Prøvenemnder

Alle som skal opp til en praktisk fag-/ svenneprøve skal bli vurdert av en prøvenemnd. Vestfold fylkeskommune har prøvenemnder i 60 ulike fag.

Å være i prøvenemnd er et verv. Prøvenemndsmedlemmer blir oppnevnt av fylkeskommunen for 4 år av gangen og må gjennomgå en obligatorisk opplæring. Medlemmene er sensorer for fag-, svenne- og kompetanseprøver og er ansvarlige for vurdering av disse. Prøvenemndene har også rollen som yrkesutvalg, for eksempel ved godkjenning av nye lærebedrifter eller praksis i praksiskandidatordningen.

Lage og vurdere fag-/ svenne- eller kompetanseprøver

Ansvar for å lage og vurdere prøver

Prøvenemnda har ansvaret for å lage fag- og svenneprøver, eller godkjenne forslag som kommer fra bedriften der prøven skal holdes. Under finner dere en lenke til Utdanningsdirektoratets nettside. Der ligger det informasjon om oppgavene og ansvaret som følger med prøvenemndsvervet, samt tips og råd om hvordan prøvenemndene kan gå fram når de skal lage og gjennomføre fag- og svenneprøver. 

Fag- svenneprøver

Lage og vurdere fag- svenneprøver

Eksempler på vurderingsgrunnlag og fagprøver

På denne siden finner du eksempler på generelle vurderingsgrunnlag innenfor alle lærefag der Vestfold eller Telemark har prøvenemnd.

Det går fram av eksempelet om nemnda administreres i Vestfold eller i Telemark . Finn eksempler

Kontakt oss pr epost fagopplaring@vestfoldfylke.no dersom du har spørsmål til noe innenfor ditt fagfelt.

Honorar ved møter, fagprøver og yrkesutvalg

Mer om honorar og godtgjøring

Hva kan det kreves godtgjøring for?

Medlemmer av prøvenemnd må fylle ut kravet digitalt i reiseregningsmodulen.

Du kan lese mer om hvordan du går frem og hva du kan kreveVeiledning til Visma for prøvenemd 

Her er de ulike skjemaene. Last ned dokumentet for å kunne direkte utfylling.

Nettkurs

Nettkurs for prøvenemndsmedlemmer

Nye medlemmer i prøvenemnd skal gjennomføre nettkurs som gir informasjon om vervet. Det tar ca. en time og kan gjennomføres både på telefon, PC og nettbrett. 

Meld deg på nettkurset her

Du registrerer deg med mobilnummeret ditt som brukernavn og lager passord selv. Fra du er registrert har du en frist på 7 dager til å gjennomføre kurset. Det enkleste er å registrere seg og fullføre med en gang.

Har du allerede påbegynt eller fyllført kurset? Kan du logge deg på her.

Har du spørsmål eller utfordringer, ta kontakt med Marit Sæthern på e-post marit.sæthern@vestfoldfylke.no

Kurs i regi av Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har laget en kompetansepakke for prøvenemnder, som brukes i hele Norge. Kompetansepakken skal støtte prøvenemnder i deres arbeid. Den har spesielt fokus på overgangen fra gamle til nye læreplaner fra kunnskapsløftet til fagfornyelsen. Denne overgangen varer ut 2025. 

Kompetansepakken følger prosessen med å utvikle en fag-/svenneprøve, og består av to moduler. Den siste modulen er en verktøykasse med eksempler, nyttige lenker med mer. Det er ønskelig at hele nemnda tar denne og at man samarbeider om temaer som tas opp. Kompetansepakken kan også brukes som et oppslagsverk eller for å få en kort innføring i fagfornyelsen og de nye læreplanene.  

Følg lenken for å komme til kurset. 

