no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Stillehavsøsters til salgs i butikker

Skjell som høstes for salg skal være trygge å spise.

Produsentene som omsetter skjell kommersielt er ansvarlig for at skjellene de selger ikke inneholder algegifter, mikroorganismer/smittestoffer, eller miljøgifter i mengder som kan forårsake sykdom eller på annen måte være i strid med regelverket som gjelder i Norge.

Mattilsynet vurderer analyseresultater og gir produsentene tillatelse til høsting eller forbud mot høsting av skjell fra et fastsatt avgrenset område. All kommersiell høsting av skjell skal gå via et mottak (ekspedisjonssentral), og påvises det fekal forurensning (bakterier og virus) over gitte faregrenser må også skjellene renses før omsetning.

Ved funn av algetoksiner som overskrider grenseverdiene og /eller ved påvisning av høye eller økende algekonsentrasjoner i vannmassene vil et produksjonsområdet IKKE kunne åpnes for høsting. Alle skjellpartier som omsettes kommersielt skal prøvetas for forurensningskilder underveis i produksjonslinjen for å sikre trygg mat ut til sluttforbrukeren.

Publisert: 03.06.2019 Oppdatert: 12.02.2021 kl.14:19