Holmestrand

Befolkning: 26 206 per 1.1.2023

Byer/steder: Holmestrand (administrasjonssenter), Sande, Hof, Eidsfoss og Sundbyfoss

Landareal: 412 km2 

Totalareal: 432 km2 

Kommunens nettsider: www.holmestrand.kommune.no

Befolkning

Holmestrand er den kommunen i Vestfold med sterkest befolkningsvekst. Fra 2019 – 2023 økte folketallet med 8,0 % eller 1931 innbyggere. Veksten skyldes både nettoinnvandring, fødselsoverskudd og innenlands tilflytting. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588.
Det er særlig stor tilflytting fra Drammen og Oslo. Kilde: Panda analyse.  12 % av innbyggerne i Holmestrand er innvandrere og det er flest med bakgrunn fra Polen og Litauen. Kilde: IMDi.no.

I årene fremover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall over 80 år mer enn tredobles fra 2023 til 2050, fra 1177 personer til 3540 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Holmestrand 8357 arbeidsplasser. 69 % av disse var i privat sektor, mens 31 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. Bare 40 % av arbeidstakerne bosatt i kommunen jobber også i Holmestrand. Det er særlig stor utpendling til Drammen, Oslo og Tønsberg (til sammen 34 %). Kilde: SSB, tabell 03321.

Næringslivet i Holmestrand er variert og mangfoldig, med flere store bedrifter som Hydro Aluminium, Bergene Holm AS, Nordisk Aviation Products AS og NOAH AS, og mange mindre bedrifter. Et viktig nærings- og klimaprosjekt i kommunen er Bergene Holms planer om å bygge fabrikk for biodrivstoff (biozin) i forbindelse med Haslestad Bruk i Hof. Kommunen har også mye jordbruk, med hovedvekt på dyrking av korn, grønnsaker, frukt og bær. Det blir satset stort på økologisk dyrking. Kommunen er en av regionens største skogeiere, noe som også innebærer et stort forvaltningsansvar.

Kommunen opplever stor investeringsvilje i næringslivet, mye på grunn av sin strategiske nærhet til Osloregionen. Kommunen omtaler seg selv som «porten til Vestfold». E18 er en viktig akse for utvikling, og både Bentsrud og Hanekleiva er definert som regionale næringsområder. Bentsrud Vest er ferdigregulert, og for Bentsrud Sør er planarbeidet startet opp. I Hanekleiva har nærheten til Drammens- og Osloregionen en stor betydning. ASKO Norge AS har et lager i Hanekleiva, og B.H. Ramberg AS har sitt hovedkontor i Sande. Det pågår en omfattende sentrumsutvikling i både Sande, Hof og Holmestrand som vil styrke kommunen som en «flersenterkommune».

Opplæring

Kommunen har 11 grunnskoler med til sammen 3024 elever. Kilde: Udir.no. I Holmestrand finnes det også to videregående skoler: Sande videregående skole (393 elever fordelt på seks utdanningsprogram) og Holmestrand videregående skole (220 elever fordelt på fire utdanningsprogram). Kilde: Udir.no.

Folkehelse

Menn og kvinner i Holmestrand lever i snitt til de er henholdsvis 79,7 og 83,6 år. Dette er litt under landsgjennomsnittet på henholdsvis 80,1 og 83,9 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har en del levekårsutfordringer og scorer likt eller under landsgjennomsnittet på en rekke folkehelseindikatorer. Kommunen har imidlertid fylkets laveste befolkningsandel som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt.  Kilde: FHI.no.  I likhet med mange andre kommuner i fylket har Holmestrand utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 19 % av ungdomsskoleelevene at de har hatt mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no. Holmestrand har den laveste andelen barn under 18 år som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt i fylket med 9,3 %. Landsgjennomsnittet er 11,5 %. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.

Samferdsel

Hovedåren for veitransport er E18 med firefelts motorvei gjennom kommunen. Fra E18 fører fv. 315 ned til bysentrum. Fv. 35 mellom Tønsberg og Hokksund betjener den vestlige delen av kommunen. Det er flere store veiprosjekter i kommunen. Fv. 900 gjennom Holmestrand sentrum skal flyttes bort fra Langgata for å oppnå bedre trafikksikkerhet og framkommelighet i sentrum. Fv. 313 ved Klokkerjordet i Sande har blitt lagt om og åpnet høsten 2021.

Kommunen har to jernbanestopp langs Vestfoldbanen: Sande stasjon og Holmestrand stasjon. Sistnevnte åpnet høsten 2016 som ny stasjon 160 m inne i Holmestrandsfjellet. En heis gjennom fjellet binder øvre og nedre deler av Holmestrand sammen. Stasjonen er en del av det nye 14,2 km lange dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke som stod ferdig samtidig og reduserte reisetiden med 5 minutter. Ellers har Holmestrand 170 km fylkesvei og 179 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Holmestrand har en rekke turmuligheter, inkludert kyststi som går gjennom hele kommunen, samt en rekke badeplasser. Eksempler på populære steder er Dulpen og Hagemannparken i Holmestrand, samt Sandviken, Hagasand og Skjervika i Sande.

Kommunen har en rekke naturreservater: Askilsåsen naturreservat, Bogen naturreservat, Høymyr naturreservat, Killingholmen naturreservat med flere.

Kultur og fritid

Eidsfoss finnes Norges best bevarte jernverkssamfunn, og her har Vestfoldmuseene sin virksomhet Jernverket Eidsfoss. Vestfoldmuseene drifter også Aluminiumsmuseet, som formidler utviklingen og produkthistorien til aluminium i Holmestrand. I 2021 åpnet det opp et flerbrukshus i Hof sentrum, som inneholder tannklinikk, bibliotek, kommunale tjenester (helsestasjon, barnevern, fastlege, m.m.) og arealer til disposisjon for frivillighet.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 28.02.2023 kl.13:02