 

Oppnevning av prøvenemder

Lenke til registreringsskjema og annen informasjon

Dette er et skjema for de som har blitt foreslått til prøvenemnd og som har fått lenken tilsendt fra  ansvarlig i fylkeskommunen. Hvis du er foreslått og har sagt ja, skal du fylle ut skjemaet, slik at vi kan motta og registrere informasjon om deg på en sikker måte.

Registrering av nye prøvenemdsmedlemmer 

 

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SENSORER I PRØVENEMD
 • Opptre profesjonelt
 • Følg etiske retningslinjer
 • Vær fylkeskommunes ansikt utad
 • Gjøre ryddige vurderinger på habilitet

 

 • Være bevisst på maktbalansen i relasjonen mellom sensor og kandidat/ sensor og sensor
 • Støtt og trygg kandidaten og vær oppmuntrende
 • Være personlig, men ikke privat
 • Ikke underkjenn hverandres kompetanse og sørg for et positivt samspill

 

 • Være bevisst på eget kroppsspråk
 • Vær vennlig, men nøytral og husk å lytte.
 • Vær bevisst ved bruk av humor.

 

 • Ha fokus på personvern
 • Alt som skjer med - og rundt – en prøve er taushetsbelagt, husk det også hvis dere får hjelp i Vigo og Visma.
 • Være bevisst på hvordan vi omtaler prøvenemda og arbeidet utad

 

 • Prøven tilpasses kandidaten og ikke sensorene
 • Husk metakommunikasjon: Spør kandidaten tidlig og underveis om «retningen» for prøven passer for kandidaten, måten å stille spørsmål på, når skal spørsmålene evt. stilles etc. Bruk JEG-fokus: «klarer JEG å formulere meg sånn at du forstår meg?»
 • Ta timeout ved behov og gi kandidaten samme mulighet.

 

 • Vær en god rollemodell, faglig og personlig.

 

 • Ivareta kandidater som får Ikke Bestått på en god måte
 • Vær et medmenneske
 • Kandidaten har rett på en nøytral, objektiv begrunnelse med konkret veiledning for 2. gangs prøve. Husk å ta med det som er bra. Husk at strykprotokollen skal leses (og forstås) av kandidaten (og mor/fag/bedrift)
 • Dersom kandidaten er svært opprørt, kan det være lurt å tilby en samtale over telefon uken etter

 

 • Egenvurdering av sensorenes arbeid:
 • Vurder eget arbeid etter hver prøve, og foreta korrigeringer der det er nødvendig
 • Gi hverandre ærlige og konstruktive tilbakemeldinger og å gi tilbakemeldinger videre i linja dersom noe ikke fungerer.

 

VIGO bedrift

VIGO bedrift er det digitale fagystemet som benyttes til en sikker samhanlding mellom prøvenemndene og Vestfold fylkeskommune. Som prøvenemnd får du tilgang til din nemnd i VIGO bedrift. Der kan du:

 • se oppmeldinger nemnda har
 • fordele prøver mellom sensorene eller se prøvene du selv har fått tildelt
 • registrere prøvedata, som start- og sluttdato og karakter
 • sende prøveprotokollen til signering
 • laste opp nødvendige vedlegg 

Du kan lese mer i brukerveiledningen til VIGO bedrift.  

Andre nyttige lenker: 

Læreplaner

Opplæringslova

Forskrift til opplæringsloven

Kontaktinformasjon:

Vanligvis bør forslag til prøvenemnder sendes via arbeidslivets organisasjoner som NHO og LO. Imidlertid kan fylkeskommunen også utnevne medlemmer direkte. I Vestfold er det omtrent 350 medlemmer som er fordelt på 63 nemnder og 60 ulike fagområder.

Hvis du er interessert i å delta i prøvenemndsarbeidet, vennligst kontakt:

Marit Sæthern

Rådgiver

marit.sathern@vestfoldfylke.no

480 56 764

Marit har ansvar for prøvenemndsopplæring, veilederkurs og nettkurs.

 

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 21.05.2024 kl.14:03