no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Fargekoder og plankart

Bilde av et plankart og to personer som studerer kartet.
Foto: Tor Erling Naas

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner består av et kart med planbeskrivelser, bestemmelser og retningslinjer. Planene viser arealbruk med både vern og utbyggingsområder.

Hensynet til barn og unge handler om alt fra lokalisering til detaljer i bestemmelser. Fargene forteller deg hva som planlegges hvor. Kan du for eksempel gå og sykle til viktige steder som skolen og butikken? Et annet tema kan være trygg tilgang til lekeområder, sentrum, friluftsområder, badeplass eller fiskeplass. 

Hensynssone for vern kan være alt fra Naturmangfold er alle de ulike variasjonene av liv som finnes i naturen. Begrepet omfatter dyr og planter i alle geografiske områder og i ulike økosystemer. og Kulturminner, fornminner, er blitt definert som konkrete, som regel synbare, spor etter eldre tiders liv og virke. Med de hurtige endringer i levevilkår og levevis som har funnet sted i moderne tid, hvor dagens samfunnsprodukt er morgendagens kulturminne, har begrepet fått en videre tolkning, og kan omfatte kulturhistorisk verdifulle gjenstander, byggverk og anlegg av forholdsvis ny dato. til fareområder for flom eller skred. 

 

Fargegruppene

Her har vi gruppert noen farger du vil kunne finne i et plankart. Du finner flere eksempler og tema dere bør være oppmerksomme på i plansaker i nedtrekksmenyen "Fargekodene" under. 

 

Bolig- og fritidsbebyggelse

Bolig-bebyggelse Bebyggelse og anlegg Fritids-bebyggelse Frittliggende fritids-bebyggelse

Grønstruktur

Naturvern Seterområde Grønnstruktur Naturområde
Idrettsanlegg Naturformål LNFR Bolig i LNFR område
Idrettsstadion Golfbane Uteopphold

Næring

Næring Industri Kjøpesenter Bevertning
Fargekodene

Disse fargekodene er i henhold til Plan og bygningsloven §25 Reguleringsformål. 

Det er laget tegnforklaringer med fargekoder som gjenspeiler seg i plankartet.  

Se alle tegnforklaringene på denne siden

Fargene under er forenklet. Et generelt prinsipp er at eksisterende formål har en lysere tone enn planlagt formål, som har en mørk tone. 

Viktige farger å være oppmerksomme på er:

 

Farge Formål Eksempler Viktig å være oppmerksom på
Gul Boligbebyggelse Nåværende og fremtidige eneboliger, rekkehus, blokk og annet Det kan være krav til lekeplasser, møteplasser, tilgang til friluftsliv, trygg skolevei og bussholdeplasser
Oransje Fritidsbebyggelse Nåværende og fremtidig hytter, leilighetsbygg Tilgang til tursti, skiløyper, akebakke, badeplass, møteplasser og trafikksikkerhet bør ivaretas.
Grønn Grønstruktur Uteoppholdsareal, idrettsanlegg, park, friområde og friluftsområde

Sammenheng og tilgang til lekeområde, friluftsområder, tursti, skiløyper, akebakke, badeplass, møteplasser.

Erstatningsareal til lek/ møteplass dersom grønnstruktur fjernes.

Rød Offentlig eller privat tjenesteyting Skole, barnehage, rådhus og kirke

Trygg skolevei, lokalisering og utvidelser,  tilgang til nærfriluftsliv.

Erstatningsareal til lek/ møteplass dersom skole/ barnehage skal nedlegges.

Brun Sentrumsformål Butikker, kontorer og boliger Hva skjer med torg, gater, parker, møteplasser og gang- og sykkelløsninger?
Lilla Næring Lager, industri, bergverk og lignende 

Hva skjer med støy, støv, lukt, grønnstruktur og trygg trafikk?

Grå Veiformål  Kjøreveg, parkering, vendehammer, 

Påvirker kjørevegen eller snuplassen barn- og unge? Er det trygt å krysse for gående- og syklende? Er det nok lys?

Hastighet reguleres utenom men dette kan spilles inn.

Rosa Gang-/ sykkelveg Vei eller fortau for gående og syklende Er det sammenhengende fremkommelighet for gående og syklende? Er det god nok bredde, kryssningsforhold og belysning?

 

 

Publisert: 14.06.2022 Oppdatert: 20.04.2023 kl.11:18