no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67458

Gatebruksplan for Teie på høring

Illustrasjon fra forslaget til gatebruksplan for Teie sentrum.

Publisert:

07.12.2018

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:06

Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen har utarbeidet et forslag til gatebruksplan for Teie. Nå legges planforslaget ut på høring med høringsfrist 1. februar.

Trafikkløsninger på Teie er et av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen. I forbindelse med planlegging av veiløsningene, er det nå utarbeidet et forslag til gatebruksplan med anbefalte løsninger for Teie. Planen skal på et overordnet nivå gi retningslinjer for kjøremønster, kollektiv- gange og sykkeltrafikk, parkering og opphold/rekreasjon i Teie sentrum.

Statens vegvesen har utført arbeidet med forslag til gatebruksplan i samarbeid med Færder kommune og Bypakke Tønsberg-regionen. Det var hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune som i sitt møte 5. desmeber 2018 vedtok å legge planforslaget ut på høring. 

Her kan du lese forslag til gatebruksplan (PDF, 6 MB)

Høringsfrist 1. februar

Gatebruksplanen på Teie er nå på høring, og fram til 1. februar 2019 er alle invitert til å komme med sine innspill til planene for hvordan gatene på Teie skal brukes i framtiden. 

Høringsinnspill sendes skriftlig, enten på e-post eller per post, og merkes "Uttalelse til gatebruksplan for Teie".

  • postmottak@faerder.kommune.no
  • Færder kommune, Postboks 250 Borgheim, 3163 NØTTERØY

Åpent møte og åpen kontordag

I løpet av høringsperioden, inviteres det til to møteplasser der innbyggere og andre interesserte kan få mer informasjon og stille sine spørsmål til gatebruksplanen:

På begge datoene vil representanter for Statens vegvesen og Færder kommune være til stede for å svare på spørsmål og gi informasjon om planforslaget. 

Mer om gatebruksplanen

Det skal være attraktivt å ferdes, handle og bo i Teie sentrum

En ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy/Tjøme skal ha innslagspunkt på Kolberg med ny tverrforbindelse mellom Smidsrødveien og Kirkeveien, og vil endre kjørevaner og trafikkmengder på de ulike veiene i området. Dette får konsekvenser for eksisterende veier, og i den forbindelse ønskes det å gi Teie sentrum et løft. Transportsystemet skal bidra til en positiv utvikling av områdesenteret Teie med redusert miljøbelastning og barrierevirkning.

Målet er å gjøre Teie til et mer attraktivt sted, med økt besøk og opphold. Forslaget til gatebruksplan viser hvordan Teie sentrum kan utvikles til å bli et trygt og trafikksikkert sted for myke trafikanter, og hvordan fremkommelighet for alle trafikantgrupper kan sikres. Det legges til rette for videre utvikling i Teie sentrum med tanke på boliger, handel og næring.

Veien fram mot gatebruksplan Teie

Planarbeidet startet høsten 2016. Det er mange faser i en plan, og første fase er det foreliggende forslaget, som er en prinsipplan. Denne sier noe om kjøremønster for bil, buss, næringstransport, gange og sykkel. Varelevering, parkering og utrykning for nødetater er også viktige temaer.

Høsten 2017 ble det gjennomført en kulturhistorisk analyse (DIVE-analyse) av Teie-området. Mens arbeidet med analysen pågikk, ble gatebruksplanen for Teie satt på vent. Da analysen ble ferdigstilt i februar 2018, fortsatte arbeidet med gatebruksplanen. Forslaget til gatebruksplan er behandlet i både administrativ styringsgruppe (ASG) og overordnet styringsgruppe (OSG) i Bypakke Tønsberg-regionen og i hovedutvalget for kommunalteknikk (HK) i Færder kommune.

Etter gjennomført høringsperiode, skal planen opp til ny politisk behandling.

Relevante dokumenter

Forslag til gatebruksplan (PDF, 6 MB)

Saksfremlegg til høringsbehandling i hovedutvalget (PDF, 482 kB)

Rapport fra åpent møte 22. mars 2018 (PDF, 7 MB)

Risikovurdering trafikksikkerhet (PDF, 4 MB)

Transportmiddelundersøkelse (PDF, 2 MB)

Oversikt over møter for medvirkning (PDF, 46 kB)

Alternativt forslag til gateutforming fra gårdeiere og handelsnæring (PDF, 290 kB)

gatebruksplan.jpg