PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) har et bredt mandat og oppgavene er forankret i opplæringsloven § 5-6: PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte behov. PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfeller loven krever det.
Person med skateboard
Foto: Allegro

PP-tjenesten har samtaler med ungdom som strever med å nå sine opplæringsmål.

PP-tjenesten utreder og vurderer behov for tilretteleggingstiltak med bakgrunn i læreforutsetnigner, livssituasjon samt fysiske og psykiske helseutfordringer.

PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som kan gi veiledning til hjemmet, eleven, lærling/lærekandidat, skole, bedrift eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring. Hensikten er et inkluderende, likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. PPT har en dobbelkompetanse på pedagogiske og psykologiske utfordringer som er nødvendig for å gjøre gode vurderinger av elevers behov. Et helhetlig syn på elevers vanskebilde er avgjørende for god tilrettelegging, trivsel og gode læringsresultater.

Henvendelse til PP-tjenesten skal alltid skje i samråd med den det gjelder og eventuelt foresatte. Er du over 15 år, kan du selv oppsøke tjenesten. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

Henvisning / Skolens pedagogiske rapport / Samtykke

Henvisningsskjema elev 2024.docx

Henvisningsskjema lærling/lærekandidat

Skolens pedagogiske rapport

Henvisningsskjema system

Personvern og samtykkeerklæring

Kontaktinformasjon

Sentralbord PPT   33 34 40 00 / 916 93 606

 

Postadresse:

PP-tjenesten

Vestfold fylkeskommune

Postboks 1213 Trudvang

3105 TØNSBERG

 

Besøksadresse:

Nordbyen 40 

3111 TØNSBERG

Ansatte i seksjon pedagogisk psykologisk tjeneste 

Oversikt over pp-rådgivere og kontaktinformasjon

 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 22.03.2024 kl.12:21