Praksiskandidat

Jobber du i et yrke uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg.

Praksiskandidat

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og som har som mål å ta ett fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget. 

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag)
 • bestått teoretisk vg3-eksamen

Praksiskalkulator

Før du melder deg opp, sørg for å sjekke om det er spesielle krav for ditt fag. Disse kan du finne litt lenger ned på siden.

Digitalt oppmeldingsskjema for praksiskandidater

Vedlegg laster du opp i skjemaet.

NB! Det er kun praksiskandidater som har tatt teoretisk eksamen i annet fylke enn Vestfold fylkeskommune, som trenger å laste opp kompetansebevis. 

Krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne godkjenne praksisen din, må du skaffe deg attester fra arbeidsgiverne dine. Det er målene i læreplanen til faget ditt som forklarer hva du skal kunne.

Læreplanene i ditt fag finner du på UDIR her.

Avkryssingsskjema finner du her.

Dette må være praksis relatert til faget. Attestene må inneholde:

 • startdato, ev. sluttdato
 • stillingsprosent, ev. antall timer
 • stillingsbeskrivelse
 • beskrivelse av arbeidsoppgaver i henhold til kompetansemålene i vg3-læreplanen for faget
 • dokument med bedriftslogo, bedriftstempel  og underskrift av arbeidsgiver eller autosignatur

Du kan også legge ved tidligere relevant skolegang.

Timelister, lønnsslipper og arbeidsavtaler er ikke godkjent dokumentasjon.

Vedleggene skal du laste opp i det elektroniske oppmeldingsskjemaet for praksiskandidater.

For deg som har drevet eget firma

For å dokumentere relevant praksis fra eget firma må det sendes inn følgende:

 • Firmaattest eller utskrift fra Brønnøysundregisteret som inneholder organisasjonsnummer, beskrivelse av firmaets virksomhetsområde og regnskapstall.
 • I tillegg til informasjonen fra Brønnøysundregisteret, må det legges ved attest fra autorisert regnskapsfører eller oppdragsgiver som opplyser om at du har utført arbeid som er relevant for faget og hvor mange arbeidstimer som er utført.
 • Praksisen kan bare godkjennes dersom tjenesten/leveransen kan dokumenteres av andre som har faglig kompetanse.

Søkere som ikke er folkeregistrert i Norge

 • Du kan melde deg opp som praksiskandidat, selv om du ikke har folkeregistrert adresse i Norge. Vestfold fylkeskommune stiller da følgende krav:
 • Du må være ansatt i en bedrift hjemmehørende i Vestfold fylkeskommune
 • Du må ha midlertidig boadresse (hybel/brakkerigg etc.) i Vestfold fylkeskommune.
 • Din bedrift må stille skriftlig garanti for å dekke kostandene i forbindelse med avvikling av fagprøven
 • Du må oppfylle de sammen krav til norsk teorieksamen og praksis etter opplæringslova § 3-5.
Krav til praksis
 • Minst 50 prosent av praksisen som det søkes godkjenning om, bør være opparbeidet innenfor de siste 10 årene
 • Ansettelse i 80 prosent stilling eller mer regnes som heltid.
 • Praksis kan opptjenes på deltid
 • Praksis som lærer, ingeniør, formann, arbeidsleder o.l. godkjennes ordinært ikke, med mindre arbeidet har vært utført i et arbeidsfellesskap
 • Praksis som selvstendig næringsdrivende kan bare godkjennes dersom tjenesten/leveransen kan dokumenteres av andre som har faglig kompetanse
 • Utenlandsk praksis godkjennes individuelt etter attester, vitnemål og annen skriftlig dokumentasjon oversatt til norsk
 • Relevant videregående skole på vg1- og vg2-nivå godskrives som praksis

Praksistid

    100 prosent stilling i 5 år = 60 md. – 8700 timer
    100 prosent stilling i 1 år = 12 md. – 1740 timer

Husk at enkelte fag, som elektriker og rørlegger, krever 5 år og 6 md. praksis:

    100 prosent stilling i 5,5 år = 66 md. – 9570 timer

Vestfold fylkeskommune vil vurdere praksisen din opp mot kompetansemålene i læreplanen. Det er denne vurderingen som til slutt bestemmer hvor mye av praksisen du har opparbeidet, som kan inngå i bedregningen av godkjent praksis. 

