no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Gjennomføre eksamen

Eksamen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk. Det er læreplanen som avgjør eksamensform.

Rammer for eksamen

Dokumentene Retningslinjer for lokalt gitt eksamen og Eksamensreglement skal bidra til å sikre at lokalt gitt eksamen gjennomføres på en forsvarlig og lik måte i tråd med nasjonale og lokale forskrifter. Elever bør sette seg godt inn i disse i forkant av eksamen.

Retningslinjer for eksamen

Eksamenskontoret har ansvar for å utarbeide og fastsette retningslinjer for eksamen i
Vestfold, samt planlegging og gjennomføring av lokalt gitt eksamen for elever og privatister. Lokalt gitte eksamener er alle eksamener som ikke er laget av Utdanningsdirektoratet.

Retningslinjene inneholder blant annet informasjon om skriftlig eksamen, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, praktisk eksamen, tilrettelegging av eksamen, sensur og klage.

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen

Eksamensreglement

Eksamensreglementet inneholder blant annet informasjon om gjennomføring av eksamen, brudd på reglene, juks eller forsøk på juks, eksamensresultater og klagerett.

Eksamensreglement

Skriftlig eksamen for elever

Eksamen kan være med eller uten forberedelse

Elevene har møteplikt på forberedelsesdagen. Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. For fag som har forberedelsesdel, vil denne ligge tilgjengelig på Udir.no på forberedelsesdagen fra kl. 09.00. Skolen informerer om hvilke fag dette gjelder.

Påloggingsside for eksamenskandidater

Alle elever som skal ta skriftlig eksamen logger seg inn på https://kandidat.udir.no/

Eksamen etter læreplanen Kunnskapsløftet 2020 (LK20)

Eksamener etter LK20 er heldigitale eksamener som gjennomføres i eksamens- og prøvesystemet EPS

I gjennomføringssystemet vil du få presentert oppgavene i et interaktivt oppgavesett i nettleseren din. Det betyr at det ikke er mulig å levere eksamensbesvarelsen på papir eller å få eksamensoppgaven levert på papir. Hele eksamensgjennomføringen foregår digitalt.

Todelt eksamen

Todelte eksamener leveres i prøvegjennomføringssystemet (PGS).

I dette gjennomføringssystemet vil du få presentert eksamensoppgavene i en PDF, enten trykket eller digitalt. Del 1 av eksamensbesvarelsen må leveres på papir. Del 2 kan leveres digitalt eller på papir.

Krav til teknisk utstyr

Det er kun elev-PC eller skolens PC som skal benyttes til eksamen for elever. Det er ikke lov å ha med privat PC på eksamen. Videre gjelder følgende:

 • Du må gjennomføre eksamen på en maskin med oppdatert programvare og nettleser
 • Skolen avgjør lokalt om du skal bruke kablede eller trådløse hodetelefoner
 • Dersom andre forstyrres av lyden, vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet. Dersom dette ikke overholdes kan hodetelefonene bli inndratt under eksamen
 • I noen fremmedspråk trenger du et spesialisert tastatur (digitalt eller fysisk). Skolen skal sørge for tilgang/informasjon i disse tilfellene
 • Se Udir.no for mer informasjon om tekniske krav

Er du privatist gjelder andre regler for teknisk utstyr

Hjelpemidler til skriftlig eksamen

Utdanningsdirektoratet gir på sine nettsider informasjon om Bruk av hjelpemidler til eksamen og Nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler

Nettbaserte hjelpemidler

Oversikt over tilgjengelige nettbaserte hjelpemidler i Vestfold fylkeskommune finner du på på eksamen.vtfk.no (felles eksamensportal for Vestfold og Telemark fylkeskommuner).

Nettbaserte hjelpemidler blir kvalitetssikret helt frem til eksamen. Dersom det underveis i kvalitetssikringen oppdages feil eller at hjelpemidlene inneholder ulovlige verktøy, som kunstig intelligens, vil tilgangen til disse kunne bli trukket tilbake.

