no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67359

Høringsinnspill med kommentarer

Foto av papirbunker med PC i bakgrunnen

Publisert:

22.03.2018

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:10

Bypakken mottok over 400 høringsinnspill om ny fastlandsforbindelse. Innspillene er gjennomgått og kommentert, og vurdert inn i beslutningsgrunnlaget for bro eller tunnel.

Høringsinnspillene kom fra myndigheter og offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger, bedrifter og grunneiere, politiske partier, borettslag og velforeninger, og privatpersoner.

Bypakken Tønsberg-regionen har gjennomgått og kommentert høringsinnspillene, og samler dem i to rapporter: én versjon med sammendrag og kommentarer og én rapport med en samling av fullstendige høringsuttalelser. Nå foreligger en foreløpig rapport, og de endelige rapportene blir publisert her når de er klare.

Den anbefalte løsningen for ny fastlandsforbindelse er basert på de faglige utredningene som inngår i konsekvensutredningen, måloppnåelse og vesentlige elementer fra høringsuttalelsene.

Temaer mange er opptatt av

Gjennomgangen av høringsinnspillene viser at det har kommet inn flere presiseringer, men ingen innsigelser. Oppsummert, er det disse temaområdene de 400 innspillene kretser rundt:

 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Lokalmiljø, inkludert støy - Vear, Ramberg, Munkerekka, Teie (inkludert grunnerverv/økonomisk ta på eiendom)
 • Miljøvennlig transport og klimagassutslipp
 • Vestfjordforbindelsen
 • Øst-alternativet / parallell kanalbru
 • Trafikk; valg av vegstandard, tilknytninger til E18, Kjellekrysset, vegkapasitet
 • Ikke-prissatte tema / miljøtema, inkludert beslag av dyrket mark
 • Tekniske forhold, inkludert anleggsperiode, seilingshøyde, m.m.
 • Kostnader og finansiering, inkludert føringer fra Samferdselsdepartementet, bompenger
 • Lokal og regional utvikling
 • Jernbane
 • Ny teknologi / fremtidens transportløsninger

Her finner du den foreløpige merknadsrapporten.