Vestfold på laget

Siden 2017 har «Program for folkehelsearbeid i kommunene» pågått i Vestfold, og alle kommunene er nå med i dette utviklingsarbeidet som skal fremme gode oppvekstmiljøer.
Foto: Dag Nordsveen

Programsatsingen ble etablert av kommunesektoren ved KS og er utviklet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Vestfold har deltatt i arbeidet fra 2017 og fått statlig støtte til prosjekter i perioden 2017-2022. Formålet har vært å fremme oppvekstmiljø «der alle barn og unge blomstrer, opplever livskvalitet og mestrer sine liv».

Prosjekter

Færder - Mitt Færder

Kommunen har gjennom flere delprosjekter satt innbyggermedvirkning på dagsorden.

Mitt Færder Evalueringsrapport juni 2023

Presentasjon av prosjektet kommer (film).

 

Holmestrand - KRUTT (Krafttak for barn og unges trygghet og trivsel i Sande)

KRUTT har handlet om å etablere rusfrie arenaer, møteplasser og aktiviteter for barn og ungdom, med fokus på dem som ikke tidligere var i organisert aktivitet.

Sluttevaluvering av folkehelseprogrammene i Holmestrand

 

Holmestrand - Sammen om opplevelser for barn og unge 

Sammen om opplevelser av barn og unge i Holmestrand er blitt utviklet som et lokalsamfunnsprosjekt med flere mindre underprosjekter bl.a etablering av utlånssentralen BUA.

Sluttevaluvering av folkehelseprogrammene i Holmestrand

 

Horten - Fritid og frivillighet 

I dette prosjektet har kommunen gjennom mange tiltak arbeidet for at alle barn og unge i kommunen skal ha mulighet til å delta på en relevant og meningsfylt fritidsaktivitet sammen med andre. Gjennom prosjektet er det etablert mange konkrete tiltak som etablering av BUA, Friskus og Åpen hall.

Rapport kommer våren 2024

Presentasjon av prosjektet kommer (film).

 

Horten - Spill for helsa 

I prosjektet er spill og gaming benyttet som helsefremmende verktøy. Et av de viktigste delmålene har vært å etablere Spillrommet, en sosial møteplass, hvor spillinteresserte barn og unge kan få tilgang til spill uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Rapport kommer våren 2024

Presentasjon av prosjektet kommer (film).

 

Interkommunale frivillighetsprosjekt - Frivillighet, samskaping og sosial inkludering

Gjennom prosjekter er det i samarbeid med frivillig sektor utviklet frivillighetsplaner i alle kommuner.

Interkommunale frivillighetsprosjekt Evalueringsrapport.pdf

Webinar

 

Larvik - Jeg er meg!

Er et prosjekt for fremme barn og unges seksuelle helse og livsmestring for å forebygge vold og seksuelle overgrep.

Rapport kommer våren 2024

Presentasjon av prosjektet kommer (film).

 

Sandefjord - Tenk helse

Det er utviklet et digitalt verktøy for å styrke elevenes livsmesting i skolen. Verktøyet er koblet tett sammen med læreplaner i skolen.

Sandefjord - TENK HELSE - evalueringsrapport

 

Tønsberg - Friskus aktivitetskalender 

Kommunen har etablert samarbeid med frivilligheten for å inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter.

Tønsberg Friskus - Evalueringsrapport

 

Tønsberg - Selvfølelse og livsmestring #FUN2021

Kommunen har utviklet et undervisningskonsept, som følger modeller og metoder innenfor fagfeltet positivt psykologi.

Tønsberg FUN - Evalueringsrapport

Presentasjon av prosjektet kommer (film).

 

Tønsberg - SMART oppvekst 

Gjennom et omfattende utviklings- og innovasjonsarbeid i kommunen er det arbeidet med å skape miljøer, som inkluderer alle barn og unge.

Tønsberg SMART Oppvekst - Evalueringsrapport

Presentasjon av prosjektet kommer (film).

 

Samspill for bedre psykisk helse

Programarbeidet i Vestfold er altså en del av et nasjonalt løft for å gjøre folkehelse til et viktigere anliggende i samfunnsutviklingen. Det er lagt vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser og bidrar til innenforskap gjennom deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet. Fylkeskommunene har en oppgave som samfunnsutviklere på regionalt nivå, slik folkehelseloven beskriver, og har tatt en aktiv rolle for å understøtte og samordne folkehelsearbeidet i fylket. I samhandling med kommunene er det lagt vekt på samskaping, innovasjon og evaluering av tiltak..

Alle kommuner med

Kommunene rapporterer ved prosjektavslutning og evaluering av sine prosjekter om en rekke innovative tiltak, som har hatt stor betydning. Erfaringene fra arbeidet viser at det er mye kraft i å arbeide på tvers av sektorer og tjenesteområder, men det krever tid, utholdenhet og forente krefter. Som regional utviklingsaktør vil fylkeskommunen fortsette å være en ressurs for kommunens folkehelsearbeid.  

Publisert: 04.11.2019 Oppdatert: 03.05.2024 kl.15:35