Sjekk at du har 5 års relevant arbeidspraksis før du søker om å melde deg opp som praksiskandidat. Legg gjerne ved din utregning av praksis sammen med dine attester. 

Opplæring som gir godskriving i praksiskandidatordningen

Vg1 i riktig utdanningsprogram = 12 måneder

Vg1 i andre utdanningsprogram = 3 måneder

Vg2 i riktig utdanningsprogram = 12 måneder

Vg2 i samme utdanningsprogram, annet programområde = 6 måneder

Vg2 i annet utdanningsprogram = 3 måneder

 

ELLER

 

Fellesfag Vg1 = 3 måneder

Fellesfag Vg2 = 3 måneder

Eksamener/bestått programfag i riktig utdanningsprogramfag Vg1 = 6 måneder

Eksamener/bestått programfag i riktig utdanningsprogramfag Vg2 = 6 måneder

Yrkesfaglig fordypning Vg1 216 t  = 3 måneder (må dokumenteres med relevant praksis)

Yrkesfaglig fordypning Vg2 316 t = 3 måneder (må dokumenteres med relevant praksis)

 

ELLER

 

Tidligere bestått fag-/ svenneprøve med samme Vg2 = 3 år

Tidligere bestått fag-/ svenneprøve i samme utdanningsprogram Vg2 = 2 år

Tidligere bestått fag-/ svenneprøve i andre utdanningsprogram = 6 måneder

Vg3 i skole i riktig lærefag = godskrives med det antall måneder opplæringen varte

 

Andre utdanninger/ kurs hvor det inngår praksis som dekker læreplanmål, kan telle med. Praksisen må dokumenteres.

 

Vestfold fylkeskommune gjør oppmerksom på at det er mange private aktører og tilbydere av kurs mot et fagbrev. Disse kursene er i all hovedsak kun eksamensforberedende kurs. De vil av den grunn ikke nødvendigvis gi godskriving av praksis i forhold til kravet om 5 års praksis.  

Mer om praksis og godskriving

Tabell for godskriving

All praksis i faget som er opparbeidet i arbeidslivet i et arbeidsfellesskap, gir grunnlag for oppmelding til fag-/svenneprøve som praksiskandidat. Utgangspunktet er at kandidaten ved å delta i et arbeidsfellesskap med andre tilegner seg kunnskaper og ferdigheter i samsvar med kravene i læreplanen for faget.

