Innspill om nettverk og partnerskap i Vestfold

Portrett av kvinne
Fylkesdirektør Toril Eeg presenterte innspill til ny nettverks- og partnerskapsstruktur i Vestfold på et KS-møte i Larvik fredag. Foto: Anders Palmer Holmen

Av:

Harald Haave

Publisert:

08.01.2024

Oppdatert:

08.01.2024 kl.08:28

Før jul ba fylkeskommunen alle samfunnsaktører å gi innspill til hvilken nettverks- og partnerskapsstruktur Vestfold trenger de neste årene. Her er forslagene som kom inn.

«I årene framover vil mye av samarbeidet skje i partnerskap og nettverk. Vår ambisjon som fylkeskommune er å videreutvikle det gode samarbeidet som allerede finnes i regionen. Nye Vestfold fylkeskommune skal være en viktig medspiller»

- Toril Eeg, fylkesdirektør

Hun presenterte innspillene på en konferanse i regi av KS i Larvik fredag 5. januar med deltagelse fra kommuner i Vestfold og Telemark, statsforvalter og stortingsrepresentanter fra Vestfold og Telemark.

15 innspill
 • Et overordnet partnerskap etter modell fra Verdiskaping Vestfold - Årlige partnerskapskonferanser for Vestfold
 • Samhandlingsarena for Grønn industri i Vestfold og Telemark – felles fagnettverk for Vestfold og Telemark
 • Partnerskap Landbruk, Vestfold – fagnettverk for Vestfold
 • Vestfold klima- og energiforum – fagnettverk for Vestfold
 • Plattform Vestfold – fagnettverk for Vestfold
 • Folkehelsenettverket – fagnettverk for Vestfold
 • Samarbeidsrådet for folkehelse – fagnettverk for Vestfold
 • Plannettverk for Vestfold – fagnettverk for Vestfold
 • Regionalt planforum – fagnettverk for Vestfold
 • Partnerskap for inkludering og ung deltagelse – fagnettverk for Vestfold fylkeskommune
 • Kompetanseforum Vestfold – fagnettverk

Viktig rolle

Fylkeskommuner i Norge har rollen som regional samfunnsutvikler. Innenfor nasjonalt fastsatte rammer skal fylkeskommunen utvikle politikk tilpasset regionens egne muligheter og utfordringer. Denne rollen må løses i nært samspill med andre aktører.

Fylkeskommunen skal ta initiativ, bringe parter sammen og samle ulike samfunnsaktører om felles mål og ambisjoner. Samarbeid kan gi synergi, styrke og bedre løsninger både for fellesskapet og den enkelte samarbeidspart. 

 

Bølgen kulturhus
Det var stor deltagelse på møtet i Bølgen kulturhus da ny nettverks- og partnerskapsstruktur for Vestfold og Telemark ble diskutert. Foto: Anders Palmer Holmen 

Spørsmål av særlig interesse

I september 2023 ba Vestfold fylkeskommune alle samfunnsaktører om å komme med innspill og synspunkter om følgende spørsmål:

 1. Hvilke nettverk og partnerskap bør etableres eller reetableres for bare Vestfold? Hva bør være formål, deltagelse og innretning for de enkelte nettverk/partnerskap
 2. Hvilke nettverk og partnerskap bør etableres eller videreføres for både Vestfold og Telemark? Hva bør i så fall være formål, deltagelse og innretning for de enkelte nettverk/partnerskap? 
 3. Hvilke av dagens nettverk og partnerskap bør avvikles?

I tillegg til de 15 innspillene som er kommet inn (se faktaboks), kom det inn en rekke innspill til nye administrative nettverk:

 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse
 • Partnerskap for regional implementering av FNs bærekraftsmål
 • Koordinert kunnskapsinnhenting og analyser i regi av fylkeskommunen
 • Samferdselsnettverk
 • Nettverk for å styrke samarbeidet rundt kunstnerbyen Åsgårdstrand
 • Vurdering av behov for fagnettverk knyttet til politiske saksprosesser, valggjennomføring, arkiv, HR, økonomi, lønn, mv.
Bølgen kulturhus2 - Foto Anders Palmer Holmen.jpg
Fylkesordfører Anne Strømøy deltok på KS-møtet som blir arrangert to ganger i året. Foto: Anders Palmer Holmen

Møteplasser og arenaer

Det kom inn en rekke innspill til møteplasser og samarbeidsarenaer:

 • Koblingsnettverk rettet mot mål som samferdsel-areal-folkehelse
 • Samarbeidsarena for å diskutere felles utfordringer som går frem av kunnskapsgrunnlaget
 • Plannettverk, klima- og energinettverk og digitaliseringsnettverk
 • Nettverk for frivilligheten
 • Folkehelsenettverk
 • Arrangementsnettverk innen kultur/idrett
 • Ungdomsnettverk


- Vi skal prioritere samarbeid om de store temaene og samordne dialogen og sikre hensiktsmessig organisering og ansvarsdeling i samarbeid med KS, kommunedirektører og statsforvalter. Samarbeid kan gi synergi, styrke og bedre løsninger for fellesskapet og den enkelte samarbeidspart. Og vår førsteprioritet er å jobbe for inkludering og redusere utenforskap, sier fylkesdirektør Toril Eeg i Vestfold fylkeskommune.

Innspill om partnerskaps- og nettverksstruktur er nå til behandling og det vil bli lagt fram en sak for fylkestinget til våren.