Vekst i bedrifter

Vestfold fylkeskommune ønsker å understøtte «sunn vekst» i regionen. Dette innebærer fokus på bosteds-, nærings- og besøksattraktivitet, realisering av innbyggernes ambisjoner og bruk av deres kunnskap og kapasitet – i stort et ønske om god velferd for oss alle.

Vestfold må utnytte sitt vekst­potensial innen grønn verdiskaping. Til dette trengs en tydelig satsing på forskning, utvikling og innovasjon, samtidig som vi skal fremme fornybare ressurser og verne om de ikke-fornybare. En viktig del av løsningen er også økt innenforskap i hele fylket.

Dette skal ha høy prioritet, både for fylkeskommunens egne prioriteringer og i samarbeid med «de gode hjelperne» i regionens næringsutviklingsarbeid. Våre "gode hjelpere" omfatter kommuner, etablererveiledere, gründerhus, inkubatorer, virkemiddelaktører og bedriftsnettverk/klynger.

For å nå målene ønsker vi å rette ekstra oppmerksomhet mot vekst i eksisterende bedrifter. Dette er viktig for å gi betydelig økt verdiskaping i regionen så raskt som mulig. Fylkeskommunens rolle er delvis å bidra med finansiering, gi styrings­signaler og føringer gjennom oppdrags- og tilsagnsbrev, ta rollen som koordinator og peke ut retningen for den ønskede utviklingen. Vårt felles arbeidsmål er at vårt næringsliv velger å ha en strategisk tilnærming til både bærekraft og taksonomi slik at våre bedrifter styrker sin konkurransekraft sammenlignet med andre nasjonalt og internasjonalt.

Tall og statistikk

Ønsker du å vite mer om tallgrunnlag og statistikk innenfor næringsutvikling i Vestfold og Telemark. Tall og staistikk

Hvem har fått tilbud om finansiering fra innovasjon Norge

Samarbeidspartnere og viktige virkemiddelaktører

Nasjonal og regional samarbeidsavtale mellom de nasjonale virkemiddelaktørene og fylkeskommunene

Det er omfattende og god dialog mellom Innovasjon Norge, Forsknings­rådet, Siva og fylkeskommunene, regulert gjennom en nasjonal samarbeidsavtale. Tilsvarende er det inngått regionale samarbeidsavtaler. Disse virkemiddelaktørene er fylkes­kommunes viktigste faglige rådgivere, og bidrar aktivt med sin kunnskap om og kjennskap til fylkets utvikling til utarbeiding av fylkeskommunens utviklings­strategier/-politikk. Innovasjon Norge og Siva er også de viktigste virkemiddel­aktørene for realisering av fylkeskommunale mål og strategier gjennom egne tildelinger og oppdrag.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er fylkeskommunens viktigste verktøy og samarbeidspartner innen både entreprenørskap og vekst i etablerte bedrifter. De er statens og fylkeskommunens felles virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Hovedmålet er å utløse bedrifts- og samfunns­økonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter. De tilbyr finansieringstjenester, rådgivnings- og kompetansetjenester, nettverks- og profileringstjenester til næringslivet.

Innovasjon Norge har tre delmål: Flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. De utfører både et nasjonalt oppdrag med finansiering over statsbudsjettet og regionale oppdrag gitt av fylkeskommunen.

Regionalt Forskningsfond Vestfold og Telemark

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark

Norges Forskningsråd

Norges forskningsråd

Siva

Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjons­selskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. De er blant annet oppdragstaker for de nasjonale programmene for inkubasjon og næringshage, basert på fylkes­kommunale tilskudd. I Vestfold er Kobben Inkubator operatør av inkubasjonsprogrammet.

Enova

Enova er et statsforetak, lokalisert i Trondheim og forvaltet av Klima- og miljø­departementet (KLD). Enova skal bidra til raskere omstilling til lavutslipps­samfunnet. Aktivitetene rettes mot senfase teknologiutvikling og tidlig markeds­introduksjon. Enova ønsker flere innovative energi- og klimaløsninger, og har flere målrettede støttetilbud. På den måten jobber de for å oppnå varige markeds­endringer, slik at løsninger tilpasset lavutslippssamfunnet på sikt blir foretrukket uten støtte. Aktivitetene kan rettes inn mot alle sektorer.

Bionova

Bionova er etablert som en del av Innovasjon Norge, og skal være et verktøy som bidrar til å nå Norges klimamål for 2030 og å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Bionova skal samtidig bidra til innovasjon og verdiskaping innen bioøkonomien knyttet til jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene.

Kobben Inkubator

Kobben Inkubator er et innovasjonsselskap og en teknologiinkubator for startups, scaleups og etablert næring, lokalisert til Forskningsparken i Horten. Det tilbys tjenester for gründere og etablert næringsliv, investeringsmuligheter og klynge­virksomhet; veiledning, nettverk og tilgang på subsidierte tjenester fra inkubatoren og partnere, samt fast kontorplass. For etablerte bedrifter tilbys også bistand til prosjekter innen nye forretningsområder.

FORREGION – Kompetansemeglere

FORREGION  Vestfold stiller med kompetansemeglere for å hjelpe bedrifter med å sette fart på ideer til nye produkter og løsninger.

Kompetansemeglere

For bedrifter som ønsker å satse på forskningsbasert innovasjon kan kompetansemeglere hjelpe bedrifter i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kompetansemeglerne bidrar med å koble mot kompetansemiljøer og til å finne relevante virkemidler for å finansiere prosjekter.

Kompetansemeglerne i Vestfold og Telemark

Næringsklynger og bedriftsnettverk

Under forutsetning av relevante budsjettvedtak lyses det ut egen tilskudds­ordning for næringsklynger og bedriftsnettverk. Det vises også til eventuelle ordninger hos Innovasjon Norge.

Se mer informasjon under emnet Næringsklynger og nettverk

Bedriftsintern Opplæring (BiO-ordningen)

Les mere om ordningen her.

 

Gjeldende regionale strategier og planer 

Vi har regionale strategier for næringsutvikling.

 

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 17.04.2024 kl.14:14

Magnar Simensen
Rådgiver