Informasjon til deg som har drosjeløyve

Her får du informasjon om hvilke krav og regler som gjelder for deg som har drosjeløyve fra før.
 
Her får du informasjon om hvilke krav og regler som gjelder for deg som har drosjeløyve fra før.

Ny søker? Se egne regler som gjelder for nye søkere


Regler
og krav til deg som har drosjeløyve

 

Krav om fagkompetanse for drosjeløyvehavere

Kravet om fagkompetanse ble gjeninnført for nye drosjeløyver fra 1. juni 2023 og for eksisterende drosjeløyver fra 1. juni 2024.

Fagkompetanse skal dokumenteres ved å fremlegge vitnemål for bestått drosjeløyveeksamen fra Statens vegvesen.

Du som er drosjeløyvehaver, trenger ikke å bestå drosjeløyveeksamen, dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du hadde drosjeløyve før 1. november 2020
  • Du oppfyller fagkompetansekravene for gods- eller turvognløyve
  • Du har fått godkjenning fra Statens vegvesen på vitnemål eller kompetansebevis utstedt av offentlig myndighet i annen EØS-stat eller Sveits som bevis på tilsvarende kompetanse

Du som har fått utstedt drosjeløyve i perioden mellom 1. november 2020 og   1. juni 2023, må bestå en løyveeksamen innen 1. juni 2024.Krav om bankgaranti

Kravet om bankgaranti ble gjeninnført for nye drosjeløyver fra 1. januar 2023 og for eksisterende drosjeløyver 1. januar 2024.

Det innebærer at du som har fått tildelt drosjeløyve før 1. januar 2023, må skaffe bankgaranti for drosjeløyvene du har innen 31. desember 2023.

Garantiens pålydende skal være kr 53 000 for det første løyvet, og kr 26 000 for hvert løyve ut over dette.
Fra 1.1.2024 må garantiens beløp være kr 57 000 for det første løyvet, og kr 28 000 for hvert løyve ut over dette.

Krav om bankgaranti fortsetter for utvidede drosjeløyver, såkalt maxi-taxi, og løyver for transport av funksjonshemmede registrert over åtte personer i tillegg til fører.

Garantierklæringen skal sendes fra banken/forsikringsselskapet direkte til fylkeskommunen innen fristen (31.12.2023).

Det er løyvehaverne eller banken som må si opp garantien. Banken kan slette garantien seks måneder etter oppsigelsen.

Hvis du vil være tilknyttet sentral eller kjøre på andre kontrakter, må du sjekke om de du kjører for stiller krav om bankgaranti.

Krav om dokumentasjon til løyvemyndigheten

Kjøretøyet du skal bruke til drosjevirksomhet, må være registrert som drosje i kjøretøyregisteret og ha godkjent taksameter, taklampe og merking av løyvenummeret på sidedører. 

Når du har fått innvilget drosjeløyve, sender vi deg løyvedokumentene og et skjema for egenerklæring om driftsvilkår for drosjeløyve som du må fylle ut og sende tilbake til oss sammen med dokumentasjon før du kan sette løyvet i drift.

Endringer i forskriftens § 48c setter krav til løyvehaver om dokumentasjon:

«Løyvehaver skal, før løyvet settes i drift, dokumentere for løyvemyndigheten at kjøretøyet, som skal benyttes i virksomheten, er registrert som drosje i kjøretøyregisteret, og at taksameter, som tilfredsstiller krav i forskrift 1.10.2009 nr 1226 om krav til taksametre, er installert i kjøretøyet.  Departementet fastsetter nærmere krav til dokumentasjon.».

For løyvehavere som har fått tildelt drosjeløyve før 01.01.2023 gjelder kravene i forskriften fra 1. januar 2024

Samme frist, 01.01.2024, gjelder for løyvehavere som har satt løyvet i drift før 1. januar 2023.

Løyvehaver skal innen 31. desember 2023 sende inn utfylt egenerklæringsskjema;

«EGENERKLÆRING OM DRIFTSVILKÅR FOR DROSJELØYVE»

og vedlegge følgende dokumentasjon:

  • Kopi av vognkortet som viser at kjøretøyet er registrert som drosje, og
  • Kopi av kvittering for at melding om installasjonskontroll for taksameter er sendt til Justervesenet.

Egenerklæringen godtgjør at vilkårene for å drifte løyvet er oppfylt.

