NAV og kommuner

Vestfold og Telemark fylkeskommune ved karrieresenteret har fått i oppdrag å gi karriereveiledning til voksne flyktninger mellom 18 og 55 år, senest 3 måneder etter bosetting i kommunene.

Formål

Ifølge integreringslovens Kap 4. §11 sine bestemmelser skal karriereveiledningen bidra til at den enkelte kan ta informerte valg om arbeid og utdanning og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov. Asylsøkere og innvandrere skal oppnå å få relevant kompetanse, tilgang til arbeidsmarkedet og muligheten til å bli økonomisk selvstendige. Karriereveiledningen skal gjennomføres senest 3 måneder etter bosetting og før introduksjonsprogram, og den skal bygge på kompetansekartleggingen. Det skal lages et karriereveiledningsnotat i etterkant av karriereveiledningen. Karriereveiledningen kan være en god støtte for programrådgivere i det videre arbeidet med den enkelte deltakers plan og sluttmål, og kan bidra til bedre gjennomføring av programmet. Karrieresenter Vestfold og Telemark har ansvar for karriereveiledningen.

Ifølge integreringslovens Kap 4. § 34 Kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon: Dersom det foreligger en massefluktsituasjon, kan det gis kollektiv beskyttelse etter denne paragrafen. Regelverket etter utlendingsloven § 34 avviker fra integreringslovens bestemmelser på en rekke områder og er oppført i nytt kapittel 6A i integreringsloven: Midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34. Her vises til en rett, men ikke en plikt, til å gjennomføre karriereveiledning etter integreringsloven § 11. Unntaket fra de normale reglene medfører at fylkeskommunen ikke forventes å gi en anbefaling om sluttmål, varighet, innhold i og omfanget av introduksjonsprogrammet. Fylkeskommunen står fritt til å avgjøre hvordan tilbudet om karriereveiledning skal organiseres.

Lovverk

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) kap 4 § 11

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) - Kapittel 6A Midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34

Kontaktpersoner

Oversikt over karrieresenterets kontaktpersoner for NAV/kommunene (oppdatert sept. 2022)
Kommune Kontaktperson Telefonnummer
Færder Arturo Hernandez 959 71 963
Holmestrand Gøril Erikstad 468 42 570
Horten Gøril Erikstad 468 42 570
Larvik Arturo Hernandez 959 71 963
Sandefjord Arturo Hernandez 959 71 963
Tønsberg Gøril Erikstad 468 42 570

 

Karrieresenterets rutinebeskrivelser

Ressurser

Ressurser som kommunen kan bruke til å forberede flyktningen i forkant av karriereveiledningssamtale:

Samarbeidsworkshoper

Presentasjoner:

- Del 1 workshop + presentasjon fra Notodden kommune

- Del 2 workshop + presentasjon fra Integreringsteamet

Bruk av tolk

Webinaret 12 mai: Samarbeid om kvalifisering av minoritetsspråklige - Bruk av tolk i offentlig sektor

Webinar opptak her. 

Viktig informasjon som ble delt i chatten:

 

Publisert: 20.11.2020 Oppdatert: 21.12.2023 kl.22:25