Fv. 309 Ekeneskrysset

Ekeneskrysset på fylkesvei 309 på Nøtterøy i Færder kommune er planlagt bygd om til rundkjøring.

Denne fylkesveien er en av hovedveiene fra Nøtterøy inn mot Tønsberg by og videre mot E18. tidvis oppleves det problemer med avviklingen av trafikken fra Føynlandsveien. Trafikkmengden på fv. 309 er målt til rundt regnet 10 000 kjøretøy i døgnet (ÅDT), cirka 5 500 på Føynlandsveien og 2 000 på Tanstadveien.

Tidligere forslag

Første alternativ- forkastet politisk høsten 2020
Alternativ 1 fra forprosjektet ble lagt fram, men forkastet høsten 2020.


Bakgrunnen for kryssombygging er utbygging av et stort boligprosjekt på Husøy i Tønsberg kommune.
Høsten 2020 la Vestfold og Telemark fylkeskommue fram et forslag til reguleringsplan for en firearmet rundkjøring i Ekeneskrysset.  Planforslaget var basert på alternativ 1 fra forprosjektet i 2019, der Tanstadveien ble lagt om og inn mot en rundkjøring i enden av Tanstadveien. I planforslaget var det lagt til rette med busslommer, gang- og sykkelveier, krysningspunkter for myke trafikanter og tilkobling til eksisterende undergang under fv. 309.  Dette alternativet ble vurdert som det mest trafikksikre i forprosjektet fra 2019.

 Forslaget ble lagt fram for politisk behandling mot slutten av 2020, men ble avvist.  Begrunnelsen for avvisningen var at det ikke ble tatt nok hensyn til dyrket mark på vestsiden av fv. 309.
Hovedutvalg for kommunalteknikk i Færder kommune vedtok 23. mars i 2022 å legge forprosjektets alternativ 2 til grunn for en ny reguleringsplan. Vestfold og Telemark fylkeskommune varslet oppstart for ny reguleringsplan juni 2022 og jobber nå med utarbeidelse av planen.

Alternativ 2 fra forprosjektet, som det arbeides videre med
Alternativ 2 som nå er lagt til grunn for det videre arbeidet.


Grunnforholdene i området består delvis av marine avsetninger som kan by på utfordringer når prosjektet  skal bygges.  I følge NVE er det kartlagt to soner kvikkleire i området fra tidligere undersøkelser, men det er også påvist forekomster av kvikkleire utenfor disse sonene. 
Slik prosjektet ligger an nå, vil forslag til reguleringsplan foreligge i månedsskiftet januar/februar 2023. Deretter vil reguleringsplanen  i løpet av våren 2023 bli lagt ut til offentlig ettersyn  med mål om å få vedtatt reguleringsplanen i september 2023.

Fakta

Start:         2022

Fase:          Reguleringsplan

Ferdig:       September 2023

Kommune:  Færder

Kontakt:      Rune Gunnerød,

                    tlf 99 29 28 72

Epost:         rune.gunnerod@vestfoldfylke.no