no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67944

Oppstart av detaljregulering for Teie torv. Delta i spørreundersøkelsen!

Foto fra Teie torv med personer som handler i torgbodene

Publisert:

02.06.2020

Oppdatert:

06.05.2024 kl.13:28

Færder kommune skal utarbeide detaljregulering for Teie torv samt for del av Ørsnesalleen, del av Smidsrødveien og del av Teglverksveien (plan id 2020001). Tilstøtende private eiendommer detaljreguleres hver for seg ettersom de ønskes utviklet.

For å få et best mulig planforslag, hvor det legges til rette for et attraktivt og levende Teie torv, er det laget en spørreundersøkelse som vi ønsker at du svarer på.

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Teie torv til å bli en attraktiv og sosial møteplass for besøkende, beboere og handel-og næringsliv i Teie sentrum. Det er også et ønske at Teie torv skal kunne 
brukes som lekeareal for besøkende og beboere rundt Teie torv. Viktige tema og vurderinger i planprosessen vil være hva attraktive og sosiale møteplasser bør inneholde for mennesker i ulike aldersgrupper med tilgjengelighet for alle, sett i sammenheng med eventuelle behov for og tilpasning av areal til parkering. Planarbeidet vil videre bygge på gjennomført DIVE-analyse og gatebruksplan for Teie samt politiske vedtak som er fattet i behandlingene av planene.kart.jpg

Hovedutvalg for kommunalteknikk i Færder kommune vedtok i møte 01.04.2020 (HK-sak 089/20) oppstart av reguleringsplanen i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8. Planen vil erstatte deler av områdeplan nr. 92-2 «Teie sentrum». Det varsles herved om oppstart av denne reguleringsplanen. Du kan gi innspill til dette varselet ved å gå inn på Færder kommunes hjemmeside.

Frist for å gi uttalelse er 29. juni 2020.

Delta i spørreundersøkelsen

I tillegg til den formelle høringen av planen ønsker kommunen å tilrettelegge for en bredere medvirkning i planprosessen. For å få et best mulig planforslag, hvor det legges til rette for et attraktivt og levende Teie torv, er det laget en spørreundersøkelse som vi ønsker at du svarer på. Innspillene dine vil bidra med kunnskap og forslag til utvikling av Teie torv og sentrum. En oppsummering av spørreundersøkelsen vil følge som et vedlegg til 1. gangsbehandling av reguleringsplanen.

Det trekkes ut en vinner av et gavekort på kr. 500,- på Nøtterøy kulturhus blant de som deltar i spørreundersøkelsen.

Plandokumenter


Emneord: