no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67383

Bystyret i Tønsberg med flertall for tunnel

Illustrasjon av hvordan senketunnelen fra Kaldnes til Korten kan bli seende ut.
Illustrasjon av hvordan senketunnelen fra Kaldnes til Korten kan bli seende ut.

Publisert:

24.05.2018

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:09

Bystyret i Tønsberg valgte tunnelalternativet med 32 mot 7 stemmer i bystyremøtet 23. mai.

Dette er bystyrets vedtak:

Tønsberg kommune anbefaler at

  1. Alternativ 16730: undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten legges til grunn for videre planlegging av ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune til fastlandet.
  2. Ny fastlandsforbindelse planlegges med 4 felt og trafikkregulerende tiltak for å begrense vegkapasitet for personbil og stimulere til kollektivtrafikk, sykkel og gange. Type tiltak avklares i neste planfase. Tverrforbindelsen fra Smidsrødveien langs Bekkeveien planlegges med 2 felt.
  3. Fv. 300 Semslinna planlegges utvidet til fire felt fra Kjellekrysset frem til E18 Sambruksfelt/kollektivprioritering på strekningen vurderes i det videre arbeidet.
  4. Regulering etter plan- og bygningsloven av ny fastlandsforbindelse og utvidelse av Fv. 300 frem til E18 igangsettes straks kommunedelplanen for fastlandsforbindelsen er formelt vedtatt av planmyndighetene. Regulering fra Kjellekrysset frem til E18 forutsetter konsekvensutredning.
  5. For neste planfase og ved utarbeidelse av bompengeproposisjon skal helheten og tidligere vedtatt innhold i Bypakke Tønsberg-regionen opprettholdes med blant annet en andel til gående, syklende og kollektiv minst på samme nivå som det er lagt til grunn i KVU.
  6. Det arbeides videre med 20 års nedbetalingstid og markedsrente som grunnlag for å fastsette bomavgiften.
  7. Hvis det gjennom reguleringsprosessen skulle dukke opp kostnader som overstiger 25% av bergnet anslag og eller innsigelser og eller ny kunnskap om påvirkning på Ramsar-området, ber man om at saken fremlegges bystyret på nytt.

Les mer om behandlingen i bystyret.

To møter gjenstår

Neste fase

Etter den politiske runden og en beslutning, blir neste fase å utarbeide reguleringsplan. Byggestart er planlagt ved årsskiftet 2020/2021.