 • Praksis bør være fra ordinære ansettelsesforhold, men relevant praksis fra arbeidstreningstiltak, arbeid for frivillige organisasjoner mv. kan godkjennes under disse forutsetningene. 
 • Praksis i faget som er opparbeidet på fritiden, kan bare unntaksvis godkjennes. I vurderingen skal det legges vekt på om praksisen har vært under veiledning eller i et arbeidsfellesskap. For eksempel kan frivillig arbeid i en ungdomsklubb sammen med en ansatt fagarbeider godkjennes, mens omsorg for egne barn ikke godkjennes. Det er ikke mulig å få godskriving for fritidsarbeid og fulltids praksis i arbeidslivet samtidig. 
 • Minimum 50 % av den praksisen som det blir søkt om godkjenning for, bør være opparbeidet innenfor den siste 10-årsperioden. Det må gjøres en helhetsvurdering av praksisen sammenliknet med kompetansemålene i gjeldende læreplan og i utviklingen av faget. 
 • Ansettelse i 80 % stilling eller mer regnes som heltid. Lavere stillingsbrøker omregnes til heltid. For eksempel godskrives to år med 50 % stilling i faget som ett års fulltidspraksis. 
 • Det er ikke mulig å få godskriving for mer enn 12 måneder i løpet av ett år. Eksempelvis gis ikke det ikke godskriving for ekstraarbeid i tillegg til fulltids skole eller fulltids stilling i faget. 
 • Praksisen bør være minst to måneder sammenhengende for å godkjennes. 
 • Praksis som lærer, ingeniør, formann, arbeidsleder o.l. godkjennes ordinært ikke, med mindre arbeidet har vært utført i et arbeidsfellesskap. 
 • Praksis som selvstendig næringsdrivende kan bare godkjennes dersom tjenesten/leveransen kan dokumenteres av andre som har faglig kompetanse. Det er også et krav at bedriften har vært registrert i Brønnøysundregistret/momsregistret som viser reell næringsvirksomhet for den perioden hvor praksisen er opparbeidet 
 • Relevant videregående opplæring (vg1, vg2, vg3) gir godskriving i samsvar med bestemmelser i forskrift til opplæringsloven. Høyere utdanning (fagskole, høyskole, universitet) godkjennes ikke som praksis for oppmelding til fag-/svenneprøve. 
 • Dokumentert praksis fra utlandet kan godskrives. Kravene til dokumentasjon er de samme som for norsk praksis. Dette gjelder også i forhold til norsk regelverk, til norske bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet, osv. Ved behov må kandidaten selv sørge for godkjent oversetting av dokumentasjonen og ev. sørge for tilleggsdokumentasjon som gir et tilstrekkelig detaljeringsnivå for godskriving. 

Utdanningsdirektoratets Retningslinjer for vurdering av praksis

Krav til praksis i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

For å kunne melde deg opp til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget, må du ha bestått obligatorisk vg3-eksamen og praksiskrav etter praksiskandidatordningen.

Relevant praksis som kan godkjennes

 • Barnehage, ev. familiebarnehager
 • Frivillige organisasjoner
 • Grunnskole 1.–10. trinn
 • SFO
 • Videregående skole
 • Ungdomsklubber
 • Boliger eller arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede
 • Institusjoner for rusmisbrukere
 • Fosterhjem
 • Organisasjonsarbeid, trener/oppmann m.m.
 • Ev. annet arbeid som kan omfattes av læreplanen for opplæring i bedrift

 

Krav til praksis i Helsearbeiderfaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i helsearbeiderfaget.

For å kunne melde deg opp til fagprøven i helsearbeiderfaget, må du ha bestått obligatorisk vg3-eksamen og praksiskrav etter praksiskandidatordningen.

Relevant praksis som kan godkjennes

 • Institusjon
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Rusomsorg
 • Omsorgslønn, stell og pleie av slektninger/foresatte der dette kan dokumenteres og beskrives godt i samarbeid med kommune/lege
 • Hjemmehjelp, støttekontakt, fosterforeldre og barnehage godskrives med inntil 6 md.

 

Om prøvestasjon i Helsearbeiderfaget

Vi gjør oppmerksom på at det nå benyttes prøvestasjon som fast ordning ved avleggelse av fagprøve. Kandidaten kan likevel fremme ønske om å avlegge fagrøven på egen arbeidplass, da vil fortrinnsvis sykehjem og sykehus være godkjent. NB! Det er prøvenemnda som avgjør om prøvestedet kan godkjennes eller ikke, eller om prøvstasjon skal benyttes.

Autorisasjon og sertifisering i Helsearbeiderfaget og Ambulansefaget
Hvis du vil at fylkeskommunen skal sende inn søknad om autorisasjon til Helsedirektoratet for deg, må vi først få samtykket ditt.
Samtykket gir du på følgende måte:

Last ned Vigo app for fagopplæring. Appen er tilgjengelig for nedlasting både i App Store og Google Play.

Formålet med denne appen er å gi lærlinger, lærekandidater, elever og andre innenfor fagopplæring på videregående nivå et verktøy som gir oversikt over kontrakter, fagprøver og annet knyttet til opplæringen i bedrift. Innlogging krever elektronisk ID.

Gi samtykke ved å velge "prøver" på forsiden eller fra menyen. Da får du en oversikt over dine eventuelle prøveoppmeldinger, avholdte prøver og andre prøver.

