Fag-/svenne- og kompetanseprøve

Lærlinger skal avlegge fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt. Lærekandidater avlegger en kompetanseprøve. Praksiskandidater kan avlegge fag- eller svenneprøve når tilstrekkelig praksis for faget er opparbeidet. Svenneprøve er betegnelsen på prøven i håndverksrelaterte fag, mens fagprøve brukes i industri- og servicerettede fag. Betegnelsene er som oftest knyttet til gamle tradisjoner. Et fag-/ svenne- eller kompetansebrev er dokumentasjon på fullført og bestått fagopplæring.

For å få et fag-/svennebrev eller kompetansebevis må du bestå en praktisk prøve. Mer om de ulike opplæringsordningene

Før prøven

Hvem kan melde seg opp til prøve?
 • Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater som har fullført læretid i bedrift
 • Elever som har gjennomført Vg3 - fagopplæring i skole
 • Voksne som har lang og relevant arbeidserfaring og som har bestått riktig Vg3 eksamen

Du kan ikke avlegge fag- eller svenneprøven om du har:

 • karakter 1 i ett eller flere programfag
 • IV (ikke vurderingsgrunnlag) i ett eller flere fag

Dersom du har karakter 1 i inntil to fellesfag, kan du gå opp til prøven. Du vil ikke få utstedt vitnemål og fagbrev før alle fag er bestått. Mangler du fag, kan du ta dem som privatist.

Unntak i § 3-48 andre ledd

 • Lærlinger som har fulgt opplæringen, men ikke bestått i inntil to av fellesfagene, kan gå opp til fag- eller svenneprøven.
 • Ordlyden «ikke bestått» innebærer karakteren 1. En lærling som ikke har vurderingsgrunnlag (IV), kan ikke fremstilles for fag- eller svenneprøve.
 • Ordlyden «fellesfag» innebærer at unntaket ikke gjelder for programfag. En elev som har karakteren 1 i et programfag, kan derfor ikke gå opp til fag- eller svenneprøven.
 • For å få skrevet ut fag- eller svennebrev må lærlingen bestå fagene innen to år etter at han eller hun har avlagt prøven, med mindre det foreligger vedtak etter § 3-42 Links to an external site. . Dersom det foreligger et slikt vedtak om unntak, kreves det ikke at fagene må bestås, og fristen på to år gjelder ikke.
Når kan jeg gå opp til prøven?

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater skal gjennomføre prøven innenfor læretidens 3 siste måneder. Du må fullføre læretiden for å få dokumentasjon.

Praksiskandidater som har fått godkjent søknad går opp når prøvenemnda har mottatt oppmelding fra fylkeskommunen. Du får beskjed fra prøvenemnda når datoen for prøven er fastsatt. 

Er det mange oppmeldinger, vil lærlinger og lærekandidater prioriteres foran praksiskandidater.

Hvem melder meg opp til prøven?

Hvis du er i opplæring er det din lærebedrift som har ansvar for å melde deg opp til prøven.

Oppmelding av lærling eller lærekandidat sendes inn via Vigobedrift.

Prøven skal gjennomføres i løpet av de siste 3 mnd. før kontrakten utløper (forskrift til opplæringsloven § 3-46). For at prøvenemndene skal kunne planlegge prøver etter utløpsdato, bør oppmelding som hovedregel sendes i Vigo 6 mnd. før læretida utløper. Dersom prøven ønskes avholdt nærmest mulig opp til utløpsdato, kan det skrives i kommentarfeltet. Prøvedato er ikke fastsatt før den er avtalt i samarbeid med prøvenemnda. Fylkeskommunen godkjenner og videresender oppmeldingen til prøvenemnda for faget.  

 

Hvis du er elev er det skolen som har ansvaret for å melde deg opp til prøven.

Hvis du er praksiskandidat må du selv søke om å melde deg opp til fag eller svenneprøven. Det gjør du ved å fylle ut digitalt søknadsskjema på nettsiden til fylkeskommunen se opplæring i bedrift for voksne praksiskandidater

Hvor skal prøvestedet være?

Lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb

Hovedregelen er at prøven skal avlegges i den lærebedriften der du har hatt hoveddelen av opplæringen. Prøven skal tilpasses virksomheten i bedriften.

I noen fag er det vanlig å avlegge prøven på prøvestasjon som foreksempel helsefagarbeier og ambulansefaget. Prøvenemnda skal godkjenne prøvestedet. I enkelte tilfeller kan fylkeskommunen, i samarbeid med prøvenemnda, bestemme at prøven skal avlegges et annet sted.

Praksiskandidater

Det er vanlig å gjennomføre prøven på arbeidsstedet. I noen fag avlegges de fleste prøvene på en prøvestasjon i faget. Praksiskandidater kan leie plass for å avlegge prøven på prøvestasjonen.

