no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69515
Avisklipp om nytt veisystem i Tønsberg i Tønsbergs Blad 1999
Et nytt veisystem i Tønsberg-regionen har vært diskutert i mange år. Her et utklipp fra Tønsbergs Blad i 1999 da avisen skrev en reportasje om et av de mange forsøkene på å etablere en veipakke og ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.
Foto: Faksimile av Tønsbergs Blad

Over 40 år siden de første planene

De første forsøkene på å få et nytt veisystem i Tønsberg-regionen startet på 1980-tallet. Her kan du se historien så langt og ikke minst veien videre.

Tidslinjen finner du nederst i artikkelen.

Gjennom 80-tallet jobbes det fram en transportplan for Tønsberg. Statens vegvesen utarbeider planer for ny bru til Nøtterøy, og en avlastende ringvei finansiert med bompenger formes. Men ikke før på 90-tallet vedtas planen – så blir den skrinlagt.
Dette er på mange måter veihistorien i Tønsberg og på Nøtterøy i et nøtteskall.
 

Tønsbergpakken

På slutten av 90-tallet blir det igjen tatt politisk initiativ til nye veiløsninger. Den såkalte Tønsbergpakken planlegges og jobbes frem på begynnelsen av 2000-tallet. Tønsbergpakken havner også delvis i skuffen. Det vil si, halve Tønsbergpakken blir bygget: Frodeåstunnelen og Kilen, men ny Fastlandsforbindelse stoppes etter en folkeavstemming i Tønsberg og Nøtterøy juni 2005.
 

Bypakke Tønsberg-regionen

Årene går og igjen kommer planene om en ny transportløsning for Tønsberg-regionen opp på bordet. I 2010 gjennomføres konseptvalgutredning (KVU) for en mulig veiløsning. Prosessen ender opp i Bypakke-Tønsberg-regionen som etableres etter kommunale og fylkeskommunale vedtak våren 2014.
 
 

Veien mot Bypakke Tønsberg-regionen - en tidslinje

1980-årene - en av de første veiplanene

tb 1988 2023-05-16T0846_NB_generated_2x.jpg

I 1980-årene jobbes det frem en transportplan for Tønsberg-området. (Klipp fra Tønsbergs Blad april 1988)

1991 - transportplan vedtas

TB avsiklipp 06071991-2023-07-04T1129_NB_generated_2_2x.jpg

En transportplan for Tønsberg-distriktet blir vedtatt i 1991. Planen inneholder flere forslag til fastlandsforbindelse, men blir ikke gjennomført.

– … det er behov for nytt hovedveinett og planforslaget anbefaler ringvei gjennom tunnel fra Kjelle til Slagendalen og en tunnel/kulvert fra Svømmehallen mot Kjelle. I disse prosjektene inngår også en Presterødtunnel, ny Kanalbro, veiløsning på Teie og diverse utbedringer av hovedveinettet, skriver Tønsbergs Blad i juli (1991).

2000-tallet - store transportplaner vedtas

TB 1999 - 2002 klipp.jpg

På slutten av 1990-tallet blir det tatt nye initiativ til transportløsninger. Høsten 2000 fattes lokale vedtak om å gjennomføre Tønsbergpakken fase 1 med bompengefinansiering.

2003 - Tønsbergpakken fase 1

Stortinget vedtar stortingsproposisjon for Tønsbergpakken fase 1 i januar.

2004 - Tønsbergpakken fase 2

Konsekvensutredning for Tønsbergpakken fase 2 blir ferdigstilt i oktober 2004.

2005 - Folkeavstemming

TB 2005 Tønsbergpakken og folkeavstemming.jpg

Folkeavstemming i juni 2005. Resultat: Nei til til fase 2 av Tønsbergpakken. Frodeåsen-tunnelen og nytt veisystem på Kilen bygges.

2010-2013 KVU gjennomføres

Konseptvalgutredning (KVU) for bypakke Tønsberg-regionen gjennomføres. KVU for Tønsberg blir omtalt i Nasjonal Transportplan (NTP). Hva er konseptvalgutredning (KVU)?: «(Prosjektets) konseptfase skal munne ut i en konseptvalgutredning (KVU). KVU-en skal beskrive problemet som tiltaket skal løse, hvilke fremtidige behov samfunnet vil ha og hvilke mål som skal oppnås med å gjennomføre tiltak. Minst tre forskjellige tiltak (…) skal vurderes og sammenlignes gjennom en samfunnsøkonomisk analyse». Det var denne prosessen som ble startet i 2010. 
Les mer om KVU, NTP og bakgrunnen for Bypakke Tønsberg-regionen.

2014 - Konseptutvalgutredning ferdig - Bypakka i gang

Bypakke Tønsberg-regionen etableres. På initiativ fra Vestfold fylkeskommune ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om å lage en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen i 2009. Den ble utarbeidet av Statens vegvesen Region sør, i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner. Konseptvalgutredningen ble ferdigstilt i november 2013. I april 2014 etableres fellesprosjektet, Bypakke Tønsberg-regionen, av kommunene og fylkeskommunen.