Helsearbeiderfaget og ambulansefaget har en egen rubrikk for innsending av dokumentasjon til Autorisasjonsregisteret. Her kan du gi samtykke, sjekke samtykkestatus eller se dato for dokumentasjonsoversendelse.

NB! Uten samtykke via Vigo-appen må du selv søke om autorisasjon, noe som kan ta lang tid.

For mer informasjon, ta kontakt med Helsedirektoratets kundesenter på tlf. 21 52 97 00 eller på e-post godkjenning@helsedir.no

Les mer hos Helsedirektoratet 

Krav til praksis i Yrkessjåførfaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i yrkessjåførfaget.

I tillegg til krav om sentralt gitt eksamen (YRK3103) og praksis etter praksiskandidatordningen er det krav om følgende bevis før en kan melde seg til fagprøve i yrkessjåførfaget:

 • Norsk førerkort i klasse C eller D
 • Bestått yrkessjåførdirektivet §16

For kandidater som har førerkort klasse C og CE må i tillegg:

 • ha bestått sertifisert opplæring for truck i klasse T1, T2 og T4
 • dokumentere gyldig kompetansebevis i henhold til ADR-grunnopplæring.

Det er tilstrekkelig med praksis i enten bare buss eller bare godstransport, eller en kombinasjon. Gjennomført yrkessjåførkurs vil gi fratrekk på 6 måneder fra praksistid.

Kopi av sertifikatet ditt må legges ved som vedlegg ved oppmeldingen til fagprøven.

 

Krav til praksis i Logistikkfaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i logistikkfaget.

I tillegg til krav om sentralt gitt eksamen (LOG3103) og praksis etter praksiskandidatordningen, er det krav om følgende bevis før du kan melde deg opp til fagprøve i logistikkfaget:

 • Du må ha bestått sertifisert opplæring for truck klasse T1, T2 og T4.
Tilleggskrav i kran- og løfteoperasjonsfaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i kran- og løfteoperasjonsfaget.

I tillegg til krav om sentralt gitt eksamen (KLO3103) og praksis etter praksiskandidatordningen er det krav om følgende bevis før du kan melde deg opp til fagprøve i kran- og løfteoperasjonsfaget:

 • Du må dokumentere bestått opplæring på mobilkran og en annen hovedkran og for truck klasse T4, og lastebilkran, fastmontert hydraulisk kran og bro- og traverskran i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser om arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.
Krav til teori og eksamen

Før du kan melde deg opp til fagprøven må du ha bestått en fem timers skriftlig eksamen i faget ditt. Denne eksamenen tar du som privatist.

Oppmeldingen til privatisteksamen er åpen to ganger i året:

 • Våreksamen: 15. januar til 01. februar
 • Høsteksamen: 01. til 15. september

Her melder du deg opp til eksamen

Når du melder deg opp må du velge fagkoden i lærefaget ditt. Finn fagkoden din hos Utdanningsdirektoratet.

Du finner også eksempler på eksamensoppgaver hos Utdanningsdirektoratet. For enkelte oppgaver kreves det et passord for å åpne. Passordet er Eksamen.

Unntak fra krav om eksamen

Hvis du som lærling har vært oppe til fag- eller svenneprøven og strøket, trenger du ikke ta den obligatoriske teorieksamen for praksiskandidater. Det samme gjelder for deg som har bestått alle fellesfag, programfag og fullført læretiden uten å ha vært oppe til fagprøve. NB! Dette gjelder kun for deg som har vært lærling i det samme faget du søker fag- eller svennebrev i.

