Ungdata

Ungdata er lokale spørreundersøkelser for skoleelever på 5. -7.trinn på barneskole (Ungdata junior), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreundersøkelsene dekker helheten i barn og unges liv og gir innsikt i deres eget syn på temaer som familie, venner, nærmiljø, fritid, fysisk aktivitet, fysisk og mental helse, mobbing, rus og risikoatferd. Ungdata gir dermed god innsikt i hvordan er det å være barn og ung i Vestfold i dag.
To jenter som sitter sammen og ler.
Foto: Marita Nilsen

I Vestfold er det noen av kommunene som har valgt å delta i Ungdata junior undersøkelsen. Alle kommuner og alle de videregående skolene i Vestfold deltar i ordinær Ungdata som nå i 2024 skal gjennomføres for fjerde gang. Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i lokalt og regionalt folkehelsearbeid blant barn og unge, politikkutvikling og til forskning og undervisning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale og kommunale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer.

Ungdata 2024

Vi er nå godt i gang med å planlegge Ungdataundersøkelse for 2024 som skal gjennomføres i uke 9-12. I Vestfold har vi organisert arbeidet med fylkesundersøkelsene ved å ha en arbeidsgruppe som er bredt sammensatt med representanter fra fylkeskommunen, KORUS Sør, Statsforvalteren, Universitetet i Sørøst-Norge, ungdom og kommunerepresentanter fra tre kommuner. 

Arbeidsgruppa bistår i planlegging og gjennomføringen av undersøkelsen, og med spredning av resultater i etterkant. Arbeidsgruppa vil jobbe med en fylkesrapport med resultatene fra undersøkelsen, og planlegge fagsamlinger og konferanser hvor resultatene fra Ungdata presenteres høsten 2024. 

Ung i Vestfold og Telemark 2021

Våren 2021 svarte 22 000 elever på ungdomsskoler og videregående skoler i Vestfold og Telemark på ungdataundersøkelsen. De ble blant annet spurt om hvordan korona-pandemien påvirket hverdagen deres, deres forhold til foreldre og venner, skole og fremtid, fritid og helse og trivsel.

Les mer om undersøkelsen som ble gjennomført i 2021

Last ned et sammendrag av masteroppgaven Ungdom, klimabekymringer og livskvalitet.

Rapporter og analyser

Ungdataundersøkelsen gir fylkeskommunen, kommuner og andre aktører:

  • kunnskap om folkehelseutfordringer lokalt og regionalt
  • lokal kunnskap til å gjennomføre gode planprosesser
  • kunnskap til å jobbe målrettet både forebyggende og helsefremmende
  • kunnskap til å skape gode rammer for barn og unges helse og oppvekst.

Nedenfor finner du lenker på rapporter fra de siste undersøkelsene:

Ungdata-rapport 2017 i Vestfold

Ung i Vestfold og Telemark 2021

Nedenfor finner du analyser av sammenhenger mellom god psykisk helse og skolestress i Vestfold:

God psykisk helse og lite skolestress - sammenhenger i Ungdata. Ung i Vestfold 2017

Har du spørsmål om Ungdata? Ta kontakt med Eli Haraldsen.

Eli Haraldsen

Rådgiver

eli.haraldsen@vestfoldfylke.no

990 42 601

Ungdata+

Våren 2023 fikk alle barn fra 5.–7. klasse i Vestfold og Telemark tilbud om å delta i Ungdata+, en ny undersøkelse som skal følge barn fram til de er voksne.

Målet er å kartlegge sammenhengen mellom fritidsvaner, livskvalitet og helse. Undersøkelsen gjennomføres kun i Vestfold og Telemark fylke.

Ungdata+ vil kunne bidra til en økt forståelse av funn fra de ordinære ungdataundersøkelsene. For eksempel kan vi få bedre kunnskap om psykiske plager for den enkelte over tid, og i hvor stor grad dette et forbigående fenomen som hører oppvekstårene til, eller om det har noe å si for livskvalitet i voksen alder.

De som deltar,  svarte på et spørreskjema i skoletiden våren 2023 og deretter følges de opp gjennom ungdomstiden og voksenlivet med spørreskjema og registerkoblinger. Datamaterialet vil bidra til lokalt og regionalt oversiktsarbeid, og danne grunnlag for vitenskapelige artikler og forskningsrapporter rettet mot beslutningstakere lokalt og regionalt.

Samarbeidsprosjekt  

Studien er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune , Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Velferdsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og Kompetansesenter Rus – Region Sør (KORUS Sør).

Les mer her: 

Ungdata+ - en longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark 

Skal følge ungdom til de blir voksne 

Ungdata+: en ny undersøkelse i Vestfold og Telemark 

Har du spørsmål om Ungdata+? Ta kontakt med Mari Katrine Nicholls Espetvedt.

Mari Nicholls Espetvedt

Rådgiver

mari.espetvedt@vestfoldfylke.no

908 48 929

908 48 929

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 06.05.2024 kl.13:01