no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67414

Fylkestinget går for bru

Fastlandsforbindelsen avgjøres i fylkestinget der det ble avstemming om bru eller tunnel fra Tønsberg til Nøtterøy

Publisert:

31.05.2018

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:08

Det sto mellom tunnel og bru da fylkestinget møttes til ekstraordinært møte i kveld.

Fylkestinget vedtok bruløsning fra Ramberg til Smørberg med 22 mot 17 stemmer.

Fylkestinget velger en annen løsning enn Færder kommunestyre og Tønsberg bystyre, som begge har flertall for senketunnel fra Kaldnes på Nøtterøy til Korten i Tønsberg.

Valg av løsning for ny fastlandsforbindelse forutsetter enighet mellom de tre partene i Bypakke Tønsberg-regionen. Nå har saken vært til politisk behandling i de tre folkevalgte organene, og det er ikke gjort likelydende vedtak.

- Fylkestinget har fattet sitt vedtak. Jeg kommer til å ta kontakt med kommunene, slik at vi fort kan få til et møte i overordnet styringsgruppe. Jeg vil jobbe hardt for at vi ikke får noe forsinkelse i prosessen – det er noe vi må gjøre sammen med reguleringsmyndighetene som er kommunene, sa fylkesordfører Rune Hogsnes etter møtet.

Administrativ styringsgruppe har tidligere anbefalt tunnel fordi den samlet sett fra faglig hold har best måloppnåelse, gir de beste lokale og regionale virkningene med hensyn til konkurransekraft og by- og arealutvikling, og minst negativ belastning for nærmiljøet. 

Vedtak i saken:

  1. Alternativ 11500: hengebru til Smørberg legges til grunn for videre planlegging av ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune til fastlandet.
  2. Ny fastlandsforbindelse planlegges med 4 felt og trafikkregulerende tiltak for å begrense vegkapasitet for personbil og stimulere til kollektivtrafikk, sykkel og gange. Type tiltak avklares i neste planfase. Tverrforbindelsen fra Smidsrødveien langs Bekkeveien planlegges med 2 felt.
  3. Fv. 300 Semslinja planlegges utvidet til fire felt fra Kjellekrysset frem til E18 Sambruksfelt/kollektivprioritering på strekningen vurderes i det videre arbeidet.
  4. Regulering etter plan- og bygningsloven av ny fastlandsforbindelse og utvidelse av Fv. 300 frem til E18 igangsettes straks kommunedelplanen for fastlandsforbindelsen er formelt vedtatt av planmyndighetene. Regulering fra Kjellekrysset frem til E18 forutsetter konsekvensutredning.
  5. For neste planfase og ved utarbeidelse av bompengeproposisjon skal helheten og tidligere vedtatt innhold i Bypakke Tønsberg-regionen opprettholdes med blant annet en andel til gående, syklende og kollektiv minst på samme nivå som det er lagt til grunn i KVU.
  6. Det arbeides videre med 20 års nedbetalingstid og markedsrente som grunnlag for å fastsette bomavgiften.
  7. Vestfold fylkeskommune delfinansierer ikke ny fastlandsforbindelse med midler fra årlig investeringsbudsjett til fylkesveiene.
  8. Tønsberg og Færder kommuner anmodes så raskt som mulig om å bekrefte at kommunedelplan med valgte alternativ igangsettes.
  9. Når godkjent kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse foreligger, gjennomfører fylkeskommunen prosjektet.