no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67176

Samlet om helhetlige trafikkløsninger

Kollasje av avisklipp fra Tønsbergs Blad februar 2015

Publisert:

03.03.2015

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:22

Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke har inngått samarbeid om planlegging og realisering av «Bypakke Tønsberg-regionen».

Løsninger for fremtiden

Bypakke Tønsberg-regionen er planlegging og tilrettelegging av transportløsninger for fremtiden. Det er et ambisiøst og nødvendig prosjekt for at kommende generasjoner skal oppleve at det er like godt eller enda bedre å bo, arbeide og drive næring i Tønsberg-regionen enn det er i dag. Vi må finne gode løsninger på tvers av kommunegrensene og ha et helhetsblikk på regionen, enten vi er hjemmehørende på Nøtterøy eller Tjøme, i Stokke eller Tønsberg. Det krever at vi legger til rette for et godt samarbeid og en ryddig prosess, og at vi samles om de løsningene som best oppfyller målene.

Miljøvennlig, robust og effektiv

Målene i konseptvalgutredningen (KVU) om at transportløsningene skal være miljøvennlige, robuste og effektive, videreføres til bypakke-prosjektet. Det er mål om reduserte klimagassutslipp, mer miljøvennlig reisemiddelfordeling med større andel kollektiv, sykkel og gange og mindre biltrafikk i bymiljøet. Ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet skal oppfylle mål om en robust og effektiv transportløsning med redusert risiko for stengning og er et viktig tiltak for samfunnssikkerheten.

Felles høringsuttalelse

KVU ble lagt fram i november 2013. Et flertall i Vestfold fylkesting, bystyret i Tønsberg og kommunestyrene i Nøtterøy, Tjøme og Stokke vedtok i april 2014 en felles høringsuttalelse til KVU der det blant annet heter at den nye fastlandsforbindelsen bør være en nord-sør-løsning, slik Statens vegvesen anbefaler. Tønsberg kommune fattet i desember 2014 et tilleggsvedtak der de ber om at et østlig alternativ Teie-Kilen også må utredes. Det samme har fylkesmannen bedt om i en egen henvendelse til departementet.

Styringsgruppen er enig om at det videre arbeidet med kommunedelplan for fastlandsforbindelsen vil omfatte alternativer i det geografiske området fra Smørberg til Kilen og har i et brev til samferdselsdepartementet i januar bedt om at det tas hensyn til disse lokalpolitiske ønskene.

Fastlandsforbindelsen engasjerer

Saken ligger nå hos departementet som skal utarbeide et regjeringsnotat med sin anbefaling til regjeringen. Mens vi venter på regjeringens vedtak går debatten i lokalavisene og sosiale medier. Engasjementet i dette store og viktige prosjektet er forventet og velkomment. Naturlig nok får det største tiltaket, ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, mest oppmerksomhet. Tiltaket vil berøre mange av oss, geografisk etter hvor forbindelsen kommer, og ved å påvirke reisevanene våre. Grundige utredninger og god prosess blir viktig.

Fra utredninger til løsninger

Prosessen fra KVU til bypakke, fra utredninger og planlegging til gjennomføring av endelige løsninger, er lang for de største tiltakene. Først i 2020 kan vi se for oss en mulig oppstart for bygging av ny fastlandsforbindelse.

Første steg med etablering av ny fastlandsforbindelse er utarbeidelse av planprogram for en kommunedelplan som vedtas i kommunestyrene og fylkestinget. Den vil beskrive videre prosess og si hvilke alternativer som skal utredes. Utredningene vil gi det nødvendige faglige grunnlaget for debatt og gode beslutninger.

Utvidet styringsgruppe skal bidra til god prosess

Bypakken er organisert med fylkeskommunen som prosjektansvarlig og Statens vegvesen som faglig instans. I den overordnede styringsgruppen for prosjektet er ordførerne for de involverte kommunene og fylkeskommunen, leder i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i fylkeskommunen, fylkesrådmannen og representanter fra Jernbaneverket og Statens vegvesen representert.

For å sikre en god og ryddig prosess med dialog og tett samarbeid mellom alle partene, har styringsgruppen invitert varaordførere, leder av det største opposisjonspartiet i kommunene og fylkeskommunen og fylkesmannen inn i styringsgruppen. En samarbeidsgruppe med representanter for næringslivet, politiske partier og interesseorganisasjoner inviteres underveis til orienteringer, med mulighet for dialog og respons.

Sammen skal vi komme fram til de beste løsningene - for miljøet, innbyggerne og næringslivet i regionen vår!

Per-Eivind Johansen, fylkesordfører Vestfold fylkeskommune

Petter Berg, ordfører Tønsberg

Roar Jonstang, ordfører Nøtterøy

Erlend Larsen, ordfører Stokke

John Marthiniussen, ordfører Tjøme

Kåre Pettersen, leder hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, Vestfold fylkeskommune