Informasjon for kommunene og NAV

Illustrasjonsbilde av mennesker på gangvei

Publisert:

27.09.2021

Oppdatert:

21.06.2024 kl.14:06

Denne siden er for ansatte i kommunene i fylket som skal veilede ungdommer som søker videregående opplæring og som har minoritetsspråklig bakgrunn. Her finner du informasjon om tilbudene som finnes for disse elevene, og hvordan du kan hjelpe dem med å velge riktig vei i sin videre utdanning.

Videregående opplæring for minoritetsspråklige elever

Alle ungdommer som skal søke videregående opplæring må ha fullført grunnskole i Norge, eller ha tilsvarende kompetanse fra hjemlandet. Fylkeskommunen tar ikke imot elever som ikke har rett til videregående opplæring. Kommunene har anledning til å gi minoritetsspråklige elever ekstra grunnskoleopplæring dersom de trenger det, for å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Retten til videregående opplæring er i utgangspunktet bare for tre år, og det er derfor viktig at søkerelevene har best mulig utgangspunkt for å kunne bli klar for læretid eller videre studier. 

Elever med minoritetsspråklig bakgrunn konkurrerer seg inn i videregående skole på lik linje med andre elever. Elevene setter opp tre ønsker i prioritert rekkefølge. Om eleven vurderer å søke Kombiløpet (se mer informasjon under), er dette ett av tre ønsker.

Elever som tross tilrettelegginger i grunnskolen fortsatt har behov for tilpasninger, søker med søknadsfrist 1. februar. Behov for tilrettelegginger er særskilt språkopplæring, utvidet opplæringstid ved å ta Vg1 og eventuelt Vg2 over to år, eller forsterket opplæring i norsk/grunnskolefag; Kombiløpet.

Alle minoritetsspråklige elever blir kartlagt ved oppstart. Elever som trenger det, vil få tilbud om særskilt språkopplæring. Elever med rett til særskilt språkopplæring kan ha rett til inntil to års ekstra opplæring i videregående skole.

Minoritetsspråklige elever som ikke trenger særskilte tilrettelegginger, har søknadsfrist 1. mars.

Videregående opplæring for elever fra Ukraina

Stortinget har vedtatt midlertidige lovendringer som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. Opplæringen for nyankomne elever kan organiseres i egne grupper eller skoler. Vestfold fylkeskommune tilbyr Kombiløp på noen skoler, disse Kombiløpene gir begynneropplæring i norsk, samtidig med at elever kan ta grunnskolefag eller fag på Vg1.

Regelverket krever samtykke fra eleven eller elevens foresatte for å gi opplæring i et slikt tilbud. Nå har Stortinget vedtatt at det kan gjøres unntak fra slikt samtykke i de tilfellene der innføringstilbud er nødvendig for at de nyankomne elevene skal få et forsvarlig opplæringstilbud.

Det innebærer at barn og unge som nylig har kommet til Norge, skal få opplæringen sin i egne grupper eller klasser dersom fylkeskommunen tilbyr det og at de ikke kan velge å gå i ordinær klasse.

 

Vestfold fylkeskommune har følgende tilbud:

Hvilke tilbud blir gitt:

Hvem kontaktes:

 

  1. Elever under 18 år får et tilbud i et Kombiløp.

Det gjelder elever med dokumentert grunnskole, elever som kommer midt i videregående opplæring, og elever som har fullført videregående oppæring i Ukraina, men mangler enkelte fag for å være kvalifisert til opptak på høgskole/universitet.

 

Kontakt Solveig S. Ness på inntakskontoret i fylkeskommunen. Tlf. 33 34 41 72 eller  inntak@vestfoldfylke.no

 

  1. Elever mellom 18 og 24 år som ikke har fullført videregående opplæring i hjemlandet får et tilbud i et Kombiløp.

 

Kontakt Solveig S. Ness på inntakskontoret i fylkeskommunen. Tlf. 33 34 41 72 eller  inntak@vestfoldfylke.no

 

  1. Elever over 18 år som har fullført videregående opplæring i hjemlandet har følgende muligheter:
    1. Norsk etter integreringsloven – i kommunen
    2. Kan ta restfag i videregående for å være kvalifisert til opptak på høgskole/universitet. 

 

 

 

 

 

Kontakt din hjemkommune

 

 

Kontakt Kompetansebyggeren i Tønsberg,

tlf 33 30 93 00 

Kombiløpet

Ved fire av de videregående skolene gir vi et særskilt tilbud til minoritetsspråklige elever som har svake grunnskoleferdigheter i flere fag og/eller mangler norskspråklig kompetanse til å kunne følge ordinær opplæring i videregående. Dette er også tilbudet for elever med kort botid i landet, og som trenger begynneropplæring i norsk. Opplæringen følger i hovedsak læreplanene for grunnskolen i fagene norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag. I tillegg har alle elever kroppsøving. Noen av elevene har naturfag, YFF eller språkpraksis i arbeidslivet. Vi søker så langt det er mulig å tilrettelegge opplæringen for elevens behov.

Hensikten med opplæringen er å styrke den norskspråklige kompetansen og forbedre grunnskolekompetansen i viktige fag. Vi gir elevene standpunktkarakter i fagene, og på den måten kan elever øke grunnskolepoengsummen sin, og kunne konkurrere seg inn på ønsket programområde neste skoleår. I tillegg gir dette skoletilbudet god informasjon om videregående opplæring med fokus på karriereveiledning og mulighet til å hospitere i fag i videregående opplæring.

Elever som har særlig god kompetanse i eksempelvis matematikk eller engelsk, kan hospitere i videregående, og gjøre ferdig enkeltfag før de starter i ordinær Vg1.

Elevene må ha rett til videregående opplæring for å kunne bli tatt inn i Kombiløpet.

Elevene går vanligvis ett år i dette tilbudet.

De tre skolene som har dette tilbudet er; Holmestrand, Greveskogen (Tønsberg), Sandefjord og Thor Heyerdahl (Larvik)

Minoritetsspråklige elever som kommer midt i skoleåret

Retten til videregående skole følger av at en har søkt innen søknadsfristen, 1. februar eller 1. mars. Noen ungdommer ankommer landet midt i skoleåret. Dersom kommunen blir kontaktet av ungdommer i alderen 16 til 24 år og som kommunen vurderer til å ha fullført grunnskole, ber vi dere ta kontakt med Solveig Sørby Ness på Inntakskontoret.

Dersom ungdommen har rett til videregående opplæring, vil eleven bli tatt inn på den nærmeste videregående skolen som har ledig plass. De fleste elever som kommer slik utenom ordinær søknadsprosedyre, vil få plass i en kombiløpklasse.

Kontakt oss

Kombiløpet

Ønsker du mer informasjon om Kombiløpet: Ta kontakt med rådgiver: hanne.torgersen@vestfoldfylke.no 

Skoleplass for ungdom

Ønsker du mer informasjon om skoleplass for ungdom som ankommer midt i skoleåret: Ta kontakt med rådgiver Solveig S. Ness, inntak@vestfoldfylke.no eller på tlf 33 34 41 72.

Ungdom som har fullført vgs i hjemlandet eller voksnes rett til videregående opplæring

Ønsker du mer informasjon om opplæringstilbud til ungdom som har fullført videregående opplæring i hjemlandet eller om voksnes rett til videregående opplæring: Ta kontakt med Kompetansebyggeren på tlf 33 30 93 00.