Sammen Mot i Vestfold og Telemark

Helsedirektoratet valgte ut Vestfold og Telemark som eneste fylket i landet som får 9 millioner kroner fordelt over tre år, til å forebygge vold og overgrep i et folkehelseperspektiv.
Foto: www.mostphotos.com /Oleg Kozlov

Målet med Sammen Mot er å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet gjennom å fremme lokalt forebyggende arbeid mot vold og overgrep som en del av sitt systematiske folkehelsearbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.

 

Forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

Den nye tilskuddsordningen er en del av den tiårige, nasjonale satsningen Program for folkehelsearbeid i kommunene

Program for folkehelsearbeid har ført til et løft av det systematiske folkehelsearbeidet i kommunene knyttet til psykiske helse, sosial ulikhet og rusforebygging. Med Sammen Mot har Vestfold og Telemark mål om å sette forebygging av vold og overgrep på folkehelsekartet og utvikle gode måter å jobbe med dette innenfor rammene av folkehelsearbeidet. Sammen Mot skal bidra med å dreie det forebyggende arbeidet mot vold og overgrep i retning av et primærforebyggende og universelt perspektiv.

Samskaping, evaluering, kunnskapsutvikling og bærekraft er programmets bærebjelker.

Færder, Larvik og Midt-Telemark som programkommuner

Etter søknad har kommunene Færder, Larvik og Midt-Telemark blitt tatt inn i ordningen. Les mer om tiltakene lenger ned.

Prosjektbeskrivelse

En viktig del av programarbeidet i Vestfold og Telemark er rettet inn mot å stimulere en innovasjonskultur der kommunene i fylket utvikler nye, bærekraftige tiltak og legger til rette for forskning og utvikling i eget folkehelsearbeid.

Les mer om dette i Vestfold og Telemark sin prosjektbeskrivelse her

Evaluering

Evaluering er et fundament i Sammen Mot. Kunnskap og erfaringer som opparbeides gjennom programmet skal dokumenteres og spres. Høsten 2021 inngikk fylkeskommunen samarbeid med Telemarksforskning om evaluering av tiltakene. Evalueringsdesignet bygger på samskapende metodikk og kommunene deltar som medforskere. 

Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Anskaffelsen av evalueringen ble gjennomført som en innovativ anskaffelse. 

Les mer om innovativ anskaffelse i Sammen Mot på www.innovativeanskaffelser.no her

Tiltak

Etter søknad har kommunene Færder, Larvik og Midt-Telemark blitt tatt inn i ordningen. Les mer om deres tiltak under. 

Færder kommune 

Kommunen har gjennom Sammen Mot fått midler til gjennomføring av følgende tiltak:

 • Systematisk implementering av Circle of Security (COS) i barnehage og skole, i Fritid Færder og for foreldre
 • Utarbeidelse av undervisningsopplegg, treningsprogram mot vold og overgrep for flere trinn i skole. Opplegget forankres i Folkehelse og livsmestring i fornyet læreplanverk
 • Samskapende prosesser i begge ovennevnte tiltak

COS-C (Circle of security in the classroom) er et undervisningsopplegg som er ment å fremme positive og trygge relasjoner mellom elever og lærere. Færder kommune bruker COS-C fordypning skole og fordypning barnehage, for å bygge en felles plattform med et eget forståelsesgrunnlag, et felles språk og felles verdier. Målet er å fremme en opplevelse av trygghet i alle elever generelt og de utsatte elevene spesielt. Det samme gjelder barnehagebarna.

Erfaringer som opparbeides gjennom implementering av COS-C skal knyttes opp mot nytt undervisningsopplegg/treningsprogram mot vold og overgrep for flere trinn i skolen. Tiltaket skal forankres i Folkehelse og livsmestring i fornyet læreplanverk.

Hovedmål: 

Ansatte i skolene og barnehagene har kompetanse i å bygge utviklingsfremmende relasjoner og ikke volds-fremmende væremåte. Barn og ungdom har mottatt undervisning relatert til tema vold.

Delmål: 

 • Ansatte som jobber med barn/unge og familier i Færder kommune bruker COS språket systematisk i sitt arbeid. Det vil si de har grunnleggende kompetanse om psykologisk tilknytningsteori
 • Ansatte i barnehage, skole og ressurspersoner i kommunen bygger elevenes livmestringskompetanse systematisk og med progresjon ved at barn og unge, både får kunnskap om vold og overgrep og ferdigheter og holdninger til ikke å ty til vold og overgrep

Færder kommune bruker samskapende prosesser i sitt arbeid med å forebygge vold og overgrep.  

