Fv. 3068 Dølebakken

Strekningen Storgata - Linglemveien er et viktig bindeledd mellom flere store boligområder og Sandefjord sentrum.
Dølebakken - Midtåsen

Reguleringsplan for Fv. 275 Dølebakken, parsell Ringveien – Storgata, ble vedtatt i 2015. Prosjektet inneholder bygging av fortau og sykkelfelt på strekningen Dølebakken - Lingelemveien.

Bilde av Dølebakken etter ombyggingen med to sykkelfelt og fortau.

Utbygging av gang- og sykkelfelt på denne strekningen er viktig for å få et sammenhengende sykkelveinett i Sandefjord. Målet er å utvide fylkesveien med sykkelfelt på begge sider i tillegg til fortau. Selve kjørebanen til biltrafikken vil ikke bli bredere, men det blir bedre plass og tryggere forhold for syklister og gående.

Første del av prosjektet, strekningen Sverstadveien til Frøyas vei, var ferdig i 2019. For området fra Frøyas vei til Ringveien har det pågått detaljprosjektering siden 2019. Oppstart av anleggsarbeider har blitt utsatt i påvente av oppdatert reguleringsplan for ny rundkjøring i krysset Linglemveien – Ringveien som opprinnelig ble vedtatt sommer 2022.

Krysset Ringveien Linglemveien hvor den nye rundkjøringen kommer.
Krysset Ringveien - Linglemveien hvor den nye rundkjøringen kommer.

På grunn av økonomi i prosjektet og behov for å regulere på nytt i Dølebakken blir gjennomføringen av strekningen Frøyas vei - Midtåsveien utsatt.

Anleggsarbeidene for bygging av fortau og sykkelfelt i Lingelemveien og bygging av ny rundkjøring i krysset Ringveien - Lingelemveien planlegges å starte høsten 2023. Prosjektet vil være et samarbeidsprosjekt med Sandefjord kommune som samtidig skal etablere nye vann og avløpsledninger i området der fylkeskommunen bygger.

Fakta

Lengde :   390 meter

Byggestart: 2023

Fase: Bygging

Kommune: Sandefjord

Prosjekteringsleder:Tone Amundrud - tone.amundrud@vestfoldfylke.no

Byggeleder: Truls Are Tvedt Jacobsen - truls.jacobsen@vestfoldfylke.no

Flere saker om Fv. 3068 Dølebakken