Liv og røre i barnehager

Liv og røre har som mål å fremme helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring for alle barnehagebarn i Vestfold og Telemark. Den universelle, helhetlige og helsefremmende modellen skal bidra til bevegelsesglede, matglede og inkluderende aktiviteter for store og små. Per i dag er syv kommuner med i Liv og røre i barnehager.
Foto: Magdalena Mianowicz/Bamble kommune

Matglede, bevegelsesglede og holdningsarbeid - det er Liv og røre! I denne filmen får du et kjapt innblikk:

Kostholdsdelen bygger på Helsedirektoratets nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagene. Den sier både noe om gjennomføringen av måltidet og om ernæringskvaliteten i mat og drikke.

Delen om fysisk aktivitet skal bidra til at barna er fysisk aktive i minst 180 minutter daglig, slik som Helsedirektoratet anbefaler.

Holdningsarbeidet bygger på Rammeplan for barnehagen og Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Hensikten er å arbeide tverrfaglig og systematisk. Barn, ansatte og foresatte har kjennskap til og erfaring med sammenhengene mellom fysisk aktivitet, sunt kosthold og læring, helse og trivsel.

Til Liv og røre i barnehager er det utarbeidet en veileder som forteller mer om hva Liv og røre er. Den kan brukes som et verktøy ved implementering i kommunen. Last ned veileder Liv og røre i barnehager.

Samarbeidsprosjekt

Piloten Liv og røre i barnehager var et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Bamble kommune. Kostholdskurset Praktisk Fiskesprellkurs med barn, som er en del av Liv og røre i barnehager, ble støttet finansielt av Fiskesprell.

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har gjort det mulig å spre Liv og røre i barnehager til flere kommuner i Vestfold og Telemark. Les mer om milliontildeling fra Sparebankstiftelsen DNB.   

Veileder

Veilederen gir en oversikt over hva Liv og røre er og er et godt hjelpemiddel ved implementering i kommunen.

Veilederens innhold

I den interaktive veilederen blir det beskrevet hvordan Liv og røre kan forankres, informasjon om ulike forsknings- og kunnskapsbaserte verktøy, og arbeidsmetoder for å nå målene i Liv og røre.

Det er også en oversikt over både obligatoriske og frivillige kurs innen kosthold, fysisk aktivitet og holdningsarbeid. Rollebeskrivelser med ansvar og oppgaver for de ulike målgruppene i Liv og røre er tydelig beskrevet.

Her kan du laste ned den interaktive veilederen 

Aktivitetsbank

Aktiv i barnehagen-  en digital verktøykasse

Aktiv i barnehagen er en digital verktøykasse for fysisk aktivitet i barnehagen. Her kan du fylle inn alder, bevegelsesmiljø, hvilken motorisk ferdighet som skal utfordres, hvilket fagområde i rammeplanen som skal oppfylles og type aktivitet og få et tilpasset aktivitetsopplegg basert på dine valg. 

Aktiv i barnehagen er utviklet ved Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med barnehager i Vestland og Oslo. 

Gå direkte til Aktiv i barnehagen

Aktivitetskassen- en digital ressursbank

Aktivitetskassen er en digital idé- og ressursbank med ulike aktiviteter for økt aktivitet i barnehagen. Hovedprioritet er glede og mestring ved bevegelse og at alle skal kunne delta. Målgruppe er blant annet barnehageansatte.

I aktivitetskassen finner du:

  • eksempler på ulike aktiviteter til bruk i barnehagen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, ansvaret for å drifte aktivitetskassen.

Fyll inn målgruppe, bevegelsesmiljø og ønsket aktivitet- og få ferdige aktiviteter. Gå direkte til aktivitetskassen her

Aktivitetsperm fra Bamble kommune

Aktivitetspermen inneholder aktiviteter som kan gjøres med barn i ulike aldre. Aktivitetene er forklart med framgangsmåte.

Gå direkte til aktivitetspermen her 

Verktøy

Menymaler for barnehager

Menymalen(e) er laget for å sikre gode rammer rundt måltidet i barnehagen. Det anbefales å ha et variert utvalg av brødmåltid og varmmåltid som gir barna varierte smaksopplevelser.

