Utenfor utdanning og arbeid

Det store flertallet av befolkningen har arbeid som sin hovedinntektskilde. Arbeid og utdanning er viktige arenaer for deltakelse i samfunnet og mestring. Deltakelse i arbeidslivet er også viktig for verdiskapingen. Vestfold er blant fylkene med høyest andel av befolkningen utenfor arbeid og utdanning.
Mann sitter på benk

Det er flere grunner til at personer ikke arbeider. Noen velger selv å stå utenfor arbeid og være for eksempel hjemmeværende, mens andre står utenfor av helsemessige årsaker. Andre igjen ønsker å jobbe, men klarer ikke skaffe seg varig jobb. Personer med lav utdanning er ekstra utsatt for utenforskap eller svak tilknytning til arbeidsmarkedet. For mange er fysiske og psykiske helseproblemer et hinder for deltakelse i arbeidslivet. Vestfold er blant fylkene med høyest andel av befolkningen utenfor arbeidsmarkedet (fig. 1).

Figur 1. Andel utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i 2022. Kilde: SSB, tabell 13563

11,2 prosent av unge mellom 15 og 29 år står utenfor arbeid og utdanning i Vestfold. Det er landets nest høyeste andel av såkalte NEET (Not in Education, Employment or Training). Det er ikke uvanlig å være korte perioder utenfor arbeid og utdanning. Mange og lange perioder utenfor arbeid og utdanning øker likevel risikoen for langvarig utenforskap, og gir mindre mulighet til utvikling av kompetanse, erfaring og nettverk. Dette kan gi varige negative effekter på fremtidige muligheter i karriere- og yrkesliv.

Andelen unge som står utenfor, varierer noe mellom kommunene (fig. 2). Andelen er høyest i Færder, Horten og Sandefjord og lavest i Holmestrand og Tønsberg.

Figur 2. Andel unge (15-29 år) som står utenfor arbeid og utdanning i Vestfold i 2022. Kilde: SSB, tabell 13563

 

Mange unge står utenfor i Vestfold

I Vestfold er det utfordrende forhold på arbeidsmarkedet for personer med lav formell kompetanse, og det er stor konkurranse om ufaglærte jobber. Vestfold har også en høy andel unge med sammensatte helseutfordringer. Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark Les mer om folkehelseundersøkelsen viser at noen flere i Vestfold og Telemark rapporterer at de har psykiske plager enn i de andre fylkene. I Ungdata-undersøkelsen Les mer om Ungdata-undersøkelsen rapporterte 20 prosent av ungdommene i Vestfold og Telemark at de hadde hatt psykiske plager siste uke. I hele landet svarte 19 prosent det samme.

I figur 3 ser vi at andelen unge utenfor arbeid og utdanning har sunket siden 2015 og er nå på sitt laveste nivå siden 2008. Det er først og fremst gruppen "andre" som har minket: personer på andre ytelser, eller som ikke er registrert verken i arbeid, som arbeidssøker, i utdanning eller på arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføreytelser. 4750 unge sto utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i fylket vårt i 2022.

Andel uføre mellom 15 og 29 år har vært stabil de siste årene, og i 2022 var andelen på 3,2 prosent. Det er blant det høyeste i landet.

Figur 3. Andel unge og voksne utenfor arbeid og utdanning i Vestfold 2008–2022, fordelt på arbeidsmarkedsstatus. Kilde: SSB, tabell 13563

Om du klikker på «Voksne (30-61 år)» ser du at andelen som står utenfor arbeid og utdanning har ligget rundt 18-19 prosent siden 2010. For de voksne er det helse som er den viktigste grunnen til utenforskap. 12 prosent av befolkningen 30–61 år mottok uføretrygd eller AAP i 2022. Du kan undersøke tallene for kommunene i fylket i menyen til høyre. Kategorien «andre» omfatter andre ytelser og personer som ikke er registrert i arbeid eller utdanning eller noen ytelse eller tiltak, som for eksempel hjemmeværende eller personer som tar seg et friår og lever på oppsparte midler.

Det er stor bevegelse inn og ut av NEET Not in Education, Employment or Training -gruppen. Figur 4 viser endring i arbeidsstyrkestatus for unge i Norge som var utenfor arbeid og utdanning i 2021 til året etter. Omtrent halvparten av de som var arbeidsledige i 2021 (gult bånd), var i jobb året etter. I gruppen «andre» (blått bånd), var 40 prosent enten i jobb eller under utdanning. Snaut 80 prosent av dem som mottok AAP eller uføretrygd (rødt bånd) fortsatte med det året etter, mens nesten 20 prosent gikk over til jobb, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak.

Figur 4. Endring i arbeidsmarkedsstatus for unge (15-29 år) utenfor fra 2021 til 2022 i Norge. Kilde: SSB, tabell 12427

Svakere tilknytning til arbeidsmarkedet blant innvandrere

På landsbasis er andelen utenfor arbeid og utdanning nesten tre ganger høyere blant unge innvandrere enn for den unge befolkningen ellers.  Kilde SSB, tabell 13563I Vestfold er forskjellen mindre, men det er likevel over dobbelt så høy andel utenfor blant innvandrere (21 prosent) enn blant den unge befolkningen ellers. Det er større forskjeller mellom kommunene i andelen unge innvandrere som står utenfor for de øvrige unge utenfor i fylket (fig. 5.). NEET-andelen varierer fra 16 prosent i Holmestrand til 23 prosent i Sandefjord.

Det er ulike grunner til at innvandrere innvandrer. I Vestfold er det relativt likt fordelt mellom arbeidsinnvandring, familieinnvandring og flukt.  Les mer om innvandrere og integrering Flyktninger har større vansker med å komme i jobb enn den øvrige befolkningen, men sysselsettingsandelen øker med botid. Kilde: IMDi.no  I Sandefjord er det en større andel av innvandrerne som er flyktninger enn i Holmestrand. Dette kan være med å forklare forskjellen mellom kommunene i andelen unge innvandrere utenfor arbeid og utdanning.

Figur 5. Andel innvandrere 15-29 år utenfor arbeid, utdanning og tiltak i Vestfold 2022. Kilde: SSB, tabell 13563

 

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Andelen unge utenfor arbeid og utdanning er høy, men har sunket siden 2015.