no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67291

Arbeidet med gatebruksplan

Gågate i Tønsberg sentrum med folk og sykler

Publisert:

16.03.2016

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:19

Arbeidet med gatebruksplanen i Tønsberg kommune er i gang.

16. mars vedtok bystyret i Tønsberg kommune igangsetting av arbeidet med gatebruksplan for Tønsberg sentrum. Gatebruksplanen er et prosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. 
   
Hensikten med gatebruksplanen er å ivareta de ulike trafikantgruppers aktivitet i sentrum gjennom gode og helhetlige løsninger på gatenettet. Bypakka har et overordnet mål om at all vekst i persontransport skal tas av gående, syklende og kollektivreisende. Det må derfor legges bedre til rette for disse trafikantgruppene slik at det blir mer attraktivt å gå, sykle og kjøre buss. Ny fastlandsforbindelse skal avlaste dagens gatenett i byen for biltrafikk og gjøre det mulig å prioritere de miljøvennlige transportformene. 

Sentrale tema

Gatebruksplanen er forankret i byplanen og skal gi føringer for gatebruk i sentrum. Sentrale tema som skal behandles i planen er kjøremønster, kollektivtransport, gange- og sykkeltrafikk, parkering, varelevering, byliv og rekreasjon. 
   
I løpet av prosessen inviterer Bypakka til åpne medvirkningsmøter. Disse annonseres på nett og i Tønsbergs blad. Det endelige planforslaget legges ut på høring. Høringen er planlagt i mai og juni 2017.

Kontakt

For mer informasjon om planarbeidet; 
Lene Stenersen, Statens Vegvesen, tlf. 33 37 18 22 (lene.stenersen@vegvesen.no) 
Jan Petter Bergan, Tønsberg kommune, tlf. 33 34 80 00/ 917 80259 (jpb@tonsberg.kommune.no)

Her finner du prosjektplanen for gatebruk.