I barnehagen legges det vekt på å bruke mer grovt, mer grønnsaker og ha en variasjon mellom fisk, kjøtt og vegetarretter, jamfør nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

Ved å bruke menymal vil barnehagen få et godt og oversiktlig system og menyplanleggingen vil sikre at barna får et variert og næringsrikt mattilbud. Det oppfordres til at menyen er godt synlig for foreldrene.

Last ned:

Menymal for brødmåltid (bokmål)                  

Menymal for brødmåltid (nynorsk)

Menymal for "Ukens varmrett" (bokmål)           

Menymal for "Vekas varmrett" (nynorsk)

Sjekkliste for mat og måltider i barnehagen

Målet for kosthold og matglede i Liv og røre modellen er at barnehagene følger nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

Sjekkliste for mat og måltider i barnehagen er et verktøy for å bevisstgjøre barnehagepersonalet om de følger denne. Det anbefales at denne blir fylt ut i fellesskap av ressursperson for mat og måltider og styrer en til to ganger i året. Dersom dere svarer Delvis eller Nei vet dere hva barnehagen må jobbe med for å nå målet.   

Sjekklista er laget av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. 

Last ned: 

Sjekkliste for mat og måltider i barnehagen (bokmål) 

Sjekkliste for mat og måltider i barnehagen (nynorsk)

Kontakt: 

Matpakka- for de barnehagene som ikke har fullkost

"Matpakka" er en brosjyre med praktiske tips og råd til en velsmakende matpakke. Et godt kosthold fremmer vekst, utvikling, styrker immunforsvaret, konsentrasjon og hukommelse. Barnet vil være mett over lengre tid og vil få mer energi, bedre humør og overskudd i hverdagen.

Barnehage og helsesykepleier snakker med både foreldre og barn om hvor viktig en sunn og velsmakende matpakke er for å opprettholde konsentrasjonen gjennom hele dagen. Brosjyren er egna til å dele ut på foreldremøte i barnehagen.

Brosjyren er utviklet av HOPP Horten og utgitt i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Last ned:

Matpakkebrosjyre for barnehage (bokmål)

Matpakkebrosjyre for barnehage (nynorsk)

Ved utskrift: Velg "skriv ut på begge sider", "vend på kortsiden" og "liggende format".

Kontakt: 

Matjungelen barnehage

Matjungelen et et nasjonalt og gratis aktivitetsprogram for barnehage der barn kan utforske en jungel av mat og oppleve matglede i fellesskap. Matjungelen inneholder blant annet aktivitetsopplegg som involverer barna, kompetanseheving for ansatte og et variert utvalg av oppskrifter, inspirasjon og verktøy til arbeidet ed mat og måltider.

I Matjungelen kan barna utforske, leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden. 

Kurs og arrangement barnehage

Planleggingsdag fysisk aktivitet og bevegelsesglede- et heldagskurs 

Nasjonale anbefalinger sier at barn bør være i fysisk aktivitet i minst én time daglig. Dagen starter med innlegget Fysisk aktive barn og voksne i barnehagen. Aktivitet, lek og læring. Dette ledes av kommunal fysioterapeut og inneholder hvorfor fysisk aktivitet i barnehagen er viktig og hvordan hver enkelt kan fremme aktiv lek og fysisk aktivitet. 

Andre halvdel av dagen blir ledet av friluftsrådet med innlegget Barnehage i friluft som tar for seg naturen som læringsarena, hva rammeplanen sier om friluftsliv og læring i friluft og tips og inspirasjon til videre arbeid. Heldagskurset inneholder både teori og praksis. 

Kostnad: Gratis 

Periode: På en planleggingsdag, ved oppstart av Liv og røre i kommunen

Målgruppe: ansvarlig for Liv og røre i kommunen, styrere, ressurspersoner for fysisk aktivitet, barnehageansatte og fysioterapeut. Kommunalsjef og andre relevante personer må gjerne også delta.

Fiskesprell trinn 2 kurs for barnehageansatte

Barnehagen er mye på tur. Dette gir muligheter for andre mat- og måltidsopplevelser enn det tradisjonelle innemåltidet. På kurset lærer dere å tilberede mat i friluft, og vil få inspirasjon til å bruke mer sjømat på tur. En materiellpakke med oppskrifter, tilpasset barnehage følger med.

