no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skoleskyss


Publisert:

06.06.2023

Oppdatert:

02.11.2023 kl.17:56

Til elev på videregående skole som har søkt og fått innvilget skoleskyss med buss

Har du søkt om skoleskyss med buss, og fått godkjent søknaden? Da ligger ditt vedtak med mer informasjon og evt. klagerett her.

Vedtak:

Søknad om skoleskyss med buss innvilges for skoleåret 2023/2024.
Vedtaket er fattet med hjemmel i opplæringsloven § 7-2.
Bestemmelsen gir elever på videregående skole rett til gratis skoleskyss dersom skoleveien er lenger enn seks kilometer.
Det innvilges en reise til skolen og en reise hjem fra skolen per dag.
Skolekortet oppdateres hvert år det innvilges skoleskyss, så ta godt vare på skolekortet. Skolekortet beholdes selv om eleven bytter skole, men også når eleven går fra ungdomsskole til videregående skole, og alle årene på videregående skole. Dersom eleven har mistet kortet, gi beskjed til skolen.

Rett til å klage

Hvis dere mener vedtaket er feil, kan dere klage innen tre uker fra den dato dere mottok vedtaket.
Klagen skal være skriftlig, og sendes til Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien. Det bør synliggjøres i klagen hva dere mener er feil, hvilke endringer som ønskes, og eventuell ny dokumentasjon som legges ved klagen.
Dersom dere klager, vil fylkeskommunen vurdere saken på nytt, og vi kan omgjøre vedtaket om vi finner grunn til det. Dersom vedtaket ikke blir omgjort, blir klagen sendt til Statsforvalter. Statsforvalter vil gjøre sitt vedtak i saken, og dette vedtaket er endelig.

Uriktige eller mangelfulle opplysninger

Dersom det seinere skulle vise seg at de opplysningene som er lagt til grunn for dette vedtaket er uriktige eller mangelfulle, vil det kunne medføre at fylkeskommunen vil anse vedtaket som ugyldig og på det grunnlaget omgjøre vedtaket, jamfør forvaltningslovens § 35 c. En slik omgjøring vil kunne få betydning for retten til skoleskyss.

Rett til innsyn

Dere har rett til å se dokumentene i saken.

Behandling av personopplysninger

Når det søkes om skoleskyss, lagres det personopplysninger. Grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med søknad om skoleskyss, er hjemlet i personopplysningsloven. I tillegg har fylkeskommunen utredningsplikt i henhold til forvaltningsloven. Det vil si en plikt til å få den enkelte sak tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes i saken. Alle personopplysninger blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Det er en rett å be om innsyn i personopplysninger, og rett til å korrigere uriktige eller ufullstendige personopplysninger.
Søker kan da ta kontakt med fylkeskommunen på
post@vtfk.no og merke henvendelsen med «Personopplysninger».
 
Dersom søker har innvendinger på måten fylkeskommunen behandler personopplysninger på, kan søker klage på behandlingen til datatilsynet ved å sende e-post til postkasse@datatilsynet.no

Spørsmål?

Er det spørsmål om skoleskyssen kan det tas kontakt med skolen, eller direkte med fylkeskommunen på skoleskyssV@vtfk.no. Eventuelt sjekk nettsidene våre for informasjon – www.vtfk.no/skoleskyss