Geologiske ressurser

Geologiske ressurser mot år 2300 i Vestfold fylke.

Vestfold fylkeskommuner har siden 1998 hatt et klart fokus på å kartlegge geologiske ressurser (byggeråstoffer og mineralressurser) og bidra til en langsiktig forvaltning av disse. Fylkeskommunen bidrar i denne sammenheng med kompetanse og data kommunene ikke har.

Fylkeskommunen samarbeider med Norges geologiske undersøkelse (NGU) om en systematisk kartlegging av geologiske ressurser i fylket.

Utfordringer

Vi bor i et tilflytningsfylke og har store utfordringer med hensyn til framtidig tilgang på byggeråstoffer for veier, bygninger og infrastruktur. Fylket er også leverandør av byggeråstoffer til Oslo og omegn, og leveranser til dette markedet vil utvilsomt bli en økende utfordring for oss i framtida.

Tilgang på mineralressurser er en økende utfordring for industri globalt, og spesielt for industrien, arbeidsplasser og økonomi i den vestlige verden. Vårt fylke har sannsynligvis forekomster av kritiske mineralressurser som kan bli økonomisk drivverdige i framtida. Mest sannsynlig forekommer det også viktige, hittil ukjente mineralressurser i fylket.

I Vestfold er det sterkt press på arealene. Det haster derfor med å kartlegge mineralressursene. Kjennskap til verdifulle forekomster kan derved inngå i den langsiktige arealforvaltningen for å hindre at de blir bygget ned og blir gjort utilgjengelige for våre etterkommere.

Publisert: 21.11.2019 Oppdatert: 11.12.2023 kl.12:57

Tord Andersen
Fylkesgeolog