Fv. 3054 Krokemoveien

Plannlegging av gang og sykkelanlegget fra Sportsveien til Ringveien i Sandefjord. Målet med prosjektet er at det skal bli tryggere, raskere og mer attraktivitet å gå, sykle og reise med buss. Det er tenkt et anlegg med separate felt for gående og for syklende.
Et kart som viser reguleringsområdet for prosjektet.

Dette har vært gjort tidligere

Vestfold fylkeskommune starter nå arbeidet med detaljreguleringsplan for et gang- og sykkelanlegg langs fylkesvei 3054 i Sandefjord. Strekningen det gjelder går fra Sportsveien til Ringveien langs Krokemoveien, og totalt er anlegget ca. 1,1 km.
 
Det varsles nå om oppstart av arbeidet med reguleringsplanen. Det vil si at fylkeskommunen ønsker innspill til planarbeidet. Alle dokumentene til denne varslingen kan du lese i høyremargen under tittelen, Plandokumenter, i høyre margen. 
 
På kartet øverst vises området som faller inn under dette planarbeidet. 
 

Digitalt møte

28/1-2021 ble det arrangert et åpent digitalt møte om prosjektet, og det kan du se i sin helhet her. 
 


Prosjektet

I tillegg til gang- og sykkelanlegg, planlegges det bussholdeplasser, nødvendige frisiktsoner, og små kryssutbedringer med mer.
 
Som en del av planarbeidet vil sanering og sammenslåing av avkjørsler bli vurdert.
Dersom det blir nødvendig vil nye avkjørsler bli etablert.
Skisse av hva som planlegges av separert gangvei og sykkelvei
I denne skissen er det vist hvordan det er tenkt at gående og syklende skal ha separate felt. Illustrasjon: Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
Det skal gjøres undersøkelser og vurderinger av grunnforholdene i området for å få grunnlag til å planlegge prosjektet videre. Berørte grunneiere vil bli varslet før undersøkelsene blir gjort.
 
Det er satt av 48 mill.kroner for 2020-2024 i fylkeskommunens handlingsprogram.
 
 
 

Fakta

Vei:                  Fv. 3054

Lengde:           1100 meter

Fase:                Byggeplansfasen

Finansiering:   Fylkeskommunen

Byggestart:     Antatt 2025      

Ferdig:              Antatt 2026

 

Arild Olav Vestbø
Planlegger