formelle feil rundt realkompetansevurderingen/saksbehandlingen

Saksbehandling

 1. Skolen/instansen kan endre vedtaket til gunst for klageren. Det treffes da et nytt vedtak som sendes til klageren. 

 1. Dersom klagen ikke tas til følge, sender skolen/instansen klagen og uttalelsene fra fagkonsulent som har gjennomført realkompetansevurderingen, til saksbehandler i avdeling for videregående opplæring i fylkeskommunen. 

 1. Saksbehandler i avdeling for videregående opplæring kan endre vedtaket til gunst for klageren. Det treffes da et nytt vedtak som sendes til klageren og den instans som har foretatt realkompetansevurderingen. 

 1. Dersom saksbehandler i avdeling for videregående opplæring ikke mener at vedtaket bør omgjøres til gunst for klageren, skal det sendes til Fylkesmannen for behandling. Fylkesmannen vurderer klagen, gjør et endelig vedtak og sender svar til klager og den instans som har foretatt realkompetansevurderingen.

  Kontakt oss

  D
  et er tre senter som du kan henvende deg til når det gjelder informasjon og veiledning om videregående opplæring og realkompetansevurdering for voksne.

  Senterne er Kompetansebyggeren i Tønsberg, Skogmo videregående skole i Skien, og Notodden videregående skole på Notodden.

  Kontaktinformasjon:

  Skogmo videregående skole:

  Jan Auensen på e-post: jan.auensen@vtfk.no ,
  telefon: 408 74768

  Kjerstin Jonassen på e-post: kjerstin.s.jonassen@vtfk.no,
  telefon: 35 919270,

  Berit Iversøn på e-post: berit.iverson@vtfk.no,
  telefon: 99 619780

  Kompetansebyggeren:

  e-post: kb@vtfk.no, telefon: 33 309300

  Notodden videregående skole:

  e-post:notodden.ressurs@vtfk.no , og telefon: 35 918600


  Kontaktinformasjon til fylkesadministrasjonen:

  voksenoppleringen@vtfk.no , telefon: 91 12 90 60

   


Publisert: 30.10.2019 Oppdatert: 01.11.2023 kl.13:09