Verdt å vite: 

 • Eksamensoppgavene er utformet på en slik måte at det ikke er nødvendig å bruke en bestemt nettressurs eller annen kilde for å kunne svare på oppgavene
 • Fylkeskommunen skal sikre at alle kandidater har tilgang til de nettbaserte hjelpemidlene som finnes på den nasjonale listen over nettressurser
 • De nettbaserte hjelpemidlene er begrenset til å gjøre oppslag. Du har ikke mulighet til å bruke de som kommunikasjonshjelpemiddel. Andre funksjoner, for eksempel video, lydklipp, lenker, søk, pålogging m.fl. kan være utilgjengelig på eksamen
 • Nettbaserte hjelpemidler og lisenser som er kjøpt inn på skolenivå, kommer i tillegg til oversikten som er felles for alle fylkeskommuner. Det samme gjelder nettbaserte hjelpemidler som brukes til særskilt tilrettelegging for enkeltelever

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen for elever

Se oppsummering fra Udir.no om hvilke bestemmelser som gjelder for elever som skal opp til muntlig og muntlig-praktisk eksamen.

Melding om eksamen

Du vil få beskjed om eksamen i muntlige fag 48 timer før eksamen. Lørdager, søndager, høytidsdager og helligdager regnes ikke med.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen skal ha 24 timer forberedelse, med unntak for fagkoder innen musikk, dans og drama med muntlig-praktisk eksamensform. Disse kodene har 48 timers forberedelsestid.

Obligatorisk forberedelsesdag

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag hvor du på starten av dagen skal få oppgitt oppgave/tema/problemstilling.

Forberedelsestid og veiledning

På forberedelsesdagen har du rett på et pedagogisk tilbud, som betyr at du skal ha tilgang til skolens lokaler, kunne samarbeide med andre og ha tilgang til veiledning fra fagperson. Det er ønskelig, men ikke et krav, at din egen faglærer er veileder.

Fagpersonen skal gi veiledning på en slik måte at du som elev får mulighet til å se sammenhengen mellom oppgave/tema/problemstilling og læreplan.

Forberedelsesdagen skal forberede deg på utfordringer og oppgaver du møter på eksamen i faget, og gjøre deg i stand til å vise kompetansen din på en best mulig måte.

Det er du som elev, i samråd med fagperson, som velger hvordan eksamen skal starte. For noen elever kan det å ha regien på oppstart av eksamen med en presentasjon/innledning/framføring bidra til forutsigbarhet og trygge rammer, mens for andre elever passer det bedre å gå rett på fagsamtalen. Uansett hvilken inngang du velger, så er eksamenstiden inntil 30 minutter på muntlig eksamen og inntil 45 minutter på muntlig-praktisk eksamen.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt på forberedelsesdagen. På forberedelsdagen får du vite hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen.

Eksamensdagen

Muntlig eksamen

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en presentasjon/innledning/framføring om oppgaven/temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang.
 • Eksamenstiden er inntil 30 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke.
 • Hvis du har valgt å ha en presentasjon/innledning/framføring, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden.

Muntlig-praktisk eksamen

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en presentasjon/innledning/framføring om oppgaven/temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang.
 • Eksamenstiden er inntil 45 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke.
 • Hvis du har valgt å ha en presentasjon/innledning/framføring, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden.
 • Muntlig-praktisk eksamen skal inneholde en eller flere praktiske øvelser. De praktiske øvelsene kan i noen fag foregå i samspill med andre. Det praktiske innslaget kan ta utgangspunkt i gjennomførte prosjekt, feltarbeid, spillsituasjon, elevøvelser, objektsamling, mappe etc.

Fagsamtale

 • Målet med eksamensgjennomføringen er du skal få anledning til å vise kompetansen din i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen.
 • Spørsmålene sensorene stiller må derfor være av slik art at de gir deg muligheten til å vise bredest mulig kompetanse. En eksamen som bare prøver noen få kompetansemål, vil være i strid med dette prinsippet.
 • Sensorene skal lete etter den kompetansen du har, og ikke lete etter det du ikke kan.
 • Ved eksamensstart skal du få informasjon om rollefordelingen mellom sensor 1 (faglærer) og sensor 2 under fagsamtalen.
 • Fagsamtalen ledes av sensor 1, mens sensor 2 skal ha en lyttende rolle og ta notater under fagsamtalen. Ved behov kan også sensor 2 stille spørsmål og delta i samtalen.
 • I fagsamtalen skal du få utdypende spørsmål til oppgaven/temaet/problemstillingen din og/eller til den praktiske delen av eksamen.

Hjelpemidler på eksamensdagen

Til eksamen kan du ta med notater du har produsert på forberedelsesdagen. Notatene kan være digitale eller håndskrevne. Notatene kan benyttes under hele eksamenstiden. Det er ikke tillatt å kommunisere med andre under selve eksamen.