Særskilte fag som krever to teorieksamener

 

Fag                                              Eksamenskode

Elektriker                                       ELE3003, ELE 3002

Energimontør                                EMO3003, EMO3002

Energioperatør                              EOP3003, EOP3002

Heismontør                                   HEI3003, HEI3002

Signalmontør                                SIG3003, SIG3002

Telekommunikasjonsmontør       TEL3002, TEL3002

Dataelektroniker                           DAT4003, DAT4002

Automatiker                                  AUT4003, AUT4002

Anleggsmaskinmekaniker          AMM3003, AMM3002   

Børsemaker                                  BMF3003, BMF3002

 

Eksamensgebyr for teorieksamen

For at oppmeldingen skal være gyldig, må du beale et eksamensgebyr for teorieksamen. Les mer om eksamen og oppmelding på eksamenskontorets nettsider.

Fag- svenneprøven

Når du har fått dokumentasjon på praksisen din og bestått skriftlig eksamen, kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøve. Det mest vanlige er at praksiskandidatene avlegger prøven på arbeidsstedet sitt.

Meld deg opp: Skjema for oppmelding til fagprøve- og svenneprøve for praksiskandidater

Attestene på arbeidspraksisen og dokumentasjon på at du har bestått skriftlig eksamen må du sende med som vedlegg til den elektroniske søknaden.

En fag-/svenneprøve består av fire deler:

 • planlegging av prøvearbeidet
 • gjennomføring av prøvearbeidet
 • egenevaluering
 • dokumentasjon

Dersom du ikke består prøven, må det gå minimum 6 måneder før du kan gå opp til ny prøve.

Trenger du tilrettelegging på fag- svenneprøven? Da kan du søke om særskilt tilrettelegging på fag- eller svenneprøve ved å fylle ut dette skjemaet og laste opp dokumentasjon som bekrefter ditt behov. 

Les mer om fag-/ svenneprøven her

Prøveavgift fag- og svenneprøven

For å avlegge fag- eller svenneprøven, må du betale en prøveavgift. Prøveavgiften må betales på forhånd og samtidig som du fyller ut oppmeldingsskjemaet.

Første gang du melder deg opp til en fag- eller svenneprøve koster det 1.037,- kroner.
Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, koster det 2.080,- kroner for 2. gangs prøve.

Prøveavgiften vil ikke bli tilbakebetalt selv om oppmeldingen ikke godkjennes, eller fag- eller svenneprøven ikke avlegges. Prøveavgiften er gyldig i 1 år.

Spesielt for Helsearbeiderfaget

Er du praksiskandidat i Helsearbeiderfaget og skal avlegge fagprøven på en prøvestasjon?

 • 1. gangs avleggelse av fag-/ svenneprøve for Helsefagarbeider kr. 2.200,- på prøvestasjon
 • 2. og 3. gangs avleggelse av fag-/ svenneprøve for Helsefagarbeider kr. 3.300,- på prøvestasjon

 

Klageadgang

Den som ikke har bestått en fag-/ svenneprøve har rett til å klage på prøvenemndas avgjørelse. Du kan klage på faglig grunnlag eller formelle feil. Du kan imidlertid ikke klage på en bestått prøve, selv om du er uenig i vurderingen.

Ønsker du flere opplysninger, en veiledning om klageadgang og/eller hjelp til å utforme klagen må du ta kontakt med fagrådgiver i faget

For å fremsette klage, fyll ut vårt digitale skjema Klage på fag-/ svenne eller kompetanseprøve 

Du kan lese mer om klage i Forskrift til opplæringsloven kap. 5 Klage på vurdering 

 

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring og er en ordning for voksne som allerede er i et arbeidsforhold. Voksne får en mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av en allsidig praksis og/eller realkompetansevurdering, i kombinasjon med veiledet praksis og opplæring i vanlig arbeid. Dette er et målrettet opplæringstilbud for å sikre at så mange som mulig kan få fagbrev. Det er ingen aldersbegrensning, personer under 25 år kan også inngå kontrakt om fagbrev på jobb.

Vestfold fylkeskommune tilbyr fagbrev på jobb-kontrakt til kvalifiserte søkere med 1-3 års relevant praksis i henhold til læreplanen i faget. Ordningen er kandidater som ikke oppfyller dokumentasjonskravet som praksiskandidat og for søkere som har folkeregistrert bostedsadresse i Vestfold og Telemark fylkeskommune. For kandidater med mer enn 4 års praksis vil det å være praksiskandidat være den raskeste veien til et fagbrev. 