Kostnad: Gratis

Periode: På en planleggingsdag, ved oppstart av Liv og røre i kommunen

Målgruppe: ansvarlig for Liv og røre i kommunene, styrere, ressurspersoner for mat og måltider, barnehageansatte og ledende helsesykepleier. Kommunalsjef og andre relevante personer må gjerne også delta.

På dette kurset vil barnehageansatte få teoretisk påfyll og inspirasjon til å bruke matlaging som pedagogisk aktivitet og en innføring i matallergier og intoleranser.

Kurset gjennomføres delvis inne og ute og arrangeres i samarbeid med DNT.

Les mer om kurset på Fiskesprell sine nettsider.

Praktisk Fiskesprellkurs med barn- et tre timers kurs i den enkelte barnehage

At barn i barnehagen skal medvirke i mat og måltidsaktiviteter har kommet tydeligere fram både i rammeplan for barnehagen og i nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Praktisk Fiskesprellkurs med barn imøtekommer denne anbefalingen.

Målet for gjennomføringen er å inspirere de ansatte til å lage mat sammen med barn og se viktigheten av å bruke matlaging som pedagogisk aktivitet. Det legges vekt på å skape en god dialog sammen med barna gjennom en samlingsstund innledningsvis, praktisk matlaging og felles måltid med for- og etterarbeid. Barna skal medvirke under hele prosessen, fra råvare til ferdig resultat.

Kostnad: Gratis

Periode: fortløpende

Målgruppe: alle på avdelingen, styrer, matansvarlig(e) i barnehagen og en nøkkelperson fra hver avdeling. Det forventes at disse deltar på hele gjennomføringen.

Under hele opplegget deltar primært førskolebarn, med mulig utvidelse til yngre barn (kommer an på antall).

Kontakt:

Besøk fra tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten skal være en samarbeidspartner og en ressurs for både barn, foreldre og ansatte i barnehagen og helsestasjon.

Barnehagen får besøk av tannpleier som underviser om tannhelse og deler ut aktuelt gratismateriell. En representant fra tannhelsetjenesten stiller også opp på foreldremøter hvis det er ønskelig.

Et konkret årshjul utarbeides av barnehage, helsestasjon og tannhelsetjeneste i samarbeid og synliggjør når tannpleier skal besøke barnehagen.

Kollegainspirasjon med Fiskesprell

Har du deltatt på Fiskesprellkurs og ivrer etter å dele ny kunnskap og boblende engasjement med dine kollegaer? Da kan du søke om råvarestøtte fra Fiskesprell til et kollegamøte med tilberedning av sjømat.

Målet med ordningen er å spre kunnskap og inspirasjon, og bidra til en bedre forankring av Fiskesprell i barnehage og skole.

Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Dette gjør vi med å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barne og de unge selv- til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker.

Les mer om tilbudet og send inn søknad på Fiskesprell sine nettsider

Foreldrearrangement med Fiskesprell

Etter deltakelse på Fiskesprellkurs for barnehage eller SFO kan det søkes om råvarestøtte for å tilberede og servere sjømat til foresatte. Maten må tilberedes på skolen og barna må involveres. Oppskriftsmateriell til utdeling kan bestilles. Søknaden fylles ut og sendes til Fiskesprell i forkant av arrangementet. En liten rapport fra arrangementet må sendes i etterkant sammen med kvittering for råvarene.

Barn og unge spiser mindre fisk og annen sjømat enn anbefalt av Helsedirektoratet. Gjennom våre kurs for ansatte i barnehage og skole bidrar vil til å gi barn og unge gode opplevelser med fisk og sjømat. Ved å dele opplevelsene sammen med foreldre sprer vi sjømatgleden også inn i hjemmet.

Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Dette gjør vi ved å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barna og de unge selv, til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker.

Les mer om tilbudet og send inn søknad på Fiskesprell sine nettsider

Bli med på Liv og røre i barnehager

Liv og røre er ønsket implementert på kommunenivå, det vil si alle barnehagene i kommunen.

Ønsker din kommune å få presentert Liv og røre i barnehager? Vi kommer gjerne å holder et innlegg på styrermøte i kommunen. Her bør alle styrerne, samt en fra kommuneadministrasjonen delta. Møte bør ha en varighet på to timer slik at det blir tid til en grundig presentasjon og drøfting.

Kontakt oss 

Publisert: 30.09.2020 Oppdatert: 30.01.2024 kl.14:17