no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Planprosessen

Foto: Tor Erling Naas

Er hvordan kommunen kommer frem til en ferdig plan. Vesentlige endringer i et geografisk (bolig, sentrum, næring) eller tematisk (oppvekst, folkehelse) område krever en planprosess der ungdomsrådet på lik linje med regionale myndigheter og de som blir berørt kan medvirke og gi innspill i plansaken. starter med registrering og en varsel om oppstart av et planarbeid.

Ungdomsrådet kan behandle alle En plansak er for eksempel en tematisk eller geografisk kommuneplan, en områdereguleringsplan eller en detaljreguleringsplan. En plansak starter ved at kommunens politikere, råd eller administrasjon fremmer behovet for en forandring som krever en planprosess. på vegen fra varsel om oppstart til annengangsbehandling og endelig vedtak, enten for innspill eller reel medvirkning.

Saksgang for reguleringsplaner

Registrering - Avklaring

RegistreringAvklaringBilde2.jpg

 • Planarbeidet starter med å sjekke ut innholdet i vedtatte planer for området. 
 • Kommunen har en plan som består av en samfunnsdel og en arealdel. I tillegg er det kommunedelplaner for ulike tema, for eksempel oppvekst, idrett og friluftsliv. Det er også vedtatt mange planer for mindre områder, kalt reguleringsplaner.
 • I alle planer skal barn og unges interesser tas hensyn til, på lik linje med naturverdier, kulturminner, trafikkmønster og utbyggers interesser.
 • Noen kommuner har barnetråkkregistreringer som kan brukes som grunnlag for videre medvirkning.
 • Den som tar initiativ til å lage en plan kalles en forslagsstiller/tiltakshaver. Dette kan være kommunen eller en privat utbygger. Forslagsstiller har ansvar for å undersøke innholdet i eksisterende planer og sørge for medvirkning i tidlig fase ved behov.
 • Ungdomsrådet blir sjeldent informert så tidlig i planarbeidet, men kan bli spurt om planen påvirker barn og unges hverdag, for eksempel om området er i bruk til lek, skolevei, snarvei eller møteplass. Dere kan også bli spurt om ideer for framtidig løsning.  
Varsel om oppstart reguleringsplan

VarselBilde3.jpg

 • Når kommunen eller privat forslagsstiller har undersøkt om planbehovet stemmer overens med overordnede kommune(del)planer og eksisterende reguleringsplaner, skal det varsles om at planarbeidet starter gjennom annonser i avisene og eventuelt kommunens nettside. Her skal det stå om tiltaket er i tråd med overordna eller eksisterende planer eller avviker fra disse med hvilke nye behov eller ønsker.
 • Berørte interesser (velforeninger, skole/elevråd), grunneiere og næremste naboer i området skal varsles direkte.
 • Ved varsel/kunngjøring om oppstart av en planprosess blir det satt en frist (som regel fire uker) for å uttale seg. 

Kommunen skal gjøre ungdomsrådet kjent med varsel om oppstart. 

Utarbeiding av planforslag

UtarbPlanForslBilde1.jpg

 • Varsel om oppstart er sendt ut, og ungdomsrådet og andre som har interesser og meninger har fire uker på seg til å komme med uttalelser. 
 • Dette er tidlig fase i planprosessen og det er nå alle har størst påvirkningskraft. Det er spesielt viktig at ungdomsrådet er aktive før forslaget til en ferdig plan er klar hvis dere har innspill.
 • Ungdomsrådet bør sjekke planprogrammet dersom det foreligger ved varsel om oppstart. Her kan utredningstemaer, som hensyn til barn og unges interesser, fremgå.
 • Ungdomsrådet kan si sin mening om muligheter og utfordringer, eller alternative forslag. 
 • Kommunen eller privat forslagsstiller samler nå inn opplysninger fra aktuelle parter og avklarer motsetninger mellom bruk, vern og andre interesser i planområdet, f.eks. mellom utbyggings- og verneinteresser eller mellom ulike brukergrupper. 
 • Kommunen/forslagsstiller henter inn opplysninger om eksisterende arealbruk før den planlagte arealbruken blir tegnet på et plankart.
1. gangsbehandling i planutvalget

