Fv. 35 Ås - Linnestad

Når ny gang- og sykkelvei bygges mellom Ås og Linnestad vil de myke trafikantene ha egen vei fra Tønsberg til Revetal.
Gangvei mellom Ås og Linnestad
Foto: Vidar Tangen

4,2 kilometer ny gang- og sykkel fyller igjen det manglende leddet for at det skal bli sammenhengende vei til gående og syklende på hele strekningen langs fylkesvei 35. Veien er i seg selv sterkt trafikkert, i tillegg er den også avlastningsvei for E18 når europaveien av ulike årsaker er stengt, eller har redusert kapasitet. Før byggingen kan starte er det nødvendig å gjøre flere endringer i reguleringsplanen som ble vedtatt i 2019.  

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningslovens §3-7 og §12-10 legger Vestfold fylkeskommune forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei på strekningen fv. 35 Ås til Linnestad i Tønsberg kommuneut på offentlig ettersyn.

Hovedformålet med planen er å bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for myke trafikanter på strekningen.

Planen ligger ute til offentlig ettersyn i periode 06. april 2024 – 18. mai 2024.Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 18. mai 2024 til Vestfold fylkeskommune, v/Ann-Christine Hvatum, Postboks 1213, Trudvang, 3105 Tønsberg eller via e-post post@vestfoldfylke.no med kopi til annchristine.hvatum@vestfoldfylke.no, og merkes med saksnummer24/03901.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Vestfold fylkeskommune v/Ann-Christine Hvatum, tlf. 470 23 498 eller e-post: annchristine.hvatum@vestfoldfylke.no

Sikring mot erosjon


Blant forholdene som gjør det nødvendig å endre på den vedtatte planen, er behovet for erosjonssikring i Vesleelev.  I de nye planene vil det også bli ny belysning på vestsiden av fylkesveien fra Domsenga til Freste og på deler av Bjuneveien. Traséen for ny gang- og sykkelbru over Vesleelv blir også endret i planene.
Prosjektet består av til sammen cirka 4,2 kilometer med gs-vei langs fylkesvei 35, og en bussholdeplass ved Bjune. Til sammen skal det også settes opp belysning på hele strekningen mellom Ås og Linnestad.
Langs store deler av strekningen er det dyrket mark. I prosjektet er det etterstrebet å bevare mest mulig av denne verdifulle ressursen. I tillegg vil vi også gjøre en konsekvensutredning av naturmangfoldet i Vesleelev.  

Sparer matjord


Gs-veien vil bli 2,5 meter bred. Hvilket er litt smalere enn generell standard, men likt med den gs-veien som tidligere er bygd. I tillegg legges det opp til at grøften som skiller bilveien fra gs-veien, skal være 3,25 meter bred.  Selve gs-veien vil bli senket inntil en halv meter. Dette er dels på grunn av grunnstabilteten, men også fordi vi på denne måten kan spare litt mer av matjorda.
Til sammen spares rundt 4 000 kvadratmeter matjord på grunn av måten gs-veien blir bygd på. 
De nye forholdene som blir tatt med i endringen av reguleringsplanen  og mer omfattende arbeidet med grunnforholdene, gjør prosjektet dyrere enn tidligere anslått. Fylkestinget godkjente i desember 2022 en kostnadsramme på 123 millioner kroner.
Endringen av reguleringsplanen vil være ferdig i løpet av 2024. 

Fakta

Lengde:               4 100 meter
Finansiering:       Vestfold fylkeskommune
Byggestart:        2025
Fase:                  Planfase
Ferdig                 2026

Prosjekteringsleder: Ann-Christine Hvatum,
annchristine.hvatum@vestfoldfylke.no 

Aktuelle dokumenter

Varsel oppstart detaljregulering