 

Prøveavgift for praksiskandidater

For å avlegge fag- eller svenneprøven, må du betale en prøveavgift. Prøveavgiften må betales på forhånd og samtidig som du fyller ut oppmeldingsskjemaet.

Første gang du melder deg opp til en fag- eller svenneprøve koster det 1.037,- kroner.
Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, koster det 2.080,- kroner for 2. gangs prøve.

Prøveavgiften vil ikke bli tilbakebetalt selv om oppmeldingen ikke godkjennes, eller fag- eller svenneprøven ikke avlegges. Prøveavgiften er gyldig i 1 år.

Spesielt for Helsearbeiderfaget

Er du praksiskandidat i Helsearbeiderfaget og skal avlegge fagprøven på en prøvestasjon?

 • 1. gangs avleggelse av fag-/ svenneprøve for Helsefagarbeider kr. 2.200,- på prøvestasjon
 • 2. og 3. gangs avleggelse av fag-/ svenneprøve for Helsefagarbeider kr. 3.300,- på prøvestasjon
Søknad om fritak fra beståttkravet

Hvis du ikke klarer å bestå eksamen i ett eller to fellesfag, kan du kontakte pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). PPT kan gi unntak fra beståttkravet i inntil to fellesfag.

Kriteriene for å søke er:

 • Du har fått undervisning og gjennomført fagene.
 • Du har karakterer 1 til standpunkt og eksamen i fagene.
 • Du har gjennomført fag-/svenneprøven.
 • Du har en sakkyndig vurdering fra PPT.

Søknad om fritak fra beståttkravet i inntil to fellesfag for lærlinger. 

Under prøven

Hvor skal jeg gjennomføre prøven?

Fag- eller svenneprøven skal normalt gjennomføres i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplæringen. Har du vært på flere steder skal du gjennomføre prøven på det stedet du har vært lengst. Er det ikke mulig å gjennomføre prøven i din bedrift vil du få tilbud om å gjennomføre prøven på en prøvestasjon. En prøvestasjon er et egnet sted som er utstyrt med det du trenger til å gjennomføre prøven.

Elever som har gjennomført hele opplæringen i skole vil alltid måtte gjennomføre prøven på en prøvestasjon eller i skolens verksted.

Praksiskandidater har selv ansvar for å finne et sted de kan gjennomføre sin fag- eller svenneprøve.

Informasjon om oppgavene som følger med dette ansvaret, og tips og råd om hvordan dere kan gå frem når dere skal gjennomføre fag- og svenneprøver finner dere her.

Tilsynsperson under prøven

Fylkeskommunen har ansvar for at det føres tilsyn under hele prøven for alle kandidater. En tilsynsperson skal være mest mulig nøytral i forhold til kandidaten. Tilsynspersonen skal følge med under planleggings-/gjennomførings-/dokumentasjons- og vurderingsdelen når prøvenemnda ikke er til stede og se til at:

 • Kandidaten jobber selvstendig og ikke får ureglementert hjelp
 • Kandidaten ikke blir forstyrret
 • Skal videreformidle spørsmål av administrativ art til Vestfold fylkeskommune
 • Følge med på at sikkerheten blir ivaretatt, der det ikke er egen ansvarlig for sikkerhet

Tilsynspersonen skal ikke tas ut av produksjon og har ikke noe faglig ansvar under prøven eller ansvar for vurdering. Prøvenemnda har dette ansvaret.

Det er ønskelig at tilsynspersonen er til stede når kandidaten får utlevert prøven, for å sikre at vedkommende vet hvordan prøven vil bli gjennomført.

Hvor lenge varer prøven?

Lengden på prøven varierer fra fag til fag. Hvor lang tid din prøve vil ta er beskrevet i læreplanen for faget ditt.

Hva går prøven ut på?

Prøvenemnda har ansvar for planlegging og gjennomføring av fag-, svenne- og kompetanseprøver. Lærebedriften kan komme med forslag til arbeidsoppgaver. 

For fag- og svenneprøven skal alle kompetansemålene i læreplanen for faget kunne prøves, og arbeidsoppgavene skal fylle kravene til faglig kompetanse. For kompetanseprøven skal alle målene i den tilpassede læreplanen kunne prøves.

Hvis du er lærekandidat skal prøven bygges på din tilpassede lærekandidatplan.

Oppgaven til fag- eller svenneprøven skal inneholde:

 1. planlegging av arbeidet og begrunnelse for de løsningene som er valgt
 2. gjennomføring av et faglig arbeid
 3. vurdering av eget prøvearbeid
 4. dokumentasjon av eget prøvearbeid

Finn læreplan

Vurderingsgrunnlag på fagprøven

Hvilke hjelpemidler er tillatt?

Du kan bruke de hjelpemidlene du har benyttet deg av i løpet av læretiden.

