no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67362

Anbefaler tunnel fra Kaldnes til Korten

Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen får presentert anbefalingen til ny fastlandsforbindelse.

Publisert:

22.03.2018

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:10

Administrativ styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten. Denne fastlandsforbindelsen vurderes som det beste alternativet samlet sett.

Den administrative styringsgruppen la i dag fram anbefalingen på et møte i overordnet styringsgruppe. Etter en samlet vurdering anbefaler gruppen at ny fastlandsforbindelse planlegges etter alternativ 16730, med undersjøisk tunnel fra Kaldnes til Korten.

- En tunnel har samlet sett best måloppnåelse, og gir de beste lokale og regionale virkningene med hensyn til konkurransekraft og by- og arealutvikling. Den undersjøiske tunnelen gir også minst negativ belastning for nærmiljøet, sier Øyvind Sørensen, leder for administrativ styringsgruppe og fylkesrådmann i Vestfold.

I administrativ styringsgruppe sitter rådmennene hos fylkeskommunen og kommunene Færder og Tønsberg, i tillegg til sentrale fagpersoner og representanter fra LO og NHO.

Konsekvensutredning og høring

Bypakke Tønsberg-regionen utreder og planlegger en ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, og byggestart er planlagt ved årsskiftet 2020/2021

Prosjektet er nå i kommunedelplanfasen. Konsekvensene av å bygge en hengebro fra Ramberg til Smørberg eller en tunnel fra Kaldnes til Korten er vurdert etter ikke-prissatte og prissatte konsekvenser, trafikale virkninger, lokale og regionale virkninger, risiko og sårbarhet, kostnader og andre konsekvenser. 

Alternativene har vært på høring og det har kommet inn over 400 høringsinnspill. Anbefalingen om å bygge en undersjøisk tunnel er basert på måloppnåelse, konsekvensutredningen og høringsinnspill.

Måloppnåelse står sentralt

Målet med Bypakke Tønsberg-regionen er å lage et transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt. Det er lagt stor vekt på måloppnåelse når administrativ styringsgruppe har anbefalt tunnel fremfor hengebro.

- Begge alternativene har god måloppnåelse. Samlet sett vurderer vi likevel at en undersjøisk tunnel best når målene om en miljøvennlig og effektiv løsning. Dette skal gi grunnlag for å styrke konkurransekraften til regionen og Tønsberg som regionsentrum. Både bro og tunnel gir en samfunnssikker fastlandsforbindelse, så der er løsningene relativt like, sier Sørensen.

En statlig konseptvalgutredning (KVU) er utgangspunktet for bypakken. Utredningen peker på at det nye transportsystemet i Tønsberg-regionen må løse to behov: det ene er en samfunnssikker og robust fastlandsforbindelse og det andre er å sette regionen i stand til å håndtere trafikkøkningen fra en forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte.

Anbefalingen i sin helhet

Anbefalingen til administrativ styringsgruppe er beskrevet i et politisk saksfremlegg. I dokumentet ligger det utfyllende informasjon om vurderingene som er gjort. Sammendraget oppsummerer det viktigste, og dette er noen av punktene som blir trukket frem:

  • Etter en samlet vurdering anbefales at ny fastlandsforbindelse planlegges etter alternativ 16730 med undersjøisk tunnel til Korten.
  • Det er lagt avgjørende vekt på at dette alternativet gir best måloppnåelse, og at risikoen for konsekvenser for helheten i bypakka ved kostnadsoverskridelser kan håndteres.
  • Alternativet gir de beste trafikale virkningene og legger best til rette for kollektivtransport.
  • Alternativet treffer best på reisemål, da en stor andel av trafikken fra Nøtterøy og Tjøme skal til Tønsberg.
  • Konsekvensutredningen viser at alternativ 16730 gir størst positiv effekt på regional konkurranseevne og for næringslivet gjennom regionforstørring, er mest gunstig for dagens pendlingsmønster og for en bærekraftig og attraktiv by- og arealutvikling, da spesielt i forhold til å begrense byspredning.

Politisk behandling denne våren

Det er politikerne i Tønsberg kommune, Færder kommune og Vestfold fylkeskommune som vedtar om de følger den faglige anbefalingen eller heller velger å gå videre med bruløsningen.

- Det er gjort en svært grundig jobb med å vurdere de to alternativene. Nå skal vi sette oss godt inn i anbefalingen, før vi møtes igjen i overordnet styringsgruppe om tre uker. Da skal vi diskutere saken grundig, før vi sender den til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen, sier Rune Hogsnes (H), leder av overordnet styringsgruppe og fylkesordfører i Vestfold.

Det neste møtet i overordnet styringsgruppe, som består av politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen og sentrale fagpersoner, er tirsdag 10. april.

Endelig valg av løsning for ny fastlandsforbindelse skjer i kommunestyret i Færder, bystyret i Tønsberg og Vestfold fylkesting i flere møter i løpet av mai.

Administrativ styringsgruppes innstilling:

  • Alternativ 16 730: undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten legges til grunn for videre planlegging av ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune til fastlandet.
  • Ny fastlandsforbindelse planlegges med 4 felt og trafikkregulerende tiltak for å begrense vegkapasitet for personbil og stimulere til kollektivtrafikk, sykkel og gange. Type tiltak avklares i neste planfase. Tverrforbindelsen fra Smidsrødveien langs Bekkeveien planlegges med 2 felt.
  • Fv. 300 Semslinna planlegges utvidet til fire felt fra Kjellekrysset frem til E18 Sambruksfelt/kollektivprioritering på strekningen vurderes i det videre arbeidet.
  • Regulering etter plan- og bygningsloven av ny fastlandsforbindelse og utvidelse av Fv. 300 frem til E18 igangsettes straks kommunedelplanen for fastlandsforbindelsen er formelt vedtatt av planmyndighetene. Regulering fra Kjellekrysset frem til E18 forutsetter konsekvensutredning.
  • For neste planfase og ved utarbeidelse av bompengeproposisjon skal helheten og tidligere vedtatt innhold i Bypakke Tønsberg-regionen opprettholdes med blant annet en andel til gående, syklende og kollektiv minst på samme nivå som det er lagt til grunn i KVU.

Her kan du lese hele saksfremlegget med anbefalingen.