Opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever

For å kunne søke inntak til videregående opplæring, må du ha lovlig opphold i landet. Du må også ha vitnemål fra norsk grunnskole, eller dokumentere tilsvarende grunnopplæring. Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i grunnskolefag før oppstart i vanlig videregående opplæring. Dette tilbudet heter Kombiløpet. Tilbudet erstatter kombinasjonsklasser og innføringstilbud.

Særskilt språkopplæring

 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt språkopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. 
 • Dersom du har språklige utfordringer, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen. 
 • Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Det skal også gjøres kartlegging underveis i opplæringen slik at det kan avklares når du kan gå over til den vanlige opplæringen. 

Fremmedspråk

Alle elever har rett til å velge et annet fremmedspråk enn det skolen tilbyr opplæring i. Velger du å ta et annet fremmedspråk, f.eks ditt morsmål, må du være privatist i faget. Det betyr at du ikke har rett til opplæring i språket. Å lære et språk på egenhånd er vanskelig, men det kan gå om du allerede har god kjenneskap til språket eller tar privatundervisning. Alle elever som tar studieforberedende utdanningsprogram må ha karakter i fremmedspråk. Om du ikke består eksamen i fremmedspråk, mister du retten til førstegangsvitnemål.

Les mer om hva du må gjøre hvis du vil ta eksamen i morsmålet ditt eller et annet språk som skolen ikke tilbyr.

Kombiløpet 

Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år, som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnskoleopplæring på en videregående skole dersom de har behov for dette for å kunne fullføre videregående opplæring. 

Tilbudet gjelder fagene norsk, matematikk, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag. Noen elever har også naturfag og/eller YFF eller språkpraksis i bedrift. 

Du kan også få opplæring i andre fag eller emner avhengig av skolens tilbud. Tilbudet varer i ett til to år, avhengig av behov.  

Hvem kan søke og hvordan er opplæringen

Kombiløpet retter seg mot minoritetsspråklig ungdom i alderen 16–24 år som 

 • har godkjent grunnskole fra utlandet, men har manglende norskkompetanse 
 • har fått vitnemål fra 10. klasse i Norge, men har manglende norskkompetanse og faglig grunnlag 
 • har bestått grunnskole fra kommunal voksenopplæring, og som tidligere hadde mindre enn ni års grunnskole fra hjemlandet. 

Kjennetegn på opplæringen  

 • Nivådelt og tilpassede opplæringsplaner 
 • Dokumentasjon på opplæringen, og muligheten til å forbedre tidligere karakterer på vitnemålet fra ungdomsskolen. 
 • 30 timer i uka med opplæring i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk, samt kroppsøving. Noen har også naturfag, YFF eller språkpraksis i bedrift.  
 • Forsering av fag på videregående nivå så langt skolen kan tilrettelegge for dette. 
 • Tilrettelegging for morsmålseksamen for de som planlegger studieforberedende utdanningsprogram. 
 • Like rettigheter til PC, skyss og elevtjenester som elever tatt inn til videregående opplæring på samme skole, uten å bruke av retten til videregående opplæring. 
 • Inkludering og integrering i skolemiljøet. 

Formålet med opplæringstilbudet 

 • Mer grunnskoleopplæring ved en videregående skole skal bidra til at ungdom i målgruppen settes i stand til å fullføre og bestå videregående opplæring. 
 • Ungdom i målgruppen skal ha opplæring i et læringsmiljø med elever i samme alder. 
 • Ungdom i målgruppen skal bli kjent med norsk videregående opplæring/skole.   
Skoler med Kombiløpet 2024-25

Dette opplæringstilbudet er et tilbud for deg som trenger mer norskopplæring og/eller mer grunnskoleopplæring. Du bruker ikke av retten til videregående opplæring.  

Det er et samarbeid mellom fylkeskommunen og enkelte kommuner, det vil derfor kunne være lærere både fra grunnskolen og fra videregående inn i dette tilbudet.  

 1. Thor Heyerdahl videregående skole 
 2. Sandefjord videregående skole 
 3. Greveskogen videregående skole 
 4. Holmestrand videregående skole

Informasjonsskriv på ulike språk

Under finner du egne informasjonsbrosjyrer om særskilt språkopplæring på ulike språk.

Klikk på ønsket språk for å lese eller laste ned brosjyre.

Norsk

Kurdisk

Somali

Arabisk

Dari

Tigrinja

Pashto

Publisert: 27.09.2021 Oppdatert: 21.06.2024 kl.14:00