Nye tilskuddsordninger: "Redd Oslofjorden" og "Bedriftsnettverk og klynger"

Oslofjord padlehuk Østre Bolærne
Søk på midler og vær med å bidra til å redde Oslofjorden. Foto: FOTO: Frank Tindvik

Av:

Harald Haave

Publisert:

24.06.2024

Oppdatert:

27.06.2024 kl.14:22

Vestfold fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler som støtter opp under ulike klima og miljøtiltak.  Fylkeskommunen støtter også en rekke klyngeprosjekter. Søknadsfrister i september 2024.

Redd Oslofjorden

Målet for Vestfold fylkeskommunes satsing Redd Oslofjorden, er å bidra til en forsterket innsats av fylkeskommunens og samfunnets arbeid for å gjøre Oslofjorden frisk, og for bedring av allmennhetens tilgang til fjorden.

Oslofjorden og vannmiljøet på Østlandet skal være friskmeldte innen henholdsvis 2027 eller 2033 avhengig av tema, i henhold til krav og føringer i den nasjonale vannforskriften. Fylkeskommunen bidrar på forskjellige måter til målene etter vannforskriften, samt bidrar til gjennomføringen av regjeringens Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.

Gjennom ordningen Redd Oslofjorden vil det gis støtte til prosjekter som kan bidra til en bedret miljøtilstand i fjorden gjennom å redusere negative påvirkninger eller forsterke positive påvirkninger.

Her kan du finne mer om tilskuddsordningen:

Tilskuddsmidler - Vestfold fylkeskommune

Bedriftsnettverk og klyngemidler

Vestfold har gjennom årene hatt flere klyngeprosjekter i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, herunder klynger som omhandler prosessindustri og leverandører, vann og vannteknologi, Micro- og Nanoteknologi samt IT bedrifter.

Klyngene har vært og er viktige motorer og samarbeidspartnere for å iverksette tiltak som bidrar til gjennomføring av planer og strategier, spesielt innenfor den grønne omstillingen og smart spesialisering.

Regionen trenger klynger siden vi vet at selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper mer verdier, og er mer innovative enn selskaper som står utenfor. Klynger innehar gjerne en konsentrasjon av teknologisk og kommersiell kunnskap, siden klyngene gjerne er representert med deltagere innenfor følgende fem grupperinger: Entreprenører, større bedrifter/industri, offentlige aktører, forskning- og utviklings aktører samt risikokapital.

Les mer om bedriftsnettverk og Klyngemidler her:

Bedriftsnettverk og klyngemidler - Vestfold fylkeskommune