Lærlinger, lærekandidater, fagbrev på jobb-kandidater og praksiskandidater har rett på særskilt tilrettelegging av fagprøver ved dokumentert behov for dette.

Har du behov for særskilt tilrettelegging av fagprøven, må du sende inn søknad om dette i god tid før fagprøven.

Søknad om tilrettelegging på fag-/ svenne eller kompetanseprøve

Ved søknaden må du legge ved dokumentasjon fra lege, PPT, fysioterapeut eller lignende.

Hvor lenge varer prøven?

Prøvens lengde framgår av læreplanen for faget. Tidsrammen varierer fra lærefag til lærefag. Tidsrammen står i hver enkelt læreplan. Søk etter læreplaner på Udir.no

Det er viktig at du gir beskjed til prøvenemnda i god tid hvis du ikke kan møte til avtalt prøvetidspunkt. Blir du syk, må du dokumentere fraværet ved å levere legeerklæring til fylkeskommunen.

Fravær og konsekvenser ved ikke dokumentert fravær

Ved dokumentert fravær på fag- eller svenneprøven har kandidaten rett til å gå opp til utsatt prøve, jf. forskriften § 3-57 . Vilkårene er at kandidaten er forhindret fra å stille til prøven, at hindringen er uforutsett og at kandidaten ikke kan lastes for hindringen. Kandidaten må selv legge frem dokumentasjon på dette. Utsatt prøve skal holdes så snart det er praktisk mulig

Om du ikke kan dokumentere for fraværet, mister du retten til å fremstille deg til ny prøve som lærling eller lærekandidat.Du kan melde deg opp på nytt som praksiskandidat. Praksiskandidater må dokumentere 25 prosent lengre praksis enn lærlinger og ha bestått skriftlig eksamen for praksiskandidater før de kan melde seg opp til prøve. Praksiskandidater må betale en prøveavgift. Les mer om konsekvens ved ikke dokumentert fravær på fagprøve, svenneprøve eller kompetanseprøve på udir.no

Bortvisning

Kandidater som hindrer eller forstyrrer gjennomføringen av prøven, kan etter advarsel bli bortvist fra prøven, jf. forskriften § 3-60 . Det er lederen av prøvenemnda som avgjør dette etter at kandidaten har fått anledning til å uttale seg muntlig. Avgjørelse om bortvisning er et enkeltvedtak. En kandidat som får medhold i klage om bortvisning, har rett til ny fag- eller svenneprøve.

Juks eller forsøk på juks

Ved juks eller forsøk på juks kan prøven bli annullert, jf. forskriften § 3-59  . Prøvenemnda avgjør om prøven skal annulleres, men kandidaten skal få muligheten til å uttale seg muntlig før det blir truffet et enkeltvedtak om annullering. Kandidaten har rett til å fullføre prøven, og kan påklage enkeltvedtaket om annullering til statsforvalteren. Ved annullering av prøven kan kandidaten tidligst gå opp til ny prøve etter ett år.

Etter prøven

Prøvenemda setter karakter

Ved vurdering av prøven skal prøvenemnda vurdere i hvilken grad målene i læreplanen for opplæring i bedrift er oppnådd, jf. forskriften § 3-52 . Karakterskalaen er bestått meget godt, bestått og ikke bestått.  Fylkeskommunen har ved oppnevning av prøvenemnda bestemt hvem som avgjør karakteren når nemnda er uenige.

Dersom prøven ikker er bestått

Prøvenemnda skal i samarbeid med fylkeskommunen sørge for at prøvearbeidet blir oppbevart så langt det er mulig med tanke på en eventuell klagebehandling, jf. forskriften § 3-56 . Er det ikke mulig å ta vare på prøvearbeidet, skal det tas bilder eller gis en nøyaktig beskrivelse av arbeidet.

Kandidaten kan klage til en egen klagenemnd for fag- og svenneprøve , jf. forskriften § 5-14. , jf. opplæringsloven § 12-6. Nemndas vedtak er endelig.

Kandidaten kan melde seg opp til ny prøve innen seks måneder etter den første prøven, jf. forskriften § 3-56. Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringen av prøven, og skal dekke utgiftene lærebedriften har ved gjennomføringen.

En lærling som ikke består på andre forsøk, kan velge å melde seg til fag- og svenneprøven etter reglene som gjelder for praksiskandidater når kravet om et tillegg i tid på 25 prosent er oppfylt, eller etter reglene for kandidat for fagbrev på jobb, jf. forskriften § 11-12.

Kan jeg klage på resultatet hvis jeg ikke er fornøyd?

Ja, du kan klage ved karakteren "ikke bestått". Klagefristen er tre uker etter at du fikk melding om resultatet (karakteren) av prøven.  

Du kan klage på formelle feil eller hvis du mener at prøvenemnda har gjort andre ikke-faglige feil. Du kan også klage dersom du er uenig i den faglige vurderingen som prøvenemnda har gjort av arbeidet ditt.