Behandlingsgebyr for drosjeløyve

Fra januar 2023 er gebyret for drosjeløyve kr 3 700 pr løyve.  Gebyret må være betalt, før løyvedokument kan utstedes.

Taklykt

Alle drosjer skal ha taklykt. Taklykt skal i tillegg til fylkesbokstav og løyvenummer være merket med «TAXI», eks «TAXI VT-50».

Taklykt skal være godkjent av Vegdirektoratet.

Når må du kjøre?

Du kan selv velge når du vil kjøre. Dersom du har kontrakt med drosjesentraler eller andre, kan disse stille krav til deg om når løyvet skal være i drift.

Hvor kan du kjøre?

Drosjene kan kjøre hvor de vil i hele Norge. Det finnes ikke lenger løyvedistrikter eller stasjoneringssteder. Men det finnes noen unntak, som når fylkeskommunen har innført eneretter eller miljøkrav til drosjene.

Fylkeskommunen kan innføre eneretter

I Vestfold er det ikke innført eneretter, men du må sette deg inn i hvilke eneretter som gjelder i det fylket du vil kjøre i.

Fylkeskommunen kan tildele eneretter i enkelte kommuner eller områder. Enerettene fungerer omtrent som de gamle løyvedistriktene, og beskytter de som har eneretter mot konkurranse. Hvis du ikke har eneretten i området, kan du ikke utføre drosjetransport i form av praiing, oppstilling på holdeplass, eller bestilling av enkeltturer i det området eneretten gjelder for.

Eneretter påvirker ikke kontraktmarkedet.  Det betyr at andre enn den som har enerett, kan ha kontrakter om skoleskyss eller pasienttransport.

Fylkeskommunen bestemmer hvilke områder som skal være enerettsområder i en forskrift. Kontrakter for enerettene avgjøre ved anbudskonkurranse. 

Fylkeskommunen kan innføre miljøkrav

Det er ikke innført miljøkrav i Vestfold, men du må sette deg inn i hvilke miljøkrav som gjelder i det fylket du vil kjøre i.

Fylkeskommunen kan fastsette forskrift om øvre grense for miljøskadelig utslipp for drosjekjøring. Grensene kan variere fra kommune til kommune. Hva som er grensen for hver kommune, og når du må oppfylle kravene vil vi annonsere på fylkeskommunen sine nettsider.

Maksimalprisforskriften vil gjelde i flere kommuner

Du må følge forskrift om makspriser for drosjebilkjøring. Du finner Forskrift om takstberegning og maksimalpriser på Lovdata.no.

Du må sette deg inn i hvor det gjelder maksimalpris i det fylket du vil kjøre i.

Se Konkurransetilsynet.no for mer informasjon om maksimalprisforskriften.

I Vestfold er disse 4 kommunene unntatt fra maksimalpris:

  • Horten
  • Tønsberg
  • Sandefjord
  • Færder


Hvem kan du kjøre for?

Løyvehaver har ikke plikt til å være tilsluttet en drosjesentral.  Drosjeeier som vil være tilsluttet drosjesentral, må ha en avtale med sentralen som løyvehaver ønsker å kjøre for.

Dersom du vil drive for deg selv eller kjøre for en annen sentral, må du si opp avtalen du allerede har med drosjesentral.

Registrering i Kjøretøyregisteret

Kjøretøyet skal være registrert som drosje i Kjøretøyregisteret. Drosjer innkalles til ha EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) hvert år.

Løyvehaver må ta kontakt med Statens vegvesen for mer informasjon om Kjøretøyregisteret og periodisk kjøretøykontroll.

Du må ha taksameter og loggføring

Du må følge launchForskrift om krav til taksametre, som du finner på lovdata.no.

Du må loggføre den geografiske posisjonen til drosjen, som markerer start- og sluttpunkt for hver tur. Opplysningene skal lagres i 60 dager.

launchKontakt Justervesenet for mer informasjon om krav til taksameter og loggføring.

Se Justervesenet sin veileder for løyvehavere og sjåfører, gyldig fra 16.02.2023;

JV-VEI-010 Veileder for løyvehavere og sjåfører (justervesenet.no)


Merking av drosjen med løyvenummeret

Drosjen skal merkes utvendig på sidedørene med fylkesbokstav og løyvenummer. Merkingen skal være minst 10 cm høy og i en kontrastfarge til fargen på drosjen.

Løyvenummeret og kjøreseddelen skal være synlig fra passasjerens plass.

