Toril Eeg på plass i Vestfold

Prosjektleder Toril Eeg
Mandag 2. januar hadde prosjektleder Toril Eeg første dag på jobb for nye Telemark fylkeskommune Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

13.01.2023

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10:08

Prosjektleder for byggingen av nye Vestfold fylkeskommune, Toril Eeg, har startet i jobben. Hun tiltrer i rollen som fylkesdirektør fra 1. januar til neste år.

Mandag 2. januar hadde Toril Eeg sin første dag på jobb for Vestfold fylkeskommune. De første dagene har hun blant annet brukt på å bli kjent med ansatte og organisasjonen. 

– Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er viktig for den regionale utviklingen og for tjenester til innbyggere og samarbeidspartnere. Dette skal vi ivareta på en god måte, sier prosjektleder Toril Eeg.

LES MER: Ny fylkesdirektør i Vestfold

Vil legge til rette for gode samarbeid

Prosjektlederen er allerede invitert til møter og samlinger hos fylkeskommunens samarbeidspartnere.

– Jeg ønsker at fylkeskommunen skal legge til rette for et godt og tillitsfullt samarbeid med kommuner, næringsliv og andre samarbeidspartnere, og vil ha fokus på dette, sier Eeg.

– Samarbeid om felles store utfordringer som en frisk Oslofjord, utvikling av næringsliv og god arealforvaltning vil være sentrale områder. Likeledes koblingen mellom kultur, reiseliv og næring, for her mener jeg det er stort potensiale for felleskap og omdømmebygging.

Hun understreker at FNs bærekraftsmål ligger til grunn for arbeidet og utviklingen fremover. 

– Vi får et relativt begrenset areal og få kommuner i Vestfold. I dette ligger det en rekke muligheter fordi alle kan dra i samme retning og utvikle regionen i fellesskap, sier Eeg, og legger til:

– Fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler har et stort fokus, og særlig arbeidet rettet mot utenforskap, verdiskaping og klima skal ivaretas. 

Samarbeid for å hindre utenforskap

– I arbeidet med å hindre utenforskap og fremme deltagelse og integrering, vil gode videregående skoler, i samarbeid med blant annet grunnskoler og frivillighet i kommunene, være viktig for å nå felles mål, sier Eeg.

– Universitet i vår region gir mulighet for et godt samarbeid og kunnskapsbasert utvikling på mange ulike områder.

Eeg mener det å ha arenaer for dialog og samarbeid er viktig for å lykkes med arbeidet.

– Fylkeskommunen skal være til stede og bry seg om kommunenes utfordringer. Vi skal bruke kompetansen til fylkeskommunen til å bistå kommunene. Jeg ønsker at vi skal være ekstroverte og på tilbudssiden, sier Eeg.

Ny organisasjonsmodell besluttet

Den første uka på jobb besluttet prosjektleder Toril Eeg administrativ organisering og organisasjonsmodell for nye Vestfold fylkeskommune. 

Arbeidet med å utforme organisasjonsmodellen har pågått gjennom høsten i dialog med Eeg.

– Som prosjektleder og kommende fylkesdirektør, har det vært viktig for meg å delta i arbeidet med å utforme organisasjonsmodell og legge et godt grunnlag for en hensiktsmessig og god organisering av fylkeskommunens samlede administrasjon, sier Eeg.

Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess for ansatte i fylkesadministrasjonen.

– Alle innspill i medvirkningsprosessen blant ansatte, og organisasjonenes innspill fra medbestemmelsesmøtet, har gitt meg innsikt i organisasjonens kompetanse, oppgaver og arbeidsmåter, sier Eeg, og legger til: 

– Mange av innspillene vil bli tatt med i det videre arbeidet med å bygge en ny, relevant og nytenkende fylkeskommune i Vestfold.

Les rapporten om administrativ organisering og organisasjonsmodell

Innplassering av ledere og rekruttering

Bemanningsplanene for ledere på nivå 1 (dagens direktørnivå) og ledere på nivå 2 (seksjonsnivå) er drøftet med de hovedtillitsvalgte i medbestemmelsesmøtet. 

Det åpner for innplassering av ledere på nivå 1 i løpet av januar. Eventuelt ledige stillinger vil bli lyst ut når dagens direktører er innplassert. 

Senere i vinter starter innplasseringen av ledere på nivå 2.

Møter i hovedutvalg Vestfold

Det er hovedutvalg Vestfold som behandler politiske saker knyttet til byggingen av Vestfold fylkeskommune. 

Hovedutvalget møtes regelmessig, og det neste møtet i hovedutvalg Vestfold er torsdag 2. mars. 

Les mer om hovedutvalgets møtekalender og saker.