Fv. 3028 Haneholmveien

Arbeidet med å regulere Haneholmveien for å gjøre det tryggere for myke trafikanter startet i januar 2023
Det blir trangt om plassen i den smale veien når biler og myke trafikanter bruker den sammen. Det er også som her skoler og barnehage inntil veien.

Høsten 2022 ble konseptfasen avsluttet, det er denne som ligger til grunn for arbeidet som nå har blitt satt i gang. 
Strekningen som skal utbedres og hvor forholdene legges til rette for de myke trafikantene, er på 2,7 kilometer og strekker seg fra Store Berganveien og fram til Kjellbergveien i nord. Området ligger rett utenfor Sandefjord sentrum og er preget av landbruk på vestsiden og bebyggelse på østsiden av Haneholmveien. I nord er det bebyggelse på begge sider. I prosjektområdet ligger det skoler og barnehager.

Langs Haneholmveien er det både landbruk og private boligeiendommer
Langs deler av Haneholmveien er det trangt.

 

Trangt om plassen


Dagens vei er smal med en kjørebane på fem til seks meter. I reguleringsplanen skal det tilrettelegges med fortau og gang- og sykkelvei på hele strekningen. Lengst sør vil Haneholmveien bli flyttet mot vest for å gi plass for fortau. Trafikkmengde varierer fra 1 000 til 4 000 ÅDT (Årsdøgntrafikk), i  tillegg er veien beredskapsvei når det er behov for å avlaste fv. 303 Hystadveien .  

Åpen informasjon


Beboerne langs veien inviteres til åpne kontordager på Store Bergan skole.  For at vi skal kunne yte best mulig service og rekke å snakke med alle, deler vi opp i to møter. 


• 2. mars kl. 17.00-20.00. Gjelder beboere på strekningen Store Berganveien-Haukeveien


• 8.mars kl. 17.00-20.00. Gjelder beboere på strekningen Haukeveien-Kjellbergveien


På de åpne kontordagene vil det være representanter fra oss i Vestfold fylkeskommune og Sandefjord kommune til stede. Det blir anledning til å komme med innspill og spørre oss om planarbeidet. 
Har du innspill til reguleringsplanen kan du sende dem inn skriftlig til Sandefjord kommune innen 20. mars i år
I konseptfasen ble det gjort vurderinger for å finne best mulig løsninger for myke trafikanter. Anbefalingen er at det skal bygges fortau langs Haneholmveien. På størsteparten av strekningen fra Store Bergan skole til Kjellbergveien er det foreslått fortau med tre meter bredde, men på strekningen lengst nord i Haneholmveien og krysset Haneholmveien/Kjellbergveien er det så trangt at her er det foreslått to meters bredde.

Se 3D-modell av konseptfasen

Arkeologisk registrering


Hvordan utbedringen og byggingen av fortauet skal bli, vil være avhengig av de ulike forhold som terreng og landskapstype på de ulike delene.  Det er en rekke forhold som skal tas hensyn til, blant annet er det et mål å gjøre minst mulig inngrep i dyrket mark.   På grunn av høydeforskjeller i terrenget blir det også en del utfordringer som løses i forbindelse med avkjørsler til boliger.
Allerede våren i 2023 vil det bli gjennomført arkeologiske registreringer. I området er det både små koller og løsmasser som består av marine strandavsetninger, dette kan by på flere utfordringer. Derfor er planen at det allerede til høsten i år blir gjennomført geotekniske og geologiske undersøkelser.

Ulike hensyn


I området som skal reguleres er det også flere elementer som må tas spesielt hensyn til, det gjelder blant annet en rekke gamle, hule eiketrær og kulturminner.
Arbeidet er omfattende og reguleringsplanen er planlagt lagt ut til offentlig ettersyn på senvinteren 2025, slik at reguleringsplanen forhåpentligvis kan bli vedtatt til sommeren samme år.

Bildet viser  landbruksareal på den ene siden og private boliger på motsatt side
Langs Haneholmveien er det både landbruksareal og private boligeiendommer. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

 

Oppdatert: 16.01.2024 kl.11:09

Fakta

Vei:                  Fv. 3028

Beskrivelse:     2 700 meter fortau og gs-vei

Utbedre vei:     830 meter utbedret vei

Ombygging:     Ombygging av krysset Haneholmveien - Kjellbergveien

Fase:                Reguleringsplan         

Start:                Januar 2023

Ferdig:              Antatt vedtak sommeren 2025

Finansiering:   Fylkeskommunen

 

Plandokumenter og presentasjoner

Trykk på lenkene for å åpne dokumentene.

Rune Gunnerød
Planleggingsleder