no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69659

Bakgrunn

Slottsfjellet i Tønsberg sett fra Tønsbergfjorden mot Nordbyen
Slottsfjellet i Tønsberg sett fra Tønsbergfjorden mot Nordbyen

Publisert:

01.01.2000

Oppdatert:

04.06.2024 kl.14:09

Det er en statlig utredning av transportsystemet i Tønsberg-regionen, lokalpolitiske vedtak og føringer fra Samferdselsdepartementet som danner grunnlaget for Bypakke Tønsberg-regionen

Konseptvalgutredning

På initiativ fra Vestfold fylkeskommune ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om å lage en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen i 2009.

Konseptvalgutredning er en faglig utredning for offentlige prosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner. Hensikten med utredningen er å vurdere alternative måter å løse behov på.

Konseptvalgutredningen skulle avklare prinsipielle løsninger og munne ut i en anbefalt løsning for:

  • Kollektivtrafikk, sykling og gåing i byområdet
  • Ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet
  • Trafikk til og fra byområdet østover over Presterød-området

Den ble utarbeidet av Statens vegvesen Region sør, i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner. Konseptvalgutredningen ble ferdigstilt i november 2013.

Ekstern kvalitetssikring av KVU (KS1)

Konseptvalgutredninger skal kvalitetssikres for Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet ved hjelp av eksterne konsulenter (KS1). Kvalitetssikring er gjennomført av Metier og Møre forskning. Rapporten ble levert til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet 24. november 2014.

Sentrale politiske vedtak

Det er gjort flere vedtak i fylkeskommunen og de fire kommunene som legger føringer for Bypakke Tønsberg-regionen. Det er særlig tre saker som er sentrale, der det er gjort likelydende vedtak hos alle samarbeidspartnerne:

Høringsuttalelse til «Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen» som ble behandlet i fylkeskommunen og kommuner (mars/april 2014)

Organisering av Bypakke Tønsberg-regionen (mars/april 2014)

Utvidelse av den politiske styringsgruppen, som sikrer at hver kommune er representert med en politisk bredde. Dette vedtaket sikrer økt robusthet over flere valgperioder.

Føringer fra Samferdselsdepartementet
Politiske vedtak
  • Høring: KVU for helhetlig transportløsning i Tønsberg-regionen
  • Organisering av bypakke Tønsberg-regionen
  • Interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Organisering styringsgruppe.
Sentrale dokumenter