2015 - Samferdselsdepartmentet går videre

Samferdselsdepartementet beslutter konseptutvalg for videre planlegging i oktober 2015. Planlegging av de ulike bypakkeprosjektene startes.

2017 - Gatebruksplan for Tønsberg vedtas

Bypakke Tønsberg-regionen har nådd en viktig milepæl da gatebruksplanen i Tønsberg sendes ut på høring fra Tønsberg bystyre 18. mai. Gatebruksplanen er det første planarbeidet som blir ferdigstilt i bypakka. Les mer gatebruksplanen for Tønsberg.

2018 - Kommundelplan

Arbeidet med interkommunal kommunedelplan for gange-, sykkel og kollektiv startes.

2018 - Fastlandsforbindelsen vedtas

Brua 3d DJI_0210_ 3_2x.jpg

Partene i bypakka fatter ulike vedtak for ny fastlandsforbindelse i mai 2018. Kommunene vedtar senketunnel, fylkeskommunen vedtar bru. Forhandlingene ender på slutten av 2018, nærmere bestemt 28. desember, da partene blir enig om en intensjonsavtale. Kommunestyret i Færder og bystyret i Tønsberg vedtar deretter kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse. Det endelige planvedtaket innebærer fastlandsforbindelse med bru fra Smørberg i Tønsberg kommune til Ramberg i Færder kommune.
Neste fase i planleggingen blir å utarbeide reguleringsplan som innebærer en ytterligere detaljering av tiltakene. Les intensjonsavtalen her

2019 - Kommunedelplan, gatebruksplan og reguleringsarbeid

Kommundelplan for ny fastlandsforbindelse vedtas. Gatebruksplan for Teie vedtas. Reguleringsplanarbeid for ny fastlandsforbindelse startes.

2020 - Planleggingen starter

Brev om at nytt egenandelkrav også gjelder Bypakke Tønsberg-regionen gjør at planleggingen stopper i juni 2020.

2021 - Samferdselsministeren sier ja

skjermbilde TB 2021.png

Møte med Samferdselsminister Knut Arild Hareide i mars. Klarsignal for videre jobbing med egenandel lavere enn kravet i bompengeforliket. – Vi er ekstremt glade for at vi nå kommer videre. Dette er en stor dag for kommunene og for fylkeskommunen, sier fylkesordfører og leder av bypakkas overordnede styringsgruppe, Terje Riis-Johansen. 
Selv om bypakkepartene ikke har klart å nå egenandelskravet helt, kunne departementet akseptere enn noe lavere egenandel. Les også artikkelen «Klarsignal for Bypakka».
I mai 2021 vedtar nedskalering og bestiller et arbeid for finne innsparingstiltak.

2022 - Omarbeidet reguleringsplan

Omarbeiding av reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse starter.

2023 - Høringer og bompengeutredning

• Vårparten 2023: Reguleringsplan for fastlandsforbindelsen legges ut på høring. Les mer om høringen i denne artikkelen: https://www.vestfoldfylke.no/no/bypakke-tonsberg-regionen/aktuelt/planen-for-ny-fastlandsforbindelse-er-ute-pa-horing/
• Reguleringsplan for fastlandsforbindelsen til andregangsbehandling hos kommunestyrene og Fylkestinget.
• Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv revideres i 2023.
• Høsten 2023: Bompengeutredning og lokale vedtak for bypakke Tønsberg-regionen gjennomføres

2023 - Reguleringsplan og finansiering vedtatt

Reguleringsplan for fastlandsforbindelsen ble sluttbehandlet og vedtatt i kommunene i september 2023. Finansieringen ble vedtatt samtidig.
Både kostnadsanslaget for ny fastlandsforbindelse og bompengeberegningene oversendes til ekstern kvalitetssikring som utføres av en uavhengig tredjepart (KS2). Arbeidet med KS2-dokumentene startet høsten 2023.

2024 - senere behandling

Finansieringen av Bypakke Tønsberg-regionen kan tidligst behandles av Stortinget høsten 2024. Det blir klart at Stortinget ikke rekker å behandle saken før i 2025, blant annet fordi prosessen rundt KS2 tar minst ett år etter at de lokale vedtakene er gjort.

2026 - Byggestart 2025/26

Tidligst mulige byggestart for bypakkeprosjektene, inkludert ny fastlandsforbindelse blir satt til 2026. Anbefalt oppstart av bompengeinnkreving XXXXXX for å sikre lavest mulig rentebelastning og lavest mulig bomtakst. Delprosjektene starter antagfelig i 2025.

2025-2039 - Byggestart

Tidligst åpning av ny fastlandsforbindelse er satt til 2032. Før den tid starter arbeidene med Hogsnesbakken og Semslinna som er delprosjekter i bypakka.
En rekke andre tiltak skal gjennomføres:
• Tiltak i Tønsberg sentrum og på Teie, samt andre lokalsentra
• En rekke gange-, sykkel- kollektivprosjekter, i tillegg til mange trafikksikkerhetstiltak.
Mange andre delprosjekter

 

 

 

  

Publisert: 03.09.2023 Oppdatert: 11.06.2024 kl.15:31