Drosjeløyver utstedt i Vestfold har løyvenummer og fylkesnummer/-bokstav 07/Z for Vestfold og 38/VT

Nye drosjeløyver i Vestfold får fylkesnummer 39 og fylkesbokstav VF.

For drosjeløyve 39 03 000050 skal drosjen merkes med «VF-50» på sidedører, og taklykt skal ha «TAXI VF-50».

Hvem kan kjøre drosjen?

Sjåføren i bilen skal ha kjøreseddel i tillegg til førerkort.

Kontakt politiet for mer informasjon om kjøreseddel

De som vil ha kjøreseddel etter 1. november 2020, må ha bestått drosjesjåføreksamen hos Statens vegvesen, eller ha yrkessjåførkompetanse for persontransport, og ha hatt førerkort uten avbrudd i minst to år. Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen. Forutsetningen er at du fornyer kjøreseddelen innen ett år etter at den gamle kjøreseddelen utløp.

Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen innen ett år etter utløpet av den gamle kjøreseddelen, må du legge dokumentasjon på bestått teoriprøve og oppkjøring for drosjesjåfører (kompetansebevis) ved søknaden om ny kjøreseddel.

Kontakt Statens vegvesen for mer informasjon om drosjesjåføreksamen


Andre typer løyver for persontransport

Reserveløyver = hovedløyver = drosjeløyver

Fra 1. november 2020 er det kun drosjeløyver, ikke hovedløyver og reserveløyver.  Alle drosjeløyver er «like».

Overgangsordning for selskapsvognløyver og handikapløyver med liten bil

Overgangsordningen for selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med inntil åtte sitteplasser i tillegg til fører, gjaldt til 1. november 2022. Disse løyvene er ikke lenger gyldige.

Virksomheten må søke om drosjeløyve for å kunne fortsette virksomheten.

Overgangsordning for maxi-taxi og handikapløyver med stor bil

Drosjeløyver tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. november 2025. Det er fortsatt krav om bankgaranti i overgangsperioden. Etter 01.11.2025 må transportøren ha turvognløyve for å fortsette virksomheten.

Endringer og opphør

Du må melde fra om endringer i foretaket

Du må melde fra til fylkeskommunen på post@vestfoldfylke.no hvis foretaket ditt endrer navn. 

Dersom foretaket ditt endrer organisasjonsnummer/foretaksnummer, ved at du for eksempel bytter organisasjonsform, må du søke om nye løyver med det nye organisasjonsnummeret som gjelder det nye foretaket.--

Se egne regler som gjelder for nye søkere

Du må melde fra om endring av innehaver/daglig leder eller transportleder

Hvis foretaket får ny daglig leder eller transportleder må du melde fra til fylkeskommunen. 
Bruk eDialog, slik at du også kan sende dokumenter som er unntatt offentlighet.

Den nye daglige lederen/transportlederen må ha god vandel, og må sende fylkeskommunen en politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Søk om politiattest på Politiet sine nettsider


Hvor lenge varer drosjeløyvet?

Løyver utstedt etter 1. november 2020, er gyldige i 10 år, og må fornyes hvert tiende år. De som hadde drosjeløyve da de nye reglene trådte i kraft i 2020, må altså fornye løyvet sitt innen 1. november 2030.

Du kan ikke bort-bestyre løyvet ditt

Etter de nye reglene er det ikke mulig å overlate driften av løyver til andre. Du må i stedet ta stilling til om du vil si opp løyvet, skaffe sjåfør eller la løyvet være ute av drift i en periode.

Oppsigelse må sendes til fylkeskommunen

Dersom du vil si opp drosjeløyvet ditt, må du gi beskjed til løyvemyndigheten og levere tilbake løyvedokumentet. Du finner adressene våre på Vestfold fylkeskommune sine kontaktsider.  Løyvedokumentene skal leveres tilbake til løyvemyndigheten når drosjedriften opphører.

Du trenger ikke å melde fra til fylkeskommunen før siste kjøredag.

Fylkeskommunen kan tilbakekalle løyver

Løyvemyndigheten kan fortsatt kalle tilbake løyvet ditt, dersom du ikke fyller krav og vilkår til å ha løyve, eller ikke retter deg etter forskrifter og vilkår for å drive løyvet.

Ved dødsfall eller konkurs kan løyvemyndigheten kalle tilbake løyvet uten varsel. Dersom etterlatte vil fortsette virksomheten, kan løyvet kalles tilbake etter seks måneder.

Publisert: 28.10.2020 Oppdatert: 07.12.2023 kl.10:18