Du kan ikke melde deg opp til ny prøve så lenge klagen din er til behandling.

Veiledning for å klage

Har du fått karakteren «ikke bestått» på fag-, svenne- eller kompetanseprøve, kan du klage. 

Du kan klage på to grunnlag:

 • Formelle feil eller andre ikke-faglige forhold ved prøveavviklingen
  • Formelle feil kan handle om at prøven er gjennomført på en slik måte at du ikke har fått muligheten til å vise din faglige kompetanse. Det kan også dreie seg om manglende informasjon om prøven, eller andre forhold som berører prøvenemndas arbeid.
 • Prøvenemndas faglige vurdering
  • Hvis du er uenig i prøvenemndas faglige vurdering må du forklare konkret hva det klages på og begrunne hvorfor du klager.
  • Du kan ikke klage på karakteren «bestått», dersom du mener karakteren burde vært «bestått meget godt».

Klagen skal sendes til fylkeskommunen der prøven er gjennomført. 

Hvis du får medhold og klagenemnda, kommer til at det er gjort formelle feil som kan ha hatt avgjørende innvirkning på prøveresultatet, oppheves prøvenemndas avgjørelse. Prøven regnes da som ikke gjennomført, og du har rett til å gjennomføre ny prøve så snart som mulig. 

Du kan ikke melde deg opp til en ny prøve så lenge en klage er i behandling.

Klagefrist

Fristen for å klage er tre uker etter at du har mottatt melding om vedtak (dvs. karakteren). Det betyr at det ligger et ansvar på deg om å gjøre deg kjent med vedtaket. Vedtaket sendes til deg via Digipost.

Krav til klagen

Klagen må:

 • framsettes skriftlig på eget skjema.
 • undertegnes av klageren eller eventuelt av en med fullmakt
 • vise til hva det klages på, og den bør inneholde en begrunnelse
 • om nødvendig gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre om klageren har rett til å klage, og om klagefristen er overholdt.

En klagenemnd vil behandle klagen din. Vanligvis tar behandlingstiden en måned. Klagenemndas vedtak er endelig, og du ikke kan klage på det.

For ytterligere informasjon om klageadgang, se 

Studiekompetanse etter fullført og bestått fagopplæring

De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring, har rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse, jf. opplæringsloven § 3-1. Dette omtales som vg4 påbygg til generell studiekompetanse.

Hvem gjelder denne retten for?

 • Retten gjelder for de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som en del av ungdomsretten etter opplæringsloven § 3-1 første ledd.
 • Andre som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av året de fyller 24 år, har rett til påbygging til generell studiekompetanse. Dette kan være de som ikke består opplæringen som en del av ungdomsretten, men på et senere tidspunkt tar opp igjen fag og dermed består fag- og yrkesopplæringen før fylte 25 år.

Praksisbrevkandidater kan gis rett til påbygging til generell studiekompetanse dersom de tilfredsstiller de samme kravene som stilles til andre.

Når kan retten tas ut?
De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere, kan når som helst benytte seg av retten innen utgangen av året de fyller 24 år. Fra fylte 25 år inntrer rett til påbygging til generell studiekompetanse som voksenopplæring etter opplæringsloven § 4A-3.

Lommefagbrev

Lommefagbrev

Har du mistet fag-/svenne-/ eller kompetansebrev?

Erstatte fag-/ svennebrev

Det vil være noe leveringstid på nye fagbrev da nye fagbrev ikke er produsert ferdig.

Det vil koste kr. 500,- å få erstattet det gamle.

Du betaler inn beløpet til konto nr. 1506.94.84384 og merker innbetalingen med "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", nytt fag-/ svennebrev eller kompetansebevis og ditt navn. Kopi av kvittering på innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema.

Du kan bestille nytt ved å fylle ut dette skjemaet og sende pr post til

Vestfold fylkeskommune v/seksjon fag- og yrkesopplæring

Postboks 1213 Trudvang

3105 TØNSBERG

eller siker digital post

Trenger du nytt vitnemål eller kompetansebevis?

Erstatte vitnemål eller kompetansebevis

Nytt vitnemål eller kompetansebevis er gratis. Vennligst benytt følgende skjema for å bestille nytt: Bestille nytt vitnemål eller kompetansebevis - (vestfoldfylke.no)

 

Fagbrevutdeling

Utdeling av fag-/ svenne- og kompetansebrev

Neste utdeling av fag-, svenne- og kompetansebrev i Vestfold blir arrangert i mars/april 2025. Info om tid og sted vil bli lagt ut i god tid før utdelingen finner sted.

 

Kandidater som har bestått fag-, svenne- eller kompetanseprøve i løpet av 2024 vil få invitasjon til utdelingen.

 

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 07.06.2024 kl.09:18