Samarbeidspartnere: 

Færder kommune har gjennom sin tiltaksutvikling etablert samarbeid med alle barneskolene, ungdomsskolene og alle barnehagene i kommunen, samt PPT, PHT og barneverntjenesten. 

Eksterne samarbeidspartnere: 

 • Alternativ til vold
 • Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress
 • Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
 • Tilknytningspsykologene v/Ida Brandtzæg/Stig Torsteinson
Larvik kommune 

Larvik kommune har i cirka 2 år deltatt i Program for folkehelsearbeid i kommunene, med prosjektet «Jeg er meg!». Et samskapende prosjekt mellom barnehage og helsestasjon med en todelt målsetning: 

 1. Fremme seksuell helse og livsmestring for barn og unge
 2. Forebygge seksuelle overgrep og vold

Med midler fra Sammen Mot vil Larvik kommune videreutvikle og tilpasse opplegget til bruk i skole med tematimer om kropp, seksualitet, grenser og samtykke. Å lære om og respektere egen og andres kropp og grenser, vil være avgjørende for å bygge et godt selvbilde og for å forebygge krenkelser.

Hovedmål: 

Prosjektet har som mål, gjennom bærekraftige tiltak og aktiviteter, å fremme seksuell helse og forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

Delmål: 

 • Styrke barn og unges begrepsapparat, selvfølelse, egenverd og respekt for identitet, kropp og grenser
 • Styrke ansatte i skole, skolehelsetjenesten og evt. andre aktørers kunnskap og bevissthet om barn og unges naturlige seksuelle utvikling og hvordan denne kommer til uttrykk gjennom lek og atferd
 • Utvikle ansattes språksetting og begrepsapparat om seksuell helse og seksuelle overgrep
 • Bidra til å heve kompetansen hos voksne på å snakke med barn, unge og foreldre om tabubelagte temaer

Samarbeidspartnere:

 • Barn og unge, foreldre og ansatte på skolene (inkludert skolehelsetjenesten)
 • Frivillig sektor
 • Senter mot incest og seksuelle overgrep Telemark

Les mer om «Jeg er meg!» her

Midt- Telemark kommune

Kommunen skal utvikle et folkehelseløft for å trygge barn og unge i Midt-Telemark. Dette skal de gjøre ved:

 • Et felles kompetanseløft for ansatte, frivillige og innbyggere med mål om å bidra til at voksne blir enda tryggere og bedre til å snakke med barn og unge. Målgruppe er frivillig sektor, kommuneansatte og innbyggere. Kompetanseløftet skal ha et helsefremmende perspektiv
 • Utvikle en samhandlingsmodell for tverrfaglig innsats mot vold og overgrep

Hovedmål: 

Hovedmålet er at Midt-Telemark skal være et trygt og godt sted å vokse opp. 

Delmål: 

 • Alle barn og unge opplever at de har en trygg voksen de kan fortelle hvordan de har det.
 • Voksne som jobber (profesjonelt og frivillig) med barn og unge har kompetanse til å etablere gode relasjoner, forstå og hjelpe barn og familier, de kjenner lovverk og lokale retningslinjer, og hjelpetilbudet i kommunen.
 • Kommunen har utviklet og prøvd ut en modell for arbeidet med barn, unge og familier i Midt-Telemark. Modellen innebærer at det er et godt samarbeid på tvers i kommunen, og at kommune og frivillighet arbeider sammen om felles mål og gjennomføring av tiltak.  

Kontakt

Navn Stilling E-post
Cathrine Foynes

Prosjektleder i Færder kommune

cathrine.foynes@faerder.kommune.no

Inger Marie Otterdal

Mette Synnøve Omsland

 

Prosjektledere i Larvik kommune

inger.marie.otterdal@larvik.kommune.no

 

mette.synnove.omsland@larvik.kommune.no

Brita Rønning Iversen Prosjektleder i Midt-Telemark kommune briv2212@mt.kommune.no

 

Publisert: 04.11.2019 Oppdatert: 24.11.2023 kl.11:57