Det er ingen formelle krav til hvordan notatene skal utformes, men de bør utformes på en slik måte at det er mulig for deg å vise kompetanse uten direkte opplesning.

Elever kan også, etter avtale med fagperson, ta med ulike hjelpemidler som er relevante for å gjennomføre en eventuell presentasjon/innlegg/framføring. Det kan være digital presentasjon, bilder, PowerPoint-presentasjon, lydfil, filmsnutt, gjenstander, grafer, lovverk eller lignende.

Offentliggjøring av eksamenskarakter 

Karakteren skal settes umiddelbart etter hver elev og bør inneholde en muntlig begrunnelse. Kunngjøring av resultat kan skje umiddelbart etter en eksamensgjennomføring, eller når hele partiet har gjennomført sin eksamen.

Praktisk eksamen for elever

I Retningslinjer for lokalt gitt eksamen finner du detaljert informasjon om praktisk eksamen for elever.

Forberedelsesdag

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag.

I forberedelsestiden skal du planlegge gjennomføringen av eksamen. Arbeidet som du gjør forberedelsesdagen vil være til god hjelp for hvordan du løser oppgaven på eksamensdagen.

Du får utlevert et tema eller en case/arbeidsoppdrag som har sammenheng med kompetansemålene som eksamensoppgaven tar utgangspunkt i. På skolen vil du få veiledning i inntil to timer, men ikke undervisning. Veiledningen skjer i felles klasse. Du vil få hjelp til å se muligheter og til å ta egne valg.

Vurderingsveiledningen til eksamen gjennomgås i veiledningstiden.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsen.

På forberedelsesdagen får du vite hvilke hjelpemidler som er tillatt på eksamen. Det vil også stå på eksamensoppgaven din.

Eksamensdagen

Eksamen vil være på inntil 5 timer. Det er variasjoner mellom fagene.

Eksamensoppgaven har en tydelig sammenheng med temaet/casen/oppdraget du arbeider med på forberedelsesdagen. Oppgaven tar utgangspunkt i sentrale kompetansemål.

I de fleste fag med praktisk eksamen er sensorene til stede på eksamensdagen og kan snakke med deg underveis. Det er kun produksjonen/arbeidet/oppdraget fra eksamen som skal vurderes, ikke arbeid i/fra forberedelsen.

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Eksamenskarakteren til eksamen offentliggjøres på eksamensdagen i fag med sensur underveis.

Eksamensveiledning

Eksamensveiledningene gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene. Det er ikke utarbeidet eksamensveiledninger i alle fag.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Det er utarbeidet eksamensveiledninger for muntlig og muntlig-praktisk eksamen i fellesfag. Eksamensveiledningene beskriver rammer for eksamen og forslag til vurderingskriterier i det enkelte fag. Vurderingskriteriene er kun veiledende.

Fag med muntlig eksamensform:

Eksamensveiledning samfunnskunnskap, SAK1001

Eksamensveiledning norsk yrkesfag, NOR1263

Eksamensveiledning norsk studieforberedende og påbygg, NOR1269 og NOR1272

Eksamensveiledning engelsk studieforberedende og yrkesfag, ENG1008 og ENG1010

Eksamensveiledning geografi, GEO1003

Eksamensveiledning historie studieforberedende, HIS1010

Eksamensveiledning historie påbygg, HIS1011

Eksamensveiledning religion, REL1003


Fag med muntlig-praktisk eksamensform:

Eksamensveiledning naturfag studieforberedende, NAT1007

Eksamensveiledning naturfag yrkesfag, NAT1008-NAT1017

Eksamensveiledning naturfag påbygg, NAT1018

Skriftlig eksamen

Det er laget eksamensveiledninger i flere fag til skriftlig eksamen, som gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene. Du vil også kunne finne tidligere gitte eksamensoppgaver.

Tidligere eksamensoppgaver sentralt gitt eksamen

Tidligere eksamensoppgaver lokalt gitt eksamen

Eksamensveiledninger lokalt gitt eksamen

Eksamensveiledninger sentralt gitt eksamen

Praktisk eksamen

Eksamensveiledning til praktisk eksamen vil bli delt ut sammen med forberedelsen til eksamen.

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 18.05.2020 kl.12:46