no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
70373

KS2 prosessen er i gang

Illustrasjon av Ramdal-området sett mot vest med den nye brua over Vestfjorden, som er en del av ny fastlandsforbindelse. Skisse med dronefoto og 3d-modell fra Bypakke Tønsberg-regionen.
Illustrasjonen viser en tenkt veiløsning på Ramberg med rundkjøring og bru over til Smørberg/Vear. Foto: Freddy Samson Fagerheim, montasje: Hans Christian Haraldsen Moen/Bypakke Tønsberg-regionen

Publisert:

11.06.2024

Oppdatert:

12.06.2024 kl.09:34

I begynnelsen av mai ble dokumentene til kvalitetssikring (KS2) oversendt, og konsulentene som skal kjøre prosessen er i gang med arbeidet. Dersom alt går etter tidsplanen, kan Stortinget behandle bypakka til våren.

30. april 2014 vedtok Vestfold fylkeskommunen og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke å etablere fellesprosjektet Bypakke Tønsberg-regionen. Det var nok en milepæl da KS2-dokumentene ble sendt over til sentrale myndigheter. Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har avklart hvilke konsulenter som skal kvalitetssikre Bypakke Tønsberg-regionen. De er EY og WSP. Konsulentene som skal kjøre KS2-prosessen er uavhengige og engasjert via finansdepartementets rammeavtale. Administrasjonen i bypakka hadde et oppstartsmøte med departementene og konsulentene 23. mai i år.

I møtet orienterte vi om prosjektet og svarte på spørsmål. Nå venter vi på en framdriftsplan fra KS2-konsulentene, forteller prosjektsjef Nina Knutsen. Foreløpige antydninger er at vi kanskje kan forvente at KS2 foreligger i løpet av oktober. Dersom denne framdriften holder, vil det mest sannsynlig bli klart for stortingsbehandling våren 2025. 

Her kan du lese mer om hva KS2 er.

Forskuttering 

Som bypakka har orientert om tidligere, har Vestfold fylkeskommune bevilget inntil 60 millioner kroner til forskuttering av grunnerverv. Les mer om det i denne saken.

Før bypakka kan begynne å bruke av disse midlene, må det godkjennes av Samferdselsdepartementet. Søknad om bruk av midlene er oversendt Vegdirektoratet, som sender sin anbefaling til Samferdselsdepartementet. Vegdirektoratet hadde ingen innvendinger på søknaden som nå er til behandling hos Samferdselsdepartementet. Prosjektet håper at søknaden vil behandles før sommeren. 

Stor interesse for grunneiermøter 

Prosjektet er snart i mål med én til én-møter med direkte berørte grunneiere. Det gikk ut invitasjon til alle private grunneiere som er direkte berørt, med tilbud om å møte oss for å få informasjon. Interessen har vært stor og mange har benyttet seg av tilbudet. Disse møtene var altså kun et tilbud om informasjon og ikke en del av selve grunnervervsprosessen. Den starter senere. Når det ordinære grunnervervet kan starte er altså litt usikkert, men når den tid kommer, blir alle grunneiere kontakt i tur og orden. Det er viktig å bemerke at fylkeskommunen IKKE har inngått avtaler med advokatselskaper eller juridiske rådgivere om å representere bypakka. Har du som grunneier spørsmål om grunnerverv, juridisk bistand, eller andre spørsmål i forbindelse med prosjektet er det bare å ta kontakt.  

Regulering av fv. 300 Semslinna og fv. 303 Hogsnesbakken 

Planinitiativ for Semslinna og Hogsnesbakken ble behandlet som en orienteringssak i Tønsberg kommune 31. mai. Nå jobbes det mot utsending av varsel om oppstart av regulering. I varslingsperioden vil det bli invitert til informasjonsmøte for naboer og publikum. Datoer for høringsfrist og møte er ennå ikke satt. Årsaken til at fastlandsforbindelsen er først i køen og har kommet lengst i prosessen, er fordi det tar lengre tid å både bygge og regulere den delen av prosjektet. Målet er at ny fastlandsforbindelse og Semslinna skal stå ferdig samtidig.

Så snart det kommer mer informasjon om fremdriften i bypakka vil dette bli orientert om her på prosjektets hjemmesider.