Samarbeidsrådet og folkehelsenettverket

Fylkeskommunen samordner regional folkehelseinnsats gjennom nettverk og partnerskap. Fylkeskommunens oppgave er å være regional samordner og pådriver for folkehelseinnsatsen i eget fylke.
Foto: alphaspirit/iStock/Getty Images Plus

Folkehelsenettverket

Vestfold fylkeskommune leder folkehelsenettverket, som samler en bredde av folkehelseaktører; kommunene, regional stat, kompetansemiljø og organisasjoner. Folkehelsenettverket møtes ca. 4 ganger i året, for å bygge kompetanse, utveksle erfaringer, sette aktuelle tema på dagsorden og fremme samarbeid mellom aktørene. Oversiktsdokumentet Slik lever vi Vestfold og Telemark trekker fram to store folkehelseutfordringen som nettverket i særlig grad har fokus på: Sosial ulikhet i helse og psykiske helseplager.

Med folkehelsenettverket bidrar fylkeskommunen som pådriver og samordner av folkehelsearbeidet i fylket, etter folkehelselovens §20.

Fylkeskommunen inngår også partnerskapsavtaler sammen kommunene og frivillige organisasjoner, der det inngår tilskudd til tiltak.

Kontaktperson for folkehelsenettverket:

Elin Anne Gunleiksrud

Folkehelserådgiver

elin.gunleiksrud@vestfoldfylke.no

410 44 890

333 44 033

Samarbeidsråd for folkehelse 

Samarbeidsrådet er et rådgivende organ for regionale planer og strategier innen opplæring og folkehelse og i tillegg oversikten over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Samarbeidsrådet skal bidra til å sikre samhandling om pågående og nye folkehelsesatsninger i fylket og holde seg orientert om disse. Det er samarbeidsrådet for folkehelse som fremmer innstilling til fylkestinget i tildelinger av midler til Program for folkehelsearbeid og Sammen mot. Samarbeidsrådet gjennomfører ca. 5 møter årlig. 

Publisert: 26.04.2021 Oppdatert: 06.05.2024 kl.12:34