Tilrettelegging av opplæringen

Alle elever har rett til tilrettelagt opplæring. Noen elever trenger at tilretteleggingene skjer på tvers av fag/klasserom. Noen elever har rett til særskilte tilrettelegginger som medfører fatting av enkeltvedtak. Alle elever skal oppleve at skolen ivaretar deres behov. Elevene skal møte det samme systematiske arbeidet rundt tilrettelegginger, uavhengig av hvilken skole de er elev ved.

Tilrettelegging

Tilrettelegging av opplæring skal i all hovedsak skje innenfor det ordinære opplæringstilbudet, og den enkelte skole har ulike tilretteleggingstiltak. Tilrettelegging kan for eksempel være at læreren nivådifferensierer opplæringa, at klassen styrkes med ekstra lærer i enkeltfag, at elever får tilbud om intensive kurs i enkelttema, eller at klassen deles i mindre grupper i enkelttema.

Hva skjer hvis tiltakene ikke fungerer?

Når tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for at du som elev får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal du henvises til pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten). PP-tjenesten foretar en sakkyndig vurdering av ditt behov, og skolen iverksetter deretter spesialpedagogiske tiltak når dette er nødvendig. Elever som skal ha vurdering med karakter i et fag må vurderes i forhold til fagets totale læreplan.

Spesialundervisning

Du har rett til spesialundervisning hvis du ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Det må dokumenteres med en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

Hva er spesialundervisning?

Spesialundervisning kan gjelde i ett eller flere enkeltfag, men det kan også gjelde hele opplæringa. Spesialundervisning kan gis på flere måter, f.eks. ved:

  • at du har andre opplæringsmål enn den ordinære læreplanen
  • at en lærer eller assistent følger deg særskilt i klassen
  • at opplæringa organiseres på en annen måte enn i ordinær klasse
  • at du får særskilt tilpasset utstyr

På bakgrunn av den sakkyndige vurderinga fatter skolen et enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette enkeltvedtaket skal si noe om innhold, omfang og organisering av spesialundervisninga.

Spesialundervisning skal være tilpasset den enkeltes behov og kan være midlertidig. En eventuell overgang til ordinær opplæring skal sikres gjennom tett samarbeid mellom deg som elev og undervisningspersonalet.

Dersom det fattes et enkeltvedtak om spesialundervisning, plikter skolen også å lage en individuell opplæringsplan (IOP) for hvordan spesialundervisninga skal gjennomføres.

Særskilt språkopplæring

Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt språkopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Les mer om minoritetsspråklige elever

Utvidet opplæringstid

Elever som har rett til spesialundervisning, særskilt språkopplæring, opplæring på tegnspråk eller i punktskrift kan ha rett til inntil to år forlenget opplæringsløp. Retten gjelder fulltidselever som har behov for mer tid i videregående opplæring for å nå sine opplæringsmål. Link til søknadsskjema om utvidet opplæringstid

Opplæring på deltid

Elever som har behov, kan søke om å endre status fra fulltidselev til deltidselev. 

Søknad om status som deltidselev er omtalt i Forskrift til opplæringslova §6-5:

[...]Fylkeskommunen avgjer om søknaden frå ein fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilgast. Søknaden frå ein elev som er teken inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort, kan berre bli innvilga når det ligg føre tungtvegande grunnar. [...]

For elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune er det krav om at søknaden er gjort i samråd med rådgiver ved skolen. Detaljert framdriftsplan for ditt utdanningsløp i videregående skole skal legges ved.

Du søker om å være deltidselev ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Alternative opplæringsarenaer

Alternative opplæringsarenaer defineres som arenaer for elever i videregående som ikke er i stand til å benytte seg av skolen som arena for sin opplæring.

NB. Dette er ikke et søkbart skoletilbud, men en tilrettelegging for elever som allerede er i videregående opplæring.

Ta kontakt med rådgiver på skolen din for mer informasjon og hjelp til å melde om behov for alternativ opplæringsarena.

De to store alternative opplæringsarenaene i VTFK er:

Tilrettelagt transport

TT-ordningen er et transporttilbud til personer som på grunn av sterk og varig forflytningshemming- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte ordinær kollektivtransport.