1gangsbhungdom.jpg

 • Administrasjonen i kommunen skriver saksfremlegg. Planforslaget blir lagt fram for kommunens faste råd og utvalg i plansaker. Dersom utvalget godkjenner planen, blir den sendt ut til offentlig ettersyn/høring.
 • Ungdomsrådet skal ha saken til uttalelse før planutvalget behandler forslaget og vedtar at planen skal sendes ut på høring. 
 • Her er det viktig at ungdomsrådet er tydelig om hensynet til ungdom i planforslaget. Hvis det ikke er lagt opp medvirkning tidligere, er dette ofte første anledning til å gi innspill. 
 • Planutvalget kan endre planforslaget før det sendes på høring i tråd med innspill fra ungdomsrådet og andre råd/innbyggere/egne politiske føringer.
 • Barnerepresentanten har rett til å møte i alle politiske møter og som regel rett til protokolltilførsel.
 • Under et politisk møte eller styremøte kan bl.a. politikere og rådsmedlemmer kreve en protokolltilførsel, det vil si at man i vedtaket får med sin oppfatning av en sak. Dette er særlig aktuelt ved uenighet, og har betydning for senere vurderinger i saken.
Kunngjøring ferdig planforslag - Høring offentlig ettersyn

kunngjoringBilde4.jpg

 • Offentlig ettersyn er en høringsprosess der flere parter kan gi innspill i en gitt høringsperiode (seks uker eller mer).
 • En plan som er på høring betyr at "alle" som har interesser og blir berørt, kan innenfor en tidsperiode komme med skriftlige innspill. 
 • Offentlig ettersyn er en høringsprosess på like linje med varsel om oppstart. Nå foreligger det en detaljert plan som ungdomsrådet kan ta stilling og gi innspill til. 
 • Offentlig ettersyn skal sikre mulighet for medvirkinng ved at planene vises frem på en eller flere offentlige steder, som bibliotek og rådhus.   
 • Dere bør lese planen og undersøke om tildigere innspill er ivaretatt. Hvis innspillene deres ikke er kommentert eller innarbeidet i planforslaget kan ungdomsrådet gi en tydelig uttalelse, eventuelt varsel om klage.
 • Dere kan gi innspill ved å skrive en uttalelse til planforslaget med alternative løsninger, ta bilder, lage film, demonstrere, skrive leserinnlegg i avisa eller kontakte barnerepresentanten.
Bearbeiding av uttalelser nytt planforslag

bearbedingBilde6.jpg

 • Når høringsfristen er ute sammenstiller kommunen de innkomne uttalelsene og korrigerer planen ved behov.
 • Noen endringsforslag blir innarbeidet i planen, mens andre ikke blir tatt hensyn til, helst med en kommentar. 
 • Kommunen kan invitere til ytterligere medvirkning, spesielt hvis det er behov for vesentlige endringer.
 • Ungdomsrådet kan bli kontaktet hvis det er akuelt.
 • Kommunen ved saksbehandler og kommunedirektør skriver saker til orientering og behandling i planutvalget og sender de via rådene.
2.gangsbehandling i planutvalget

2.gangsbehandlBilde7.jpg

 • Ungdomsrådet får igjen saken til formel behandling før planutvalget/kommunestyret for å sjekke at deres innspill er behandlet på en god måte, eller helst tatt tilfølge.
 • Det kan være lurt at ungdomsrådet sender kopi av eventuelle innspill til barnerepresentanten i kommunen for å samarbeide om hensynet til barn og unge i planforslaget.
 • Planutvalget får planen til ny behandling når alle innspillene er behandlet. Noen innspill er blitt tatt hensyn til, andre er ikke, men alle innspillen skal være kommentert.
 • Hvis endringene i planforslaget har vært vesentlige, det vil si store og kontroversielle, kan utvalget vedta nytt offentlig ettersyn. Hvis det ikke er tilfellet, går planen til godkjenning.
Vedtak i kommunestyret

vedtakBilde8.jpg

 • Etter andregangsbehandling i planutvalget skal planforslaget behandles i formannskapet før endelig vedtak fattes i kommunestyret.
 • Innspill fra ungdomsrådet skal følge saken fra før behandling i planutvalget og hele veien til kommunestyret, med mulighet til å påvirke løsningen eller vedtaket.
Kunngjøring - Vedtatt plan

Kunngjøring186x165-1.png

 • Vedtatte planer kunngjøres på kommunens nettside og sendes til berørte parter og regionale myndigheter. 
 • Ungdomsrådet får kun tilsendt kunngjøringen dersom de har uttalt seg tidligere i planprosessen.
Kontroller at du er hørt!

kontrollerBilde9.jpg

 • Ungdomsådet kan klage på innspill som ikke ble innarbeidet i planen.
Klage til Statsforvalteren

klagBilde10.jpg

 • En eventuell klage sendes til kommunen innen tre uker etter politisk vedtak og skal videre til statsforvalteren for vurdering hvis den ikke tas til følge.
 • Statsforvalteren sender en anbefaling til kommunen som vedtar planen.
Gjennomføring av planen

GjennomforingBilde11.jpg

 • Det er kommunen som er planmyndighet og har det endelige ansvaret for å vedta egne planer. 
 • Når planen er ferdig behandlet kan den gjennomføres.

Publisert: 14.06.2022 Oppdatert: 20.12.2023 kl.10:33