Fv. 3138 Syrbekkveien

Syrbekkveien blir tryggere for de myke trafikantene når det bygges gang- og sykkelvei.
Syrbekkveien skal få sammenhengengende gang- og sykkevei.  Reguleringsplanen er under arbeid og skal være ferdig innen høsten i 2023.

Det er strekningen fra Hortensveien til Grenaderveien hvor det skal bygges gs-vei. Reguleringsplanen skal overleveres til Tønsberg kommune for førstegangsbehandling i løpet av våren i år. Etter den politiske behandlingen blir den til offentlig ettersyn.  

        
Uoversiktelige svinger

I tillegg til flere uoversiktlige svinger så går fylkesvei 3138 gjennom et mye brukt friluftsområde, hvor blant annet turvei og lysløype krysser fylkesveien. Hensikten med utbyggingen er først og fremst å bedre trafikksikkerheten for de myke trafikantene, men også for biltrafikken.  


GS-veien vil starte ved bussholdeplassen på Hortensveien omtrent ved Syrbekkveien 100.  Her går det også i dag en liten strekning med gs-vei opp mot Syrbekkveien. Herfra vil gs-veien følge Syrbekkveien helt fram til Grenaderveien.
Sett fra bildet over som er tatt i retning fra Grenaderveien mot Hortensveien, vil veien gå rett fram omtrent der hvor skiltet som markerer skarpe svinger er plassert.  På dette viset blir hele sløyfen med skarpe svinger fjernet.  

Mer belysning


Sløyfen som blir overflødig når ny vei bygges, skal i hovedsak fjernes og terrenget føres tilbake til naturen.  Det vil likevel bli behold en strekning på cirka 150 meter fra Syrbekkveien i retning Wang toppidrett.  Denne strekningen vil bli smalnet inn til om lag tre meter som knyttes til eksisterende turvei nærmere skolen.
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil også sette opp  nye stolper for å gi belysning til både gs-veien og fylkesveien. 

 

Syrbekkveien er svingete, og det er en tursti som krysser fylkesveien

Fakta

Lengde: 850 meter

Finansiering: Avklares i løpet av 2023

Start: Pågår

Fase: Reguleringsplanfase

Kommune: Tønsberg

Kontaktperson: Planleggingsleder Bodil Odberg, bodil.odberg@vestfoldfylke.no, mobil 993 53 232