Informasjon om TT-ordningen og om hvordan du søker finner du her
www.vtfk.no/tt-ordning

Fritak

I videregående opplæring kan en ikke ha fritak for vurdering i enkeltfag og fremdeles få vitnemål, slik det er i grunnskolen, med noen unntak:  

  • du kan ha rett til fritak fra vurdering med karakter i sidemål
  • du kan ha rett til fritak fra opplæring i sidemål
  • du kan ha rett til fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving
  • du kan ha rett til fritak fra opplæring i kroppsøving
  • du kan ha rett til fritak fra vurdering med karakter i andre fremmedspråk

Dersom du har spørsmål til disse fritakene, ta kontakt med skolen din. Du kan også finne informasjon om hvordan du søker fritak på skolenes oversikt over søknadsskjemaer for elever.

De fleste fritakene søker du nå om i Visma InSchool.

Du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget. Du kan søke om fritak fra/for:

Vurdering med karakter i kroppsøving

"Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får ikkje kan vurderast med karakter" (Forskrift til opplæringslova § 3-20).

For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Dokumentasjonen skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog eller PPT.

Informasjonsskriv til sakkyndig
Skal du søke om fritak for vurdering med karakter, kan det være nyttig å laste ned informasjonsskriv og ta med til legen, slik at dokumentasjonen gir de svarene skolen din trenger for å fatte vedtakInformasjonsskriv til sakkyndig

Opplæring i kroppsøving

Du kan få fritak fra hele faget kroppsøving, dersom du kan dokumentere at opplæring i kroppsøving er til skade for deg og at det ikke er mulig å gjøre tilrettelegger (Forskrift til opplæringslova § 1-12).

For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege eller legespesialist.

Informasjonsskriv til sakkyndig
Skal du søke om fritak for opplæring i kroppsøving, kan det være nyttig å laste ned informasjonsskriv og ta med til legen, slik at dokumentasjonen gir de svarene skolen din trenger for å fatte vedtak: Informasjonsskriv til sakkyndig

Vurdering med karakter i skriftlig sidemål

For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Ett av kravene må være oppfylt for å få fritak fra vurdering med karakter (Forskrift til opplæringslova § 3-19)

Vurdering med karakter i skriftlig sidemål på grunn av spesialundervisning

Elever på Vg3 SF eller Vg3/Vg4 påbygg som har spesialundervisning kan søke om fritak for vurdering med karakter i sidemål. Dette gjelder uavhengig av hvilket fag eleven har spesialundervisning i (Forskrift til opplæringsloven § 3-17).

Opplæring i fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål

I videregående opplæring kan du ha rett til fritak fra opplæring i fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget. Vi anbefaler at du sender inn denne søknaden sammen med rådgiver på skolen din slik at du får korrekt informasjon om valg av språknivå.

Dersom søknaden din innvilges, har du selv ansvar for å melde deg opp til privatisteksamen i morsmålet ditt, både skriftlig og muntlig. Dette må du gjøre i løpet av videregående opplæring, men privatisteksamen må avlegges på høsten. Dette tilbudet gis kun én gang.

Dersom du velger å avlegge privatisteksamen i morsmål på våren, vil du anses som ordinær privatist og ikke få ettergitt betalingsavgift.

Hvordan melder du deg opp til privatisteksamen?

Oppmelding til privatisteksamen gjør du i Privatisportalen.

Frist for oppmelding er 15. september for høsteksamen.

Du skal ikke betale eksamensavgiften dersom du har gjort avtale med skolen din. Gå ut av programmet når du kommer til betalingsbildet i Privatistportalen.

Eksamenskontoret vil ettergi eksamensavgiften for elever som har avtale med skolen sin. 

Slik søker du

Klikk her for å søke om fritak fra opplæring i fremmedspråk

Tidligere beståtte fag

For å få fritak må du ha bestått faget (Forskrift til opplæringslova § 1-16, §§ 3-17 og 3-17 a.)

Hvis faget er tatt ved privatskole eller utenfor Vestfold og Telemark, må kompetansebevis med signatur og stempel legges ved søknaden

Tilrettelegging ved eksamen

Les mer om tilrettelegging ved eksamen

Publisert: 25.08.2021 Oppdatert: 07.09.2023 kl.12:59