Samarbeid, nettverk og prosjekter

Fylkeskommunen har et omfattende samarbeid og partnerskap med frivilligheten på mange ulike arenaer og gjennom ulike kontaktpunkter.
Bilde av Østersdugnaden
Fylkeskommunen initierer også prosjekter i samarbeid med frivillig sektor, som Østersdugnaden (foto: Marita Nilsen)

Samarbeids- og partnerskapsavtaler

Per i dag har fylkeskommunen til sammen 25 avtaler med 24 frivillige organisasjoner. Disse er listet opp i tabellen i kapittel 5.1 i Temadokument frivillighet.

13 av de 25 avtalene er partnerskapsavtaler om ulike prosjekter innen folkehelse og livsmestring. Målsetningen med avtalene er en felles innsats som skal bidra til å utjevne sosial ulikhet og fremme god psykisk helse. De øvrige 12 avtalene er samarbeidsavtaler om støtte til drift og utvikling av prioriterte barne-, ungdoms-, friluftslivs-, idretts- og kulturorganisasjoner.
 
Avtalene skal gi forutsigbare rammer og sørge for at organisasjonene kan utvikle seg som service- og kompetansebanker for sine medlemmer, og tilby et attraktivt, inkluderende og variert aktivitetstilbud til innbyggere og tilreisende i fylket.
 
Partnerskapsarbeidet i Vestfold er organisert i et overordnet partnerskap, Bærekraftige Vestfold og Telemark, med fire tematiske nettverk: 1) Klima og miljø, 2) Samferdsel og mobilitet, 3) Verdiskapning og kompetanse og 4) Folkehelse. Frivillig sektor er særlig involvert i folkehelsenettverket. 
 

Nettverk og samarbeidsarenaer

Folkehelsenettverket samler en bredde av folkehelseaktører som kommuner, regional stat,
kompetansemiljøer og organisasjoner. Målet er å bygge kompetanse, utveksle erfaringer og fremme samarbeid mellom aktørene. Nettverket setter aktuelle temaer på dagsorden gjennom faglige innlegg, orienteringer om samarbeidsprosjekter og drøfting av folkehelseutfordringer. Dybderapporten Slik lever vi i Vestfold og Telemark trekker frem to utfordringer som nettverket skal ha særlig fokus på: sosial ulikhet i helse og psykiske helseplager.
 
Frivillige organisasjoner er også representert i Samarbeidsrådet for folkehelse, som er et rådgivende organ for regionale planer og strategier innen opplæring og folkehelse, samt folkehelseoversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Samarbeidsrådet skal bidra til å sikre samhandling om folkehelsesatsninger i fylket og holde seg orientert om disse.
 
Foruten de tematiske nettverkene, har fylkeskommunen flere samarbeidsarenaer og møteplasser med frivillig sektor. Disse er av og til avgrenset til samarbeid innenfor ulike fagområder, som for eksempel idrett og friluftsliv, kultur og integrering. Den nyetablerte møteplassen Kulturdialogen er en arena for dialog mellom fylkespolitikere og samarbeidspartnere på kulturområdet, også innenfor frivillig sektor.

Prosjekter

Fylkeskommunen initierer, støtter og/eller deltar ofte i prosjekter som samhandler med frivillig
sektor. Eksempler på dette er Frivillighet, samskaping og sosial inkludering - et interkommunalt prosjekt i fylkeskommunens Program for folkehelsearbeid, Vestfold på laget.
 
Et annet er Østersdugnaden, hvor Vestfold fylkeskommune er prosjektleder. Dette er et prosjekt hvor alle kystkommunene i fylket er invitert med på laget. Østersdugnadens formål er å rydde stillehavsøsters bort fra badeområder og naturområder gjennom frivillig innsats, siden de knivskarpe skjellene hindrer folk i å benytte viktige friluftsområder, og siden denne fremmedarten fortrenger naturlig tilhørende arter. 

Publisert: 26.01.2022 Oppdatert: 18.01.2024 kl.10:36