Trenger du tolk? (interpreter)

Har du behov for tolk i forbindelse med undersøkelse og behandling? Les mer om tolketjenester her.

Need information about interpreters in English?

Når brukes det tolk? 

Offentlig godkjent tolk brukes når det er nødvendig for å sikre kommunikasjonen i forbindelse med undersøkelse og behandling. Du skal få tilstrekkelig informasjon slik at du som pasient er i stand til å gi informert samtykke til undersøkelse og tannbehandling.

Hva koster det? 

Utgifter til tolketjeneste dekkes kun når tolk er anskaffet av, eller etter avtale med, tannhelsesektorens ansatte. Utgifter dekkes av Den offentlige tannhelsetjenesten dersom du innfrir alle følgende punkter:

  • oppholder deg i statlig mottak
  • tilhører en av tannhelselovens prioriterte grupper
  • behandles på en fylkeskommunal tannklinikk

Den offentlige tannhelsetjenesten er ikke pålagt å dekke kostnader ved behandling av personer i statlige mottak som ikke er prioritert i tannhelseloven. I noen tilfeller kan slike utgifter dekkes av kommunen.

 

English information

When are interpreters used?

A publicly approved interpreter is used when necessary to ensure communication regarding consultation and treatment. You are entitled to sufficient information so that you, as a patient, are capable of giving informed consent regarding consultations and dental treatments.

What does it cost?

Interpreter expenses are only covered when interpreters are requested by, or in agreement with, dental health officials. Interpreter expenses are covered by public dental care if you fit all following criteria:

  • you are staying at an asylum reception centre
  • you belong to a public dental care legislation’s prioritized group
  • you are being treated at a county dental clinic

Public dental health services are not required to cover expenses for people in asylum reception centres who do not belong to prioritized groups. The municipality may cover these expenses.

 

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 19.06.2020 kl.11:05