– Trygge rammer for en god start

Bilde av Toril Eeg
Toril Eeg, kommende fylkesdirektør i Vestfold fylkeskommune. Foto: Charlotte N. Erikstad

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

01.11.2023

Oppdatert:

02.11.2023 kl.09:40

Fylkesdirektørens forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 for nye Vestfold fylkeskommune ble offentliggjort 1. november, og er sendt til politisk behandling i fylkestinget.

– Dette budsjettet og denne økonomiplanen gir Vestfold fylkeskommune trygge rammer for en god start fra 1. januar 2024, sier Toril Eeg, kommende fylkesdirektør i Vestfold fylkeskommune. 

– Budsjettforslaget legger opp til å videreføre aktiviteten, holde på kompetansen og utvikle fylkeskommunens tjenester i tråd med sentrale føringer. Samtidig gir budsjettet rom for politiske prioriteringer. Vi er forberedt på å gjøre tilpasninger når fylkeskommunen kommer i drift, sier Eeg. 

Fylkesdirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (Framsikt)

Klikk for utskriftsvennlig versjon av budsjettforslaget

Fylkestinget sluttbehandler og vedtar budsjettet og økonomiplanen i fylkestingsmøtet 12. desember. 

Forsvarlig forslag til budsjett og økonomiplan

Onsdag 1. november la kommende fylkesdirektør fram det første forslaget til budsjett og økonomiplan for nye Vestfold fylkeskommune. Fylkeskommunen kommer i drift fra 1. januar 2024.

– Vestfold fylke er ikke det samme som da sammenslåingsprosessen startet for seks år siden. Nå har fylket seks store kommuner. Fylkeskommunen har fått nye oppgaver, og dette er særlig merkbart på samferdselsområdet. Samfunnsutviklingen har gjort noen omdreininger, og det er andre aktuelle saker på dagsorden, sier kommende fylkesdirektør Toril Eeg.

Tilpasningene som er gjort på statlig nivå i inntektssystemet for fylkeskommunene påvirker Vestfolds årsbudsjett og økonomiplan for perioden 2024-2027. 

– Det siste året er det vedtatt en ny inntektsfordelingsmodell for fylkene. I statsbudsjettet for 2024 vises konsekvensen av denne. Vestfold fylkeskommune får det største nedtrekket per innbygger ved overgang til det nye inntektssystemet, sier Eeg.

Tilpasningen til nytt inntektssystem for Vestfold fylkeskommune vil foregå ved et trekk på nesten 16,0 millioner kroner i rammetilskudd hvert av de neste fire årene.

– I løpet av de fire årene tilpasningen gjennomføres, blir det helt avgjørende at den nye fylkeskommunen klarer å benytte mulighetene til effektiv drift som ligger i å ha små avstander, stor befolkningstetthet og få og jevnstore kommuner, sier Toril Eeg, og legger til:

– Til tross for nedtrekk på cirka 65,0 millioner kroner over fire år, leveres det et forsvarlig forslag til budsjett og økonomiplan. Det første året i ny fylkeskommune med endring i kommunestruktur og forventninger til fylkeskommunens bidrag i samfunnsutvikling, vil være av betydning for utvikling og strategier som legges til grunn for arbeidet i økonomiplanperioden.

Tiltak som foreslås gjennomført er:

  • igangsetting av påbygg på Nøtterøy videregående skole
  • videre arbeid med fullføringsreformen
  • å fortsette utviklingen av det utvidede tannhelsetilbudet og styrke ressursene til behandling
  • ferdigstilling av overgang til LED veilys
  • å ta i bruk utvida ramme til veivedlikehold
  • å etablere samarbeidsstrukturer i nye Vestfold fylkeskommune
  • tilpasning til nytt inntektssystem (nedtrekket er gjort på inntektssiden, tiltak på utgiftssiden er ikke ferdig utredet)
  • å sikre framtidig investeringskraft ved å legge inn en egenfinansiering av investeringer på 60,0 mill. kr gjennom hele økonomiplanperioden
  • å legge inn en reserve i 2024 for å kunne håndtere nødvendig tilpasning i ny organisasjon (10,0 mill. kr legges til fylkesdirektør i 2024)

Videre behandling av budsjettet

Hver høst legger fylkesdirektøren fram et forslag til budsjett for kommende år og en økonomiplan for de neste fire årene. Det er fylkestinget som til slutt behandler og vedtar budsjettet. 

Årets budsjettforslag behandles i fylkesutvalget 28. november, som innstiller til fylkestinget. Fylkestinget behandler og vedtar budsjettet og økonomiplanen i sitt møte 12. desember. 

Spørsmål til budsjettet og økonomiplanen fra fylkestingsrepresentantene og svar fra fylkesadministrasjonen vil løpende gjøres tilgjengelige her: Budsjett 2024: Spørsmål fra folkevalgte 

Klikk for å følge med på de politiske møtene i Vestfold fylkeskommune

Fylkesdirektørens budsjettforslag

Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027:

Les budsjettforslaget i Framsikt

Les budsjettforslaget i PDF

Fylkesdirektørens PPT-presentasjon

Spørsmål fra folkevalgte