Krav for ordningen

Dette er en ordning for voksne uten formell kompetanse innen det aktuelle fagfeltet, som er i et arbeidsforhold og som ønsker fagbrev.

 • Bedriften må være godkjent lærebedrift før fagbrev på jobb-kontrakt kan tegnes
 • Søkeren må ha ansettelseskontrakt i bedriften og ha vært ansatt i bedriften i minst ett år hvis de skal tegne fagbrev på jobb-kontrakt. Det vil si 12 måneder i 60% stilling eller mer
 • Søkere må ha minmum 12 måneder relevant erfaring. Har søker mer enn 3 års relevant erfaring viser fylkeskommunen til ordningen praksiskandidat
 • Opplæring som gir godskriving er den samme som for praksiskandidatordningen
 • Før kontrakten opprettes sjekkes kompetansen din knyttet til vg3-læreplanen i faget. Denne danner grunnlaget for vurdering av behovet for restopplæring og lengden på læretiden
 • Fagbrev på jobb-kontrakt tegnes på 12-36 måneder, avhengig av restopplæringsbehovet til den enkelte søker.  Se lenke til læreplaner
 • Du må avlegge eksamen på vg3-nivå før du kan melde det opp til fagprøven. I noen fag er det flere eksamener. Du skal melde deg opp til den skriftlige eksamen i lærefaget ditt. Det gjør du på Privatistportalen. Mer informasjon om eksamen og eksamen som privatist
Slik søker du

Bedriften skal bruke skjemaet på denne siden for å søke om kontrakt for fagbrev på jobb.

Det er flere vedlegg som skal lastes opp i skjemaet. Det er viktig at dere sender med søknaden. 

Søknadsskjema og attester sendes til:

Vestfold fylkeskommune

postboks 1213 Trudvang

3105 Tønsberg

Eller så benytter du sikker digital post

 

Tilskuddet som ytes til lærebedrift for å gi veiledet opplæring er Basis II. Du kan lese mer om de ulike tilskuddsordningene  på udir.no

Mer om den nasjonale ordningen på Udir.no

Andre voksenopplæringstilbud

Les mer emnet her Opplæring for voksne

Lov og forskrift

Opplæringsloven §3-5 og forskrift til opplæringsloven gir deg mulighet for å avlegge fag- eller svenneprøve i faget.

Ordningene praksiskandidat og fagbrev på jobb gjelder ikke for helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. Dette er fag som fullføres i skole.

Kurs

Eksamensforberedende kurs

Her er lenken til en rekke gratis Kurs Bransjeprogram - utdanning for arbeidslivet / Utdanning.no

 

Utdeling av fag-/ svennebrev

Utdeling av fag- /svennebrev

Neste utdeling av fag-, svenne- og kompetansebrev i Vestfold blir arrangert i mars/april 2025. Info om tid og sted vil bli lagt ut i god tid før utdelingen finner sted.

 

Kandidater som har bestått fag-, svenne- eller kompetanseprøve i løpet av 2024 vil få invitasjon til utdelingen.

 

Påbygg generell studiekompetanse

Påbygg til generell studiekompetanse

Voksenopplæringen tilbys fra høsten påbygg til generell studiekompetanse etter bestått fagbrev. Dette tilbudet gir økte muligheter for å fortsette i jobb samtidig som man tar påbygging til generell studiekompetanse.

Tilbudet vil bli gitt ved Kompetansebyggeren i Tønsberg. De som ønsker dette tilbudet, søker via Vigo.no under lenken "Voksne som søker videregående opplæring eller realkompetansevurdering"

Ta kontakt med Voksenopplæringen om du har spørsmål.

Har du spørsmål?

Kontakt fag- og yrkesopplæring

Sentralbord
33 34 40 00

Ansatte i seksjonen

E-post:
fagopplaring@vestfoldfylke.no 

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00

 

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